Навчальні видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 25
 • Документ
  Listen and Speak English
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2024) Коваленко Світлана Миколаївна; Клочко Лариса Іванівна; Kovalenko Svitlana Mykolaivna; Klochko Larysa Ivanivna
  The textbook is intended for 1-2 year students of language specialities who are studying to become an English teacher. The textbook covers the following conversation topics: "Personality and family", "My house/apartment", "Food, nutrition", "Student life, studies", "Weather, seasons, leisure" and "Shops, shopping". The purpose of the textbook is to develop and improve students' foreign language listening and communicative competences in accordance with the defined programme topics. The materials in the textbook are authentic, thematically integrated and have a linguistic and sociocultural focus. The textbook is compiled in accordance with the working curriculum for the discipline "English" (1st and 2nd year of study) and is recommended for classroom and independent work of higher education students with the specified qualification.
 • Документ
  Тексти та тести з англійської мови
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Сидоренко Олена Леонідівна; Sydorenko Olena Leonidivna
  Методична розробка складена у відповідності з програмою курсу іноземної мови. Містить тексти спортивної тематики та граматичні тести згідно до навчальної програми дисціпліни.
 • Документ
  Тексти та тести з англійської мови
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Сидоренко Олена Леонідівна; Sydorenko Olena Leonidivna
  Методична розробка складена у відповідності з програмою курсу іноземної мови. Містить тексти спортивної тематики та граматичні тести згідно до навчальної програми дисціпліни.
 • Документ
  Тексти та тести з англійської мови
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Сидоренко Олена Леонідівна; Sydorenko Olena Leonidivna
  Методична розробка складена у відповідності з програмою курсу іноземної мови. Містить тексти медичної тематики та граматичні тести згідно до навчальної програми дисціпліни.
 • Документ
  Англійська мова для студентів немовних спеціальностей
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Сидоренко Олена Леонідівна; Sydorenko Olena Leonidivna
  Навчальний посібник «Англійська мова для студентів немовних спеціальностей» включає матеріал для студентів третього курсу бакалаврату за напрямом підготовки вивчення нормативної навчальної дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)». Навчальний посібник містить матеріал для розвитку усного та писемного мовлення студентів. У посібнику зібрані матеріали для аудиторної та самостійної роботи студентів за трьома аспектами англійської мови та видами мовної діяльності (читання, завдання, тестування). Рекомендується як основний навчальний посібник, так і в ролі додаткового засобу навчання. Може бути використаний для студентів, які при виборі індивідуальної освітньої траєкторії планують поглиблено навчатися іноземної мови, отримуючи пов'язані з нею додаткові кваліфікації.
 • Документ
  Англійська мова
  (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2024) Гуменюк Інна Леонідівна; Humeniuk Inna leonidivna
  Методичні рекомендації з англійської мови «Англійська мова. Частина IІ» охоплюють такі розмовні теми курсу: «Де ми живемо», «Робочий день», «Погода та дозвілля». Теоретичний матеріал супроводжується некомунікативними і умовно-комунікативними вправами та комунікативними завданнями. Методичні рекомендації призначені для студентів 3 курсу немовних спеціальностей закладів вищої освіти.
 • Документ
  Аналітичне читання англійською мовою (другий рік підготовки здобувачів вищої освіти)
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Коробова Юлія Володимирівна; Подосиннікова Ганна Ігорівна; Korobova Юлія Володимирівна; Podosynnikova Hanna Ihorivna
  Робоча програма навчальної дисципліни «Аналітичне читання англійською мовою» (другий рік підготовки здобувачів вищої освіти) містить інформацію щодо мети та завдань даної навчальної дисципліни, результатів навчаня, критеріїв оцінювання, програму, її інформаційний зміст, опис структури та обсягу навчальної дисципліни, список рекомендованих джерел інформації.
 • Документ
  Практика усного та писемного англійського мовлення (другий рік навчання)
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Коробова Юлія Володимирівна; Korobova Yuliia Volodymyrivna
  Робоча програма навчальної дисципліни "Практика усного та писемного англійського мовлення", другий рік навчання містить інформацію щодо мети та завдань даної навчальної дисципліни, результатів навчання, критеріїв оцінювання, засобів діагностики результатів навчання з дисципліни, програму навчальної дисципліни, її інформаційний зміст, опис структури та обсягу начальної дисципліни, список рекомендованих джерел інформації. Навчальна дисципліна «Практика усного та писемного англійського мовлення» входить за кодом ОК 11 до циклу навчальних дисциплін «1.2. Цикл професійної підготовки» освітньо-професійної програми Середня освіта (Англійська та німецька мови) підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 014 Середня освіта. Англійська мова і література галузі знань 01 Освіта.
 • Документ
  Практика усного та писемного англійського мовлення перший рік навчання (перший рік навчання)
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021-09) Коваленко Світлана Миколаївна; Kovalenko Svitlana Mykolaivna; Коробова Юлія Володимирівна; Korobova Yuliia Volodymyrivna
  Робