Наукові видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 23
 • Документ
  Цифрова грамотність майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019-09) Стома Валентина Миколаївна; Stoma Valentyna Mykolaivna
  Розвиток та вдосконалення цифрової грамотності у майбутніх вчителів природничо-математичних спеціальностей сприяє оптимізації змісту навчання, модернізації методів та форм організації навчального процесу, індивідуальний підхід у навчанні, забезпечує високий рівень викладання навчальної дисципліни, що сприяє підвищенні ефективності та якості освіти.
 • Документ
  Про залучення компетентнісного підходу до розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019-09) Стома Валентина Миколаївна; Stoma Valentyna Mykolaivna
  Компетентнісни підхід не є новим у вітчизняній освіті. Українські перспективи компетентнісного підходу в сучасній освіті досліджували вчені І. Бех, Н. Бібік, Л. Ващенко, І.Єрмаков, О. Локшина, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, О. Савченко, С. Трубачева, А.Хуторський та інші. Ними було обґрунтовано, що компетентнісний підхід дозволяє ефективно здійснювати перехід від знаннєвої парадигми освіти до діяльнісної, орієнтованої на актуальні і затребувані життям результати навчання.
 • Документ
  Про вивчення і використання методів математичної статистики для аналізу результатів педагогічних досліджень майбутніми науковцями
  (2018-09) Вакал Юлія Сергіївна; Vakal Yuliia Serhiivna
  У статті розглядається проблема використання майбутніми науковцями методів статистичної обробки результатів педагогічного експерименту, які застосовуються з метою виявлення кількісних та якісних характеристик ефективності запропонованих новацій (організаційно-педагогічних умов; моделей, систем тощо). Встановлено, що найбільш поширеними у науково-педагогічних дослідженнях є наступні статистичні методи: соціометрія, реєстрація, ранжування, шкалювання, середнє арифметичне, дисперсія; однофакторний, регресивний, кореляційний аналізи тощо. Показано, що вибір методів математичної статистики залежить, насамперед, від мети і завдань дослідження. Обґрунтовано, що майбутньому науковцю необхідно оволодіти різноманітними методами математичної статистики, щоб обрати коректні й ефективні методи для перевірки ефективності власного науково-педагогічного дослідження та оцінки достовірності одержаних експериментальних результатів. Проведений попередній аналіз кваліфікаційних наукових праць останніх років спеціальності 015 Професійна освіта (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) засвідчив наявність таких робіт, де не використовувалися методи статистичної обробки отриманих результатів експериментальних досліджень, а тому є підстави сумніватися у ефективності запропонованих ідей.
 • Документ
  Компетентнісний підхід у формуванні аналітичної компетентності майбутніх магістрів освіти
  (2018-09) Вакал Юлія Сергіївна; Vakal Yuliia Serhiivna
  В тезах розглядається питання використання компетентнісного підходу у формуванні аналітичної компетентності у майбутніх магістрів освіти
 • Документ
  З досвіду використання проектної технології на Спеціальному практикумі з фізики мікросвіту
  (Сумський державний університет, 2018) Стома Валентина Миколаївна; Stoma Valentyna Mykolaivna; Салтикова Алла Іванівна; Saltykova Alla Ivanivna
  У тезах показано результати досвіду використання проектної технології на Спеціальному практикумі з фізики мікросвіту.
 • Документ
  Спеціалізовані комп’ютерні засоби фізичного спрямування
  (2018) Стома Валентина Миколаївна; Stoma Valentyna Mykolaivna
  У тезах розглядається проблема впровадження спеціалізовані комп'ютерні засоби фізичного спрямування.
 • Документ
  Розвиток інформаційно-цифрової компетентності у майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей як педагогічна проблема
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018) Стома Валентина Миколаївна; Stoma Valentyna Mykolaivna
  У теза розглядалося проблему розвитоку інформаційно-цифрової компетентності у майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей як педагогічна проблема.
 • Документ
  Принцип когнітивної візуалізації у підготовці майбутніх учителів фізики
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018) Стома Валентина Миколаївна; Stoma Valentyna Mykolaivna
  У тезах розглядається застосування принципу когнітивної візуалізації у підготовці майбутніх учителів фізики.
 • Документ
  К вопросу об использовании информационных технологий на специальном физическом практикуме
  (МГПУ им. И. П. Шамякина, 2018) Стома Валентина Миколаївна; Stoma Valentyna Mykolaivna
  В тезах рассматривался вопрос об использовании информационных технологий на специальном физическом практикуме.
 • Документ
  Використання мобільних додатків для розвитку інформаційно-цифрової компетентності у майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей
  (2018) Стома Валентина Миколаївна; Stoma Valentyna Mykolaivna
  В тезах розглядалось проблема використання мобільних додатків для розвитку інформаційно-цифрової компетентності у майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей.
 • Документ
  Про формування інтелектуально-графічної культури майбутнього фахівця
  (Київський університет імені Б. Грінченка, 2018) Семеніхіна Олена Володимирівна; Semenikhina Olena Volodymyrivna
  В тезах висвітлюється проблема формування інтелектуально-графічної культури майбутнього фахівця.
 • Документ
  Про використання GeoGebra в розв’язуванні задач теорії графів
  (Черкаський державний технологічний університет, 2018) Семеніхіна Олена Володимирівна; Semenikhina Olena Volodymyrivna; Друшляк Марина Григорівна; Drushliak Maryna Hryhorivna
  У тезах розглядається проблема використання GeoGebra в розв’язуванні задач теорії графів.
 • Документ
  Комп'ютерна підтримка навчання фізики: ретроспективний аналіз
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017) Стома Валентина Миколаївна; Stoma Valentyna Mykolaivna
  У статті наведений ретроспективний аналіз програмних засобів з фізики. Розглянуті: «ППЗ Бібліотека електронних наочностей 7-11 клас» (2008 р.), «ППЗ Електронний задачник з фізики 7-9 клас» (2009 р.), «Навчальне програмне забезпечення з фізики для 7-10 класу ЗНЗ» (2010 р.), «Навчальне програмне забезпечення з фізики для 7-10 класу ЗНЗ» (2011 р.), «Революція в навчанні. Фізика» (2011 р.), «1С: Физический конструктор» (2014 р.), «Crazy Machines 1 "Запрацювало!"» (2014 - 2017 р.), PhET (2011 р.), VirtualLab (2015 р.), Еinstein (2014 р.), Архимед (2014 р.). Наведені їх переваги, недоліки, класифікація, мета та клас, у якому доцільна така компютерна підтримка для вивчення курсу фізики, на основі цього аргументовано доцільність використання майбутніми вчителями фізики програмних засобів в навчальному процесі. Обґрунтовано значення програмних засобів, які дозволяють організувати моделювання, емуляцію та фізичний експеримент: віртуальні та цифрові лабораторії.
 • Документ
  Підготовку майбутніх вчителів фізики в умовах впровадження STEM-освіти
  (ЦДПУ імені В. Винеченка, 2018) Стома Валентина Миколаївна; Stoma Valentyna Mykolaivna
  В статті обґрунтовано важливість підготовки вчителів фізики в умовах впровадження STEM-освіти. Зазначено про спеціалізовані комп’ютерні засоби фізичного спрямування та потребу їх вивчення в межах спецкурсу «STEM - освіта: проблеми та засоби впровадження».
 • Документ
  Використання технології BYOD для підготовки майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей на основі QR-кодів
  (Черкаси, 2018) Стома Валентина Миколаївна; Stoma Valentyna Mykolaivna
  У статті запропоновано використання технології BYOD для підготовки майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей на основі QR-кодів. Зроблено аналіз літературних джерел, щодо впровадження технології BYOD в освітнє середовище. Наведено приклад використання такої технології для розвитку інформаційно-цифрової компетентності студентів, майбутніх вчителів фізико-математичних спеціальностей під час тестового контролю знань з дисципліни «Загальна фізика» (тема «Кінематика»), яка базується на використанні QR-кодів. Описано етапи створення тестів у програмному продукті ISpring. Наведені результати тестування студентів майбутніх вчителів фізики, хімії, математики. Встановлено, що завдяки такому тестуванню можна відслідковувати типові помилки студентів; рівень навчальних досягнень; продемонструвати студентам, майбутнім вчителям природничо-математичних спеціальностей як можна використовувати інформаційні технології в умовах технології BYOD.
 • Документ
  Про комп’ютерну візуалізацію прикладних задач
  (2018) Семеніхіна Олена Володимирівна; Semenikhina Olena Volodymyrivna; Друшляк Марина Григорівна; Drushliak Maryna Hryhorivna
  В тезах розглядається проблема комп'ютерної візуалізації прикладних задач
 • Документ
  Моделювання процесу формування предметної компетентності вчителя математики на засадах компетентнісного підходу
  (ТОВ «Видавництво НТМТ», 2017) Семеніхіна Олена Володимирівна; Semenikhina Olena Volodymyrivna; Чкана Ярослав Олегович; Chkana Yaroslav Olehovych
  У статті описано структурно-функціональну модель процесу формування математичної компетентності майбутніх вчителів фізико-математичних спеціальностей під час вивчення фахових дисциплін. Описано компоненти моделі: мету, підходи та принципи, складові методики навчання фахових дисциплін, компоненти, критерії та рівні сформованості математичної компетентності майбутніх вчителів математики. Уточнено поняття математичної компетентності, виділено комплекс підходів до її формування (системний, діяльнісний, особистісноорієнтований, інтегративний та компетентнісний), розкрито особливості реалізації цих підходів для формування математичної компетентості майбутніх вчителів математики. Наведено деякі форми організації навчального процесу, зокрема, самостійної роботи студентів для фахової підготовки майбутніх вчителів математики на засадах компетентністного підходу. Запропоновано ввести в навчальний процес вибірковий курс «Вибрані питання шкільної математики зточки зору вищої», сформульовано його мету та основні завдання.
