Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 56
 • Документ
  Кабінет інформатики профільної школи та його візуальне наповнення
  (СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2022-12) Медведєв Михайло Максимович; Medvedyev Mykhaylo Maksymovych; Семеніхіна Олена Володимирівна; Semenikhina Olena Volodymyrivna
  У сучасних умовах розвитку інформаційно-комунікаційних технологій дослідження шкільної інформатики відіграють важливу роль. Достовірність дослідження значною мірою залежить від цілісності обладнання та використання кабінету інформатики (далі – КІ, кабінет). У навчальному процесі це залежить не тільки від модернізації обладнання, наявності апаратно-програмних засобів навчання та інших навчально-методичних матеріалів, а й значною мірою від комплексності організаційно-методичних заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи в навчальних закладах здійснюється навчальний процес. Оргтехніка (комп’ютери, загальне програмне та навчальне програмне забезпечення, навчальні матеріали на паперових та електронних копіях) має тенденцію до швидкого морального старіння. Тому основна інформація зберігається на стендах і плакатах, які розміщуються в кабінеті як засіб наочності. Важливо правильно визначити їх розташування та обладнання. Актуальність даної теми полягає в тому, що останнім часом все більше комп’ютерних технологій впроваджується в різні галузі досліджень, тобто штучний інтелект все частіше використовується в дослідженнях у різних дисциплінах. Для досягнення найвищої якості навчання необхідно більше уваги приділяти обладнанню, плануванню та дизайну кабінету.
 • Документ
  Реформування освіти україни в контексті державного стандарту України
  (СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2022-12) Щепотін Ярослав Євгенович; Shchepotin Yaroslav Yevhenovych; Дегтярьова Неля Валентинівна; Dehtiarova Nelia Valentynivna
  Непередбачуванiсть екoнoмiчнoгo й технoлoгiчнoгo рoзвитку сучаснoгo суспiльства передбачає на першому плані складність прoгнoзування i прoектування рiзнoгo рoду людськoї дiяльнoстi, вимагає вiд oсвiти пiдгoтoвки мoлoдoгo пoкoлiння, що є адаптoваним дo повноцінного життя в умoвах суспiльства, щo пoстiйнo змiнюється, здатнoгo приймати самoстiйне рiшення та брати вiдпoвiдальнiсть за йoгo викoнання. У Кoнцепцiї загальнoї середньoї oсвiти зазначенo, щo oсвiта XXI стoлiття – це oсвiта для людини, її стрижень – рoзвиваюча, культурoтвoрча дoмiнанта, вихoвання вiдпoвiдальнoї oсoбистoстi, яка здатна дo самooсвiти й самoрoзвитку, умiє критичнo мислити, oпрацьoвувати рiзнoманiтну iнфoрмацiю, викoристoвувати набутi знання й умiння для твoрчoгo рoзв'язання прoблеми, прагне змiнити на краще свoє життя й життя свoєї країни. Якісна освіта – головний меседж сьогодення. Як відомо, кожен такий меседж потребує динамічних змін. Як правило, термін «якісна освіта» розглядається як результат освітньої діяльності. Саме тому, важливо розуміти, чому саме важливо впроваджувати освітні реформування для досягнення якісної освіти. Розглянемо основні складові даного поняття, що вважаються загальноприйнятими учасниками освітнього процесу.
 • Документ
  Авторські інтернет-ресурси вчителя інформатики
  (СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2022-12) Шумейко Володимир Юрійович; Shumeyko Volodymyr Yuriyovych; Семеніхіна Олена Володимирівна; Semenikhina Olena Volodymyrivna
  На сьогоднішній день освіта нерозривно пов’язана із інтернет-ресурсами. Сучасний ринок праці вимагає висококваліфікованих професійних фахівців, які вміють активно входити до робочого процесу, вирішувати нестандартні питання, використовуючи критичне мислення, що викликає необхідність використання у освітньому процесі різноманітних джерел інформації, в т.ч. інтернет-ресурсів. Серед іншого інтернет-ресурси вирішують низку проблем традиційного навчального процесу. Навчання стає більш доступним, ефективним та гнучким, зміст стає більш комплексним та різноманітним. Застосування інтернет-ресурсів розширює можливості навчання, що призводить до отримання високих результатів. Саме тому вивчення особливостей їх створення і впровадження в освітній процес загалом, і вивчення інформатики, зокрема, на часі і потребує окремої уваги.
