Використання технології BYOD для підготовки майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей на основі QR-кодів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Черкаси
Анотація
У статті запропоновано використання технології BYOD для підготовки майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей на основі QR-кодів. Зроблено аналіз літературних джерел, щодо впровадження технології BYOD в освітнє середовище. Наведено приклад використання такої технології для розвитку інформаційно-цифрової компетентності студентів, майбутніх вчителів фізико-математичних спеціальностей під час тестового контролю знань з дисципліни «Загальна фізика» (тема «Кінематика»), яка базується на використанні QR-кодів. Описано етапи створення тестів у програмному продукті ISpring. Наведені результати тестування студентів майбутніх вчителів фізики, хімії, математики. Встановлено, що завдяки такому тестуванню можна відслідковувати типові помилки студентів; рівень навчальних досягнень; продемонструвати студентам, майбутнім вчителям природничо-математичних спеціальностей як можна використовувати інформаційні технології в умовах технології BYOD.
The article proposes the use of BYOD technology for the preparation of future teachers of natural and mathematical specialties on the basis of QR-codes. An analysis of literary sources regarding the implementation of BYOD technology in the educational environment is made. An example of the use of such technology for the development of information and digital competence of students, future teachers of physical and mathematical specialties during the test control of knowledge on the discipline "General Physics" (theme "Kinematics"), which is based on the use of QR-codes. Describes the stages of creating tests in the software product ISpring. The results of testing students of future teachers of physics, chemistry, mathematics are presented. It is established that due to such testing one can trace students' typical mistakes; level of educational achievements; to demonstrate to students, future teachers of natural and mathematical specialties how information technologies can be used in the conditions of BYOD technology.
Опис
Ключові слова
інформаційно-цифрова компетентність, технологія BYOD, QR-код, майбутні учителі природничо-математичних спеціальностей, навчальний процес, mobile education, BYOD technology, educational process, QR-COD, future teachers of natural and mathematical specialties
Бібліографічний опис
Стома, В. М. Використання технології BYOD для підготовки майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей на основі QR-кодів [Текст] / В. М Стома. // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. – Черкаси, 2018. – С. 45–55.