Особливості формування інформаційно-цифрової компетентності учнів середньої школи під час вивчення редактора презентацій

Анотація
У статті розглянуто проблему формування інформаційно-цифрової компетентності учнів під час навчання на уроках інформатики. Показано, що формування інформаційно-цифрової компетентності учнів середніх шкіл є однією з важливих компетентностей для сучасної особистості, що дозволить їй реалізуватися в сучасному суспільстві як професійно, так і соціально. Відзначається, що на сьогодні формування інформаційно-цифрової компетентності школярів є актуальним у багатьох країнах, у тому числі в Україні, як зазначається в концепції Нової української школи (НУШ). Розкрито зміст поняття «презентація» та «комп’ютерна презентація». У сучасній науці традиційно існують дві інтерпретації поняття «презентація». З одного боку, презентація розглядається як публічна презентація для широкої аудиторії, що включає в себе здатність переконувати і впливати на аудиторію, або як повідомлення, що містить нову ідею, її пояснення, свіжу інформацію, демонструє матеріал для подальшого обговорення та усвідомлення. З іншого боку, презентація являє собою набір мультимедійних слайдів, призначених для демонстрації за допомогою комп’ютера. Пояснюються етапи представлення теоретичного та практичного матеріалу під час вивчення комп’ютерних презентацій у середніх школах та роль вчителя під час засвоєння учнями матеріалу. Розглянуто процес формування інформаційно-цифрової компетентності учнів на уроці інформатики. Відзначено, що ефективним методом поточної перевірки знань з предмету є тестування, що підтверджено експериментально. Експериментальну роботу з перевірки ефективності та доцільності застосування розроблених авторських тестів під час вивчення теми «Редактор презентацій» було проведено серед учнів 9-х класів різних шкіл Сумщини. Загалом у експерименті взяли участь 49 учнів. В результаті експериментального дослідження доцільності та ефективності використання тестів для перевірки знань встановлено, що: у поточному комп’ютерному тестуванні з використанням розроблених тестів можна оперативно реагувати на прогалини у формуванні відповідних знань та навичків; підсумкове тестування дає можливість об’єктивно оцінити навчальні досягнення учнів.
The article shows that the formation of informative-digital competence of secondary school students is one of the important competencies for a modern person, which will allow to be realized in modern society both professionally and socially. It is noted that at present, the formation of informative-digital competence of schoolchildren is relevant in many countries, including in Ukraine as stated in the concept of the New Ukrainian School. The content of the concept “presentation” and “computer presentation” are revealed. In modern science, traditionally there are two interpretations of the concept of “presentation”. On the one hand, the presentation is viewed as a public presentation to a wide audience that involves the ability to persuade and influence the audience, or as a message containing a new idea, its explanation, fresh information, demonstrates the material for further discussion and awareness. On the other hand, the presentation is a set of multimedia slides, designed for a demonstration using a computer. The stages of presentation of theoretical and practical material during the study of computer presentations in the middle schools and the role of the teacher during mastering the material by the pupils are explained. The process of formation of informative-digital competence of pupils during the informatics lesson is considered. It is noted that the effective method of the current verification of knowledge on the subject is testing, which is confirmed experimentally. As a result of the pilot study of expediency and efficiency of using tests for testing knowledge, it has been established that: in the current computer testing with the use of developed tests, it is possible to respond promptly to gaps in the formation of relevant knowledge and skills; the final testing gives an opportunity to objectively evaluate the educational achievements of students.
Опис
Ключові слова
комп’ютерна презентація, інформаційно-цифрова компетентність, процес навчання, редактор презентацій, середня школа, computer presentation, informative-digital competence, learning process, presentation editor, middle schools
Бібліографічний опис
Юрченко, А. О. Особливості формування інформаційно-цифрової компетентності учнів середньої школи під час вивчення редактора презентацій [Текст] / А. О. Юрченко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / Міністерство освіти і науки України, Херсонський державний університет ; [гол. ред. В. Л. Федяєва]. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Випуск LXXXVIIІ. – С. 61–67.
Зібрання