Праксеологічний підхід як основа формування вмінь доцільно використовувати програмні засоби предметного спрямування у роботі учителя інформатики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Черкаський державний технологічний університет
Анотація
У статті з позицій праксеологічного підходу автори обґрунтовують необхідність формування у майбутніх учителів інформатики умінь раціонально обрати програмний засіб для розв’язування задач, зокрема, математики. Цим визначається мета дослідження, яка розбивається на такі завдання: 1) вивчити досвід використання праксеологічного підходу у підготовці вчителя; 2) на основі праксеологічного підходу розробити технологію формування умінь у майбутніх учителів інформатики доцільно використовувати ПЗ для розв’язування задач, зокрема, математики; 3) підтвердити ефективність розробленої технології. Об’єкт дослідження – професійна підготовка вчителя інформатики. Предмет дослідження – використання праксеологічного підходу у формуванні вмінь у майбутніх учителів інформатики використовувати ПЗ предметного спрямування. Використані методи дослідження: аналіз, у тому числі контент-аналіз, і систематизація наукових джерел для визначення теоретичного підґрунтя проблеми; узагальнення і зіставлення різних наукових поглядів щодо використання ПЗ предметного спрямування; методи міжгалузевого синтезу для виявлення взаємного впливу інформатики, математики, фізики та інших наук на формування умінь раціонально обрати програмний засіб для розв’язування задач, зокрема, математики; вивчення і узагальнення педагогічного досвіду для перевірки ефективності обраних шляхів у підготовці вчителя інформатики. Результати дослідження – підтверджена доцільність праксеологічного підходу через технологію «одна задача- різні програмні засоби».
In the article from the standpoint of the praxeological approach, the authors substantiate the necessity of forming the future teachers of informatics the ability to rationally choose a software tool for solving tasks, in particular, mathematics. This defines the purpose of the study, which is divided into the following tasks: 1) to study the experience of using the praxeological approach in teacher training; 2) on the basis of the praxeological approach to develop the technology of forming the skills of future teachers of information science, it is expedient to use software for solving problems, in particular, mathematics; 3) confirm the effectiveness of the developed technology. Object of research - professional training of the teacher of informatics. The subject of the study is the use of a praxeological approach in shaping the skills of future teachers of informatics to use the subject-oriented software. Used research methods: analysis, including content analysis, and systematization of scientific sources to determine the theoretical basis of the problem; generalization and comparison of various scientific views on the use of subject-oriented software; methods of interdisciplinary synthesis to identify the mutual influence of informatics, mathematics, physics and other sciences on the formation of skills to rationally choose a software tool for solving problems, in particular, mathematics; study and generalization of pedagogical experience for checking the effectiveness of the chosen paths in the preparation of a teacher of informatics. The results of the study - the appropriateness of the praxeological approach through the technology "one task-various software tools" was confirmed.
Опис
Ключові слова
підготовка вчителя, праксеологічний підхід, формування умінь раціонально обрати програмний засіб, програма динамічної математики;, комп’ютерні інструменти, teacher training, praxeological approach, computer tools, formation of skills to choose a software tool rationally, dynamic mathematics program
Бібліографічний опис
Семеніхіна, О. В. Праксеологічний підхід як основа формування вмінь доцільно використовувати програмні засоби предметного спрямування у роботі учителя інформатики [Текст] / О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк // Інформаційні технології в освіті, науці й техніці (ІТОНТ-2018) : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 17–18 травня 2018 р. – Черкаси, 2018. – С. 226–227.