 • Документ
  Вивчення 3d-графіки в умовах неформальної освіти
  (СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2022-12) Шершень Ольга Василівна; Shershenʹ Olha Vasylivna; Semenikhina Olena Volodymyrivna; Семеніхіна Олена Володимирівна
  Розвиток інформаційного суспільства обумовлений надшвидким розвитком цифрових технологій і засобів, який додатково актуалізував потребу безперервної освіти протягом усього життя. Важлива роль у цьому процесі відведена неформальній освіті як технології навчання, яка реалізується, як правило, на базі спеціально створеного освітнього середовища і покликана додатково розвивати у слухача різноманітні спеціалізовані знання й уміння, а також навички щодо співпраці і комунікації, соціальної відповідальності, здатності мислити критично, оперативно та якісно вирішувати проблеми тощо. Неформальну освіту сьогодні асоціюють з особливим освітнім контентом – відкритими освітніми ресурсами, які дозволяють користувачам познайомитися з навчальними курсами, а також з іншими навчальними матеріалами провідних університетів або окремими елементами цих курсів. Технології навчання на базі цифрових технологій є важливим доповненням до традиційних моделей навчання і поширюються на різні галузі освіти, у т.ч. інформатику. Значна кількість освітніх ресурсів сьогодні пов’язана саме з ІТ-галуззю та опанування нових її напрямів, до яких відносять 3D-графіку. Разом з тим аналіз науково-методичних розвідок використання таких ресурсів для опанування 3D-графіки засвідчив недостатню дослідженість цього питання, що додатково посилюється запровадженням однойменного модуля в курс інформатики старшої школи, що як для учнів старших класів, так і для вчителів інформатики сьогодні є актуальним.
 • Документ
  Pedagogical Conditions of Conscious Learning of it by Teachers of a Professional School
  (СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2022-12) Трофімов Олександр Сергійович; Trofimov Oleksandr Serhiyovych; Дегтярьова Неля Валентинівна; Dehtiarova Nelia Valentynivna
  Актуальність: за весь час існування людства, соціальний та науково-технічний прогрес потребував удосконалення навчально-виховного процесу. В зв’язку з підвищенням інтелектуальних та емоційних навантажень на майбутніх спеціалістів вищої кваліфікації, проблема свідомого засвоєння навчального матеріалу учнями старших класів. Аналіз останніх досліджень і публікацій: Проблеми свідомого засвоєння навчального матеріалу учасниками освітнього процесу піднімаються у різних контекстах: 1. «The principle of consciousness», Judith A. Sedgeman, 2015, посилання: https://www.youtube.com/watch?v=sSzyiTeS_dU&t=2s 2. «Формування у молоді інформаційно-цифрової компетентності», що декларується у Концепції Нової української школи, 2017, посилання: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/razdel_1_Oglyad.pdf; 3. Подготовка учащихся к восприятию новых знаний. «Народное образование», № 11, 1972 г., 2 стр. Проведений аналіз засвідчує наявність спроб науковців вирішити проблему в різних контекстах, проте вона залишається й досі актуальною.
