Особливості туристсько-краєзнавчої роботи у дитячих організаціях: комплексний підхід

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-06
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НАДПСУ
Анотація
У статті розглянуто теоретичні та методичні аспекти організації та проведення туристсько-краєзнавчої роботи у дитячих організаціях. Обґрунтовано поняття дитячої організації, під яким розуміється одна зі структур у різноманітті молодіжних рухів, форма організації дитячої самодіяльності, соціальної активності, самореалізації; особливе педагогічно-організоване середовище життєдіяльності дитини; педагогічно перетворений соціум. Визначити організаційні та виховні особливості краєзнавчо-туристичної роботи дитячих організацій у комплексному підході. Описано особливості комплексного підхіду щодо туристсько-краєзнавчої роботи дитячих організацій, що визначається як процес одночасного вирішення великої кількості виховних завдань, змістовно поєднаних у спільну виховну форму. Описано форми туристсько-краєзнавчої роботи у дитячих організаціях: таборування, піший похід, мандрівка на човнах, наукові експедиції, дослідження. Краєзнавчо-туристична робота дитячих організацій відзначається як найбільш вдалий комплексний напрямок, який вирішує велику кількість завдань естетичного, екологічного, патріотичного та фізичного розвитку особистості. Незалежно від характеристик та класифікацій дитячих організацій їх місце зустрічі найбільш ефективно відбувається під час спільних таборувань, експедицій, досліджень. Розглянуто досвід чотирьох дитячих організації дитячого соціально-педагогічного Центру «Сигнал» як громадської організації Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, що склали розгалужену систему, яка з часом сформувалась у традиційну систему краєзнавчо-туристичної роботи громадського ліцею «Сузір’я», скаутського об’єднання ЕСкО, юних футболістів аматорів Сумщини та юних рятівників «Соколята».
The article deals with theoretical and methodical aspects of organization and implementation of tourist and local history work in children's organizations. The concept of a children's organization, which is understood as one of the structures in the diversity of youth movements, the form of organization of children's amateur activities, social activity, self-realization, is substantiated. a special pedagogically-organized environment of the child's life; pedagogically transformed socium. To determine the organizational and educational features of local history and tourism work of children's organizations in the integrated approach. The peculiarities of the complex approach to tourist and local history work of children's organizations are described, which is defined as a process of simultaneous solution of a large number of educational tasks, which are substantially combined into a common educational form. The forms of tourist-local lore work in children's organizations are described: camping, hiking, boat trips, scientific expeditions, research. Tourist and local history work of children's organizations is celebrated as the most successful integrated direction, which solves a large number of tasks of aesthetic, ecological, patriotic and physical development of personality. Regardless of the characteristics and classifications of children's organizations, their place of meeting most effectively occurs during joint camps, expeditions, research. The experience of four children's organizations of the children's social-pedagogical Center "Signal" as a public organization of the Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, which formed a branched system, which eventually formed in the traditional system of regional studies and tourism work of the public lyceum "Suzirya", scout association ESkO, young football players of fans of Sumy region and young saviors "Sokolyata".
Опис
Ключові слова
туристсько-краєзнавча робота, дитяча організація, комплексний підхід, форми туристсько-краєзнавчої роботи, tourist and local history work, children's organization, integrated approach, forms of tourist and local history work
Бібліографічний опис
Юрченко, А. О. Особливості туристсько-краєзнавчої роботи у дитячих організаціях: комплексний підхід [Текст] / А. О. Юрченко // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького ; [гол. ред. О. В. Діденко]. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2019. – № 1(16). – С. 420–432.
Зібрання