Про залучення компетентнісного підходу до розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-09
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Компетентнісни підхід не є новим у вітчизняній освіті. Українські перспективи компетентнісного підходу в сучасній освіті досліджували вчені І. Бех, Н. Бібік, Л. Ващенко, І.Єрмаков, О. Локшина, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, О. Савченко, С. Трубачева, А.Хуторський та інші. Ними було обґрунтовано, що компетентнісний підхід дозволяє ефективно здійснювати перехід від знаннєвої парадигми освіти до діяльнісної, орієнтованої на актуальні і затребувані життям результати навчання.
The competency approach is not new to domestic education. Ukrainian perspectives of the competence approach in modern education were explored by scientists I. Beh, N. Bibik, L. Vashchenko, I. Yermakov, O. Lokshina, O. Ovcharuk, L. Paraschenko, O. Pometun, O. Savchenko, S. Trubacheva, A. .Hutorsky and others. They argued that a competent approach allows for an effective transition from a knowledge-based paradigm of education to an action-oriented, relevant to actual and demanding learning outcomes.
Опис
Ключові слова
компетентнісний підхід, інформаційно-цифрова компетентність, майбутні учителі природничо-математичних спеціальностей, розвиток інформаційно-цифрової компетентністі, competency approach, digital competence, future teachers of natural and mathematical specialties, development of digital-digital competence
Бібліографічний опис
Стома, В. М. Про залучення компетентнісного підходу до розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей [Текст] / В. М. Стома // Україна майбутнього: сучасні тенденції інноваційного розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13–18 вересня 2019 року, м. Бердянськ. – Бердянськ, 2019. – С. 39–40.