 • Документ
  Позакласна робота з інформатики у профільній школі
  (СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2022-12) Нищета Микола Петрович; Poverty Mykola Petrovych; Семеніхіна Олена Володимирівна; Semenikhina Olena Volodymyrivna
  Позакласна робота кожного вчителя по своєму предмету є необхідною виховною роботою в школі. Така робота дозволяє активізувати розумову, пізнавальну та дослідницьку діяльність учнів. Вона сприяє поглибленню знань учнів, розширює їх кругозір і має величезне виховне значення. Позакласні заходи - це різні виховні заходи, які виходять за рамки навчальної програми і проводяться школою в позанавчальний час для задоволення і розвитку інтересів і здібностей учнів. Цілі позакласних заходів: сприяти інтересу до вивчення предмета, розвивати творчі здібності учнів, розширити кругозір учнів, поглибити знання, вміння та навички з предмета, прищеплювати інтерес до науково-дослідної роботи, сприяти розвитку ерудиції, встановленню міждисциплінарних зв'язків. Для профільної школи характерна специфікація та інтенсивне вивчення певної групи предметів, тому ще більше актуальними і важливими стають позкласні заходи з інформатики, які не лише сприяють розвитку знань в галузі інформаційних технологій, а й дозволять сформувати у молоді правильну картину інформаційного світу та місця людини в ньому. Проблему позакласної роботи піднімали у своїх працях Ш. Амонашвілі, Л. Базильчук, Н. Болдирєва, Л. Гордіна, І. Демченко, М. Пічкур, Л. Сухомлинський та ін., проте ними не розкрито питання особливостей організації позакласної роботи з інформатики в профільній школі, чим і визначається актуальність нашого дослідження.
 • Документ
  Нормативна база діяльності вчителя інформатики
  (СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2022-12) Вода Антон Ігорович; Voda Anton Ihorovych; Семеніхіна Олена Володимирівна; Semenikhina Olena Volodymyrivna
  Сучасна освіта спирається на вчителя, оскільки школа більше не є надавачем лише знань. Сучасну школу можна порівняти з інноваційною лабораторією, в якій старші та молодші колеги, вчителі та учні, разом вивчають навколишні процеси, займаються творчим та науковим пошуком, відкриваючи спільно нові знання. Особливо це стосується інформатики як навчального предмету, який у сучасному освітньому просторі постійно розвивається та набуває і продовжує набувати нового змісту. Сьогодні урок інформатики не зводиться лише до вивчення того, як працювати на комп’ютері. Інформатика сьогодні поєднує різні галузі (технології, робототехніки та обробки інформації), що спричинює неоднозначність у трактуванні тем чи обсягах їх вивчення в межах шкільного навчання. Серед визначальних характеристик інформатики в школі слід відзначити не лише динамічність її змісту, а й відсутність загальноприйнятого серед вчителів розуміння інформатики як науки і як навчального предмета, розмаїття орієнтацій в чинних програмах і підручниках, тенденції до зниження віку навчання інформатики, сприйняття комп’ютера як об’єкта вивчення і одночасно як засобу навчання тощо. Усі згадані тренди певним чином можуть бути враховані й упорядковані з використанням наявної нормативної бази. Тому актуальною проблемою, яка потребує свого вирішення, є систематизація нормативних документів, якими варто керуватися вчителю інформатики при здійсненні власної професійної діяльності.
 • Документ
  Особливості розробки web-платформи для адміністрування освітнього процесу
  (СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2022-12) Богославський Сергій Віталійович; Bogoslavsky Serhii Vitaliyovych; Шамоня Володимир Григорович; Shamonia Volodymyr Hryhorovych
  У ст.10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» зазначено, що освітній процес має бути організовано в безпечному освітньому середовищі та здійснюватися з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб. З огляду на суспільні виклики, зокрема COVID-19, а сьогодні і військовий стан в Україні, особливої уваги набувають підходи, які уможливлюють організацію безпечного навчання. Такі підходи певною мірою можуть бути реалізовані з використанням цифрових технологій і засобів та створенням цифрового освітнього середовища у кожному закладі освіти. Водночас перед освітньою установою можуть постати проблеми технічного характеру (оснащеність комп'ютерами та необхідними технічними засобами), а також проблеми наявності та\або доступності до якісного цифрового освітнього контенту. Додатково актуалізується проблема адміністрування освітнього процесу, який організовано на цифровій основі: важливим є уточнення формату взаємодії учасників освітнього процесу, визначення регламенту роботи освітньої установи загалом та суб’єктів освітнього процесу, зокрема, досягнення учнями достатніх освітніх результатів. Остання проблема стала основою нашого дослідження.
