Introduction of Didactic Games in the Educational Process

Анотація
The relevance of the introduction of didactic games into the educational process consists of modern, effective methods of stimulating pupils' educational and cognitive activity, equipping them with new knowledge, skills, and preparing students for independent life. The use of didactic games in the study of mathematics in elementary school is one of the methods of activating the cognitive activity of students during learning. In reality, didactic games are rarely used in mathematics lessons. The purpose of the article is to substantiate the concept of didactic game and its peculiarities in teaching mathematics. Research Methods: terminological analysis to interpret key research definitions; generalization of scientific sources for determining directions of development and application of didactic games in the educational process. Results. The article substantiates the use of didactic games in mathematics lessons for acquainting pupils with new material, for its consolidation, for repeating previously acquired ideas and concepts, for a fuller and deeper understanding of their learning, formation of computational skills, and formation of outlook. It has been shown that the systematic use of games increases the effectiveness of learning. Lessons of generalization and systematization of knowledge give the greatest opportunities for introduction of game elements in educational process of mathematics. The peculiarities of conducting a mathematics lesson in the 7th grade during the study of the theme "Identical transformations of whole expressions" using didactic game are considered. The conclusions are drawn that in the process of didactic game, pupils learn to solve problems, to compare and summarize, to make their own conclusions and to justify them, to prove their own opinion. Use of didactic games at different stages of the lesson is a good and effective way of activating pupils’ educational and cognitive activity, which has a good effect on improving the level of knowledge in mathematics, the development of mental activity.
Актуальність впровадження дидактичних ігор у освітній процес полягає у сучасних, ефективних методах стимулювання навчально-пізнавальної активності учнів, озброєння їх новими знаннями, вміннями та навичками, підготовки учнів до самостійного життя. Використання дидактичних ігор при вивченні математики основної школи є одним із методів активізації пізнавальної діяльності учнів під час навчання. Реально на практиці мало хто використовує дидактичні ігри на уроках математики. Метою статті є обґрунтування поняття дидактична гра та її особливості під час навчання математики. Методи дослідження: термінологічний аналіз для тлумачення ключових дефініцій дослідження; узагальнення наукових джерел для визначення напрямів розвитку та застосування дидактичних ігор у освітньому процесі. Результати. У статті обґрунтовано використання дидактичних ігор на уроках математики для ознайомлення учнів з новим матеріалом, для його закріплення, для повторення раніше набутих уявлень і понять, для повнішого і глибшого їх обмисленого засвоєння, формування обчислювальних, графічних умінь та навичок, розвитку основних прийомів мислення, розширення кругозору. Показано, що систематичне використання ігор підвищує ефективність навчання. Найбільші можливості для впровадження ігрових елементів у освітній процес математики дають уроки узагальнення й cиcтематизації знань. Розглянуто особливості проведення уроку математики в 7 класі під час вивчення теми «Тотожні перетворення цілих виразів» з використанням дидактичної гри. Зроблені висновки, що в процесі дидактичної гри учні вчатьcя розв'язувати задачі, порівнювати, узагальнювати та систематизувати, робити cамоcтійні висновки та обґрунтовувати їх, доводити власну думку. Використання дидактичних ігор на різних етапах уроку є cучаcним та ефективним засобом активізації навчально-пізнавальної активності учнів, що гарно впливає на підвищення рівня знань з математики, розвитку розумової діяльності.
Опис
Ключові слова
didactic game, mathematics, educational process, game activity, teaching method, дидактична гра, математика, освітній процес, ігрова діяльність, метод навчання
Бібліографічний опис
Introduction of Didactic Games in the Educational Process [Text] / O. Udovychenko, Ya. Chkana, A. Yurchenko, Yu. Khvorostina // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2019. – Випуск 4 (22), частина 2. – С. 7–11.
Зібрання