 • Документ
  Праксеологічний підхід як основа формування вмінь доцільно використовувати програмні засоби предметного спрямування у роботі учителя інформатики
  (Черкаський державний технологічний університет, 2018) Семеніхіна Олена Володимирівна; Semenikhina Olena Volodymyrivna; Друшляк Марина Григорівна; Drushliak Maryna Hryhorivna
  У статті з позицій праксеологічного підходу автори обґрунтовують необхідність формування у майбутніх учителів інформатики умінь раціонально обрати програмний засіб для розв’язування задач, зокрема, математики. Цим визначається мета дослідження, яка розбивається на такі завдання: 1) вивчити досвід використання праксеологічного підходу у підготовці вчителя; 2) на основі праксеологічного підходу розробити технологію формування умінь у майбутніх учителів інформатики доцільно використовувати ПЗ для розв’язування задач, зокрема, математики; 3) підтвердити ефективність розробленої технології. Об’єкт дослідження – професійна підготовка вчителя інформатики. Предмет дослідження – використання праксеологічного підходу у формуванні вмінь у майбутніх учителів інформатики використовувати ПЗ предметного спрямування. Використані методи дослідження: аналіз, у тому числі контент-аналіз, і систематизація наукових джерел для визначення теоретичного підґрунтя проблеми; узагальнення і зіставлення різних наукових поглядів щодо використання ПЗ предметного спрямування; методи міжгалузевого синтезу для виявлення взаємного впливу інформатики, математики, фізики та інших наук на формування умінь раціонально обрати програмний засіб для розв’язування задач, зокрема, математики; вивчення і узагальнення педагогічного досвіду для перевірки ефективності обраних шляхів у підготовці вчителя інформатики. Результати дослідження – підтверджена доцільність праксеологічного підходу через технологію «одна задача- різні програмні засоби».
 • Документ
  Застосування комп’ютерних математичних інструментів у процесі професійної підготовки майбутніх учителів математики
  (2018) Семеніхіна Олена Володимирівна; Semenikhina Olena Volodymyrivna; Прошкін Володимир Вадимович; Proshkin Volodymyr Vadymovych
  У статті розглянуто проблему підвищення якості підготовки майбутнього вчителя математики засобами інформаційних технологій. Виділено два класи програмних засобів математичного спрямування: 1) системи комп’ютерної математики, в яких використовуються традиційні позначення та способи написання формул (Maple, MatLab, Maxima тощо), ці системи особливо ефективні при розв’язуванні різних прикладних проблем, зокрема задач математичного моделювання в науці, освіті, техніці; 2) програми динамічної математики, у яких передбачено можливість динамічних змін вихідної математичної конструкції, вивчення набору її числових характеристик чи їх відношень у динаміці (GeoGebra, Математический конструктор, Живая математика і подібні до них). Установлено, що під програмами динамічної математики варто розуміти засоби комп’ютерної візуалізації математичних знань, які передбачають динамічне оперування різними математичними об’єктами та можливість оперативного одержання відомостей про їх властивості. Уточнено термін «комп’ютерний математичний інструмент» як віртуальний механізм (алгоритм) комп’ютерної програми (сама програма), що використовується для розроблення, вивчення математичних об’єктів та їх складників через числові й геометричні характеристики зазначених об’єктів. Виділено методичні особливості використання комп’ютерних математичних інструментів: наявність динамічних змін рисунка і спостереження за траєкторіями окремих точок надає напрямки для організації експериментальної та творчої діяльності всіх учасників навчального процесу; можливість попереднього встановлення використовуваних інструментів або розширення набору інструментів, що спрощує процес побудови або обмеження інструментарію; комп’ютер звільняє вчителя від виснажливої перевірки побудов тощо. Подано результати експерименту, пов'язаного із вивченням впливу програм динамічної математики на рівень навчальних досягнень учнів. Доведено позитивний вплив використання програм динамічної математики та відповідного математичного інструментарію на рівень математичної підготовки школярів. Указано на необхідності підготовки майбутнього вчителя математики до використання зазначеного інструментарію у процесі професійної діяльності. Конкретизовано вимоги стандарту педагогічної освіти, потреби навчання шкільної математики основної школи та поширення комп’ютерні інструменти у межах підготовки сучасного вчителя математики.
 • Документ
  Специфический принцип когнитивной визуализации и его использование в подготовке учителя информатико-математического профиля
  (2018) Семеніхіна Олена Володимирівна; Semenikhina Olena Volodymyrivna; Друшляк Марина Григорівна; Drushliak Maryna Hryhorivna
  В статье описан специфический принцип обучения – принцип когнитивной визуализации. Авторами рассматривается трансформация принципов познания и наглядности в принцип когнитивной визуализации, который в условиях информационного пространства предусматривает активное использование программного обеспечения специализированного направления.