 • Документ
  Використання комп'ютерних ігор в навчанні інформатики учнів основної школи
  (2021-12) Чурок Сергій Анатолійович; Churok Serhii Anatoliiovych; Шамоня Володимир Григорович; Shamonia Volodymyr Hryhorovych
  Кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, загальних висновків та списку використаних джерел. У першому розділі «Компютерні ігри та їх використання в освітньому процессі» показано, що до основних дидактичних вимог при створенні гри належать: відповідність віковим особливостям дитини; відповідність гігієнічним вимогам та санітарним нормам роботи; доступність; а також потенційний вплив на мотивацію до навчання, на ставлення до предмета, відповідність гри курсу, її вплив на формування коректних уявлень про навколишній світ, виправданість вибору гри і запропонованих у ній завдань. У другому розділі «Використання компютерних ігор в навчанні інформатики» розроблено авторські дидактичні матеріали ігрового спрямування для навчання інформатики учнів основної школи. На основі шаблонної комп’ютерної гри «Concentration» описано авторську гру з інформатики «Інструменти Gimp» для учнів 9-х класів ЗЗСО, яку доцільно використовувати у процесі вивчення теми «Створення та опрацювання графічних зображень». Практична значущість дослідження полягає в розробленні дидактичних матеріалів ігрового спрямування для підтримки вивчення теми «Створення та опрацювання графічних зображень» на основі MS Power Point.
 • Документ
  Вивчення геосервісів та GPS навігації в позаурочній роботі з інформатики
  (2021-12) Чеснов Артем Дмитрович; Chesnov Artem Dmytrovych; Дегтярьова Неля Валентинівна; Dehtiarova Nelia Valentynivna
  Поняття сервісу та ресурсу глобальної мережі відрізняється тим, що ресурс розуміється як джерело, засіб, за допомогою якого виконується певна робота, а сервіс – це послуга, яка орієнтована на певний контент та цільову аудиторію. Іншими словами сервіс також забезпечується ресурсами. Не тільки молодь, але й майже усі сучасні покоління вже використовують геосервіси у побуті. Як зазначає Остапенко М.В.: 1. Геосервіси - прості й зручні у використанні ресурси, які також поступово входять до сфери освіти. 2. Картографічні геосервіси надають можливість знаходити потрібну адресу, прокладати маршрути та орієнтуватися у просторі. 3. Метеосервіси використовуються майже кожною дорослою людиною, застосовуються для отримання відомостей про погоду та інші особливості. 4. Картографічні дані, онлайн перегляд поверхні Землі, топографічні відомості. При цьому окремо навчання учнів використанню на даний час не передбачено програмою шкільного курсу інформатики.
 • Документ
  Соціальні сервіси та їх використання для організації навчання інформатики
  (2021-12) Хоменко Євген Віталійович; Khomenko Yevhen Vitaliiovych; Шамоня Володимир Григорович; Shamonia Volodymyr Hryhorovych
  Кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, загальних висновків та списку використаних джерел. У першому розділі «Соціальні мережі у сучасних освітних системах» висвітлено особливості впливу інформаційних технологій на функціонування та розвиток системи освіти, схарактеризовано соціальні мережі та їх потенціал для освітньої галузі. У другому розділі «Використання соціальних мереж у навчанні інформатики» проведено короткий огляд мереж як майданчиків для супроводу освітнього процесу, схарактеризовано навчання інформатики з відеохостингом YouTube та з соціальною мережею Facebook, а також на основі опитування вчителів виявлено стан використання вчителями інформатики соціальних мереж у професійній діяльності. Практична значущість дослідження полягає у виявленні реального стану використання вчителями інформатики соціальних мереж у професійній діяльності та розширенні емпіричної бази наявних результатів використання соціальних мереж в навчанні. Робота буде цікавою працюючим і майбутнім учителям інформатики, які досліджують проблеми навчання інформатики з використанням цифрових інструментів
 • Документ
  Підсумкова атестація з інформатики: аналіз завдань та методи їх розв’язування
  (2021-12) Уряднікова Анна Валентинівна; Uriadnikova Anna Valentynivna; Юрченко Артем Олександрович; Yurchenko Artem Oleksandrovych
  Кваліфікаційне дослідження присвячене розгляду проблеми сучасного стану та особливостям підсумкової атестації з закладах загальної середньої освіти. У першому розділі «Сучасний стан підсумкової атестації в закладах загальної середньої освіти» визначено місце контролю навчальних досягнень в освітньому процесі, охарактеризовано тестування як форму організації та здійснення контролю знань, уточнено особливості організації та проведення державної підсумкової атестації в ЗЗСО. У другому розділі «Особливості державної підсумкової атестації з інформатики» описано результати навчання у вимірах ДПА з інформатики учнів 5-9-х класів та методичні особливості їх досягнення, наведено приклади можливих завдань ДПА з інформатики для учнів 9-х класів, подані відповіді та методичні особливості виконання завдань з ДПА. Практичне значення дослідження полягає в готовності створеної збірки тестових завдань для проведення ДПА з інформатики.
 • Документ
  Особливості навчання інформатики в умовах карантинного навчання
  (2021-12) Троценко Дар’я Юріївна; Trotsenko Daria Yuriivna; Семеніхіна Олена Володимирівна; Semenikhina Olena Volodymyrivna
  Кваліфікаційне дослідження присвячене розгляду проблеми особливості навчання інформатики в умовах карантинного навчання. У першому розділі «Особливості організації освітнього процесу із карантинними обмеженнями» за результатами аналізу науково-педагогічних джерел визначено стан розробленості проблеми дослідження, виявлено переваги й недоліки карантинного навчання, охарактеризовано цифрові платформи для підтримки професійної діяльності вчителя в умовах карантинного навчання. У другому розділі «Особливості карантинного навчання інформатики з використанням платформи Google Classroom» на основі проведеного опитування вчителів ЗЗСО м. Суми виявлено стан практичного використання цифрових платформ навчання інформатики в умовах карантинного навчання, описано інструментарій найбільш затребуваної цифрової платформи Google Classroom для підтримки карантинного навчання, представлено авторські матеріали з вивчення стильового оформлення веб-сайтів на цифровій платформі Google Classroom для підтримки карантинного навчання. Практичне значення дослідження полягає розробленні авторських матеріалів з вивчення стильового оформлення веб-сайтів на цифровій платформі Google Classroom для підтримки карантинного навчання.
 • Документ
  Особливості вивчення редакторів векторної графіки в умовах позаурочної роботи з інформатики
  (2021-12) Ситнік Дмитро Юрійович; Sytnik Dmytro Yuriiovych; Удовиченко Ольга Миколаївна; Udovychenko Olha Mykolaivna
  Кваліфікаційне дослідження присвячене розгляду проблеми вивчення редакторів векторної графіки в умовах позаурочного навчання з інформатики. У першому розділі «Позаурочна робота як форма освітнього процесу» окреслено: - сутність позаурочної роботи та її різновиди; - принципи позаурочної роботи; - аналіз позаурочної роботи з інформатики; - аналіз цифрових платформ для організації позаурочного навчання з інформатики. • ' У другому розділі «Вивчення векторної графіки в умовах позаурочного навчання з інформатики» окреслено: - векторна графіка як вид комп’ютерної графіки; - редактори векторної графіки; - місце векторної графіки в шкільному курсі з інформатики; - аналіз чинних підручників з інформатики щодо вивчення редакторів векторної графіки Крім того, в розділі наведено авторські дидактичні матеріали щодо вивчення векторної графіки в умовах позаурочного навчання. Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці навчального плану вивчення редакторів векторної графіки в умовах позаурочного навчання (в рамках гуртка з інформатики) та планів-конспектів уроків із зазначеного навчального плану.
 • Документ
  Методичні особливості навчання учнів 5-9 класів візуального програмування
  (2021-12) Сасіна Юлія Олександрівна; Sasina Yuliia Oleksandrivna; Дегтярьова Неля Валентинівна; Dehtiarova Nelia Valentynivna
  Кваліфікаційне дослідження присвячене особливостям навчання учнів середньої ланки візуальному програмуванню. У першому розділі «Візуальне програмування на сучасному етапі» окреслено: 1) Розвиток алгоритмічного мислення 2) Візуальне програмування 3) Програмування в школах 4) Види мов програмування. Сучасні візуальні мови програмування для учнів У другому розділі «Методичні особливості навчання візуальному програмуванню учнів старших класів» розроблено курс «Мій крутий додаток» та подано конспекти уроків. Практичне значення отриманих результатів полягає у розроблені матеріалів та завданнь до теоретичних та практичних задач, для навчання візуальному програмуванню учнів старших класів.
 • Документ
  Формування навичок організації циклічних обчислень на уроках інформатики старшої школи
  (2021-12) Притика Оксана Валентинівна; Prytyka Oksana Valentynivna; Семеніхіна Олена Володимирівна; Semenikhina Olena Volodymyrivna
  Кваліфікаційне дослідження присвячене розгляду проблеми формування навичок організації циклічних обчислень на уроках інформатики. У першому розділі «Проблеми навчання циклічних обчислень на уроках інформатики старшої школи» за контент-аналізом матеріалів мережі Інтернет виявлено найбільш популярні мови програмування, які вивчаються в ЗЗСО, а також виявлено стан розробленості проблеми формування навичок організації циклічних обчислень на уроках інформатики старшої школи. У другому розділі «Особливості формування навичок організації циклічних обчислень на уроках інформатики старшої школи» на основі аналізу навчальних програм з інформатики та чинних підручників з інформатики старшої школи на предмет формування навичок організації циклічних обчислень на уроках інформатики старшої школи виявлено методичні проблеми, які пропонується вирішувати з використанням авторських дидактичних матеріалів. Практичне значення дослідження полягає в розробленні авторських матеріалів з формування навичок організації циклічних обчислень на уроках інформатики старшої школи.
 • Документ
  Особливості розв’язування комбінаторних задач на олімпіадах з програмування
  (2021-12) Носаченко Дар’я Сергіївна; Nosachenko Daria Serhiivna; Шамоня Володимир Григорович; Shamonia Volodymyr Hryhorovych
  В кваліфікаційному дослідженні розглядається організації підготовки учнів до олімпіад з інформатики, включаючи також розгляд комбінаторних задач. У першому розділі «Теоретичні засади підготовки до олімпіади з інформатики та поняття типу комбінаторних задач на олімпіаді з інформатики» охарактеризовано: 1) Олімпіаду з інформатики, основні проблеми підготовки 2) Основні елементи комбінаторики в програмуванні 3) Оцінку ефективності та налаштування алгоритму У другому розділі «Вивчення олімпіадного програмування в навчальній роботі» окреслено особливості підготовки до олімпіади з інформатики з теми «Комбінаторика». Практичне значення отриманих результатів полягає у готовності розроблених прикладів, кодів та конспектів уроків до застосування в освітньому процесі для вивчення теми програмування для підготовки до олімпіади з інформатики.
 • Документ
  Навчання комп’ютерному моделюванню на уроках інформатики
  (2021-12) Момот Роман Анатолійович; Momot Roman Anatoliiovych; Семеніхіна Олена Володимирівна; Semenikhina Olena Volodymyrivna
  Кваліфікаційне дослідження присвячене розгляду проблеми навчання та виявленню методичних особливостей комп’ютерного моделюванню на уроках інформатики. У першому розділі «Комп’ютерне моделювання» висвітлено сутність понять «модель» і «моделювання», а також проаналізовано спеціалізоване програмне забезпечення для комп’ютерного моделювання. У другому розділі «Особливості навчання комп’ютерному моделюванню в профільній (старшій) школі» подано аналіз навчальних програм з інформатики для старших класів та аналіз актуальних підручників з інформатики на предмет вивчення моделювання на роках інформатики, а також охарактеризовано методичні особливості навчання комп’ютерному моделюванню на уроках інформатики та подано розв’язання типових задач з моделювання разом із задачами для самостійної роботи. Практичне значення дослідження полягає в розробленні авторських дидактичних матеріалів для навчання комп’ютерному моделюванню на уроках інформатики.
 • Документ
  Вивчення редакторів растрової графіки на гурткових заняттях з інформатики
  (2021-12) Лантух Іван Миколайович; Lantukh Ivan Mykolaiovych; Дегтярьова Неля Валентинівна; Dehtiarova Nelia Valentynivna
  Кваліфікаційне дослідження присвячене дослідженню педагогічного потенціалу використання хмарних сховищ даних для удосконалення освітнього процесу в системі середньої освіти. У першому розділі «Гурткові заняття в системі позаурочної роботи ЗЗСО» на основі аналізу науково-педагогічних джерел охарактеризовано зміст, особливості та вимоги до організації гурткових занять, уточнено особливості організації гурткових занять з інформатики. У другому розділі «Растрова графіка та особливості її вивчення на гурткових заняттях з інформатики» охарактеризовано особливості комп’ютерної графіки як сучасного напряму в інформатиці, подано аналіз редакторів растрової графіки, описано особливості опанування растрової графіки та редакторів растрової графіки за шкільною програмою з інформатики, а також подано авторські матеріали щодо планування роботи гуртка з вивчення растрової графіки та редакторів растрової графіки. Наведено приклад одного із занять. Практичне значення одержаних результатів полягає у систематизуванні теоретичних матеріалів за темою роботи, що дає змогу їх подальшого використання у наступних педагогічних дослідженнях.
 • Документ
  Спеціалізоване програмне забезпечення в галузі комп’ютерної графіки та його вивчення на уроках інформатики в Україні
  (2021-12) Карпенко Ольга Вікторівна; Karpenko Olha Viktorivna; Семеніхіна Олена Володимирівна; Semenikhina Olena Volodymyrivna
  Кваліфікаційне дослідження присвячене розгляду проблеми аналізу спеціалізованого програмного забезпечення (ПЗ) в галузі комп’ютерної графіки та виявленню особливостей його вивчення на уроках інформатики в ЗЗСО України. У першому розділі «Спеціалізоване програмне забезпечення в галузі комп’ютерної графіки» охарактеризовано види комп’ютерної графіки та надано короткий опис растрових і векторних редакторів, описано особливості тривимірної графіки та відповідного програмного забезпечення для роботи з нею. У другому розділі «Вивчення комп’ютерної графіки на уроках інформатики старшої школи» проаналізовано навчальні програми та чинні підручники з інформатики на предмет вивчення комп’ютерної графіки, а також подано авторські навчально-методичні матеріали з вивчення 3D-графіки на базі вільнопоширюваного програмного засобу Blender. Практичне значення дослідження полягає в розробленні авторських матеріалів з вивчення модуля «3D-графіка» на базі ПЗ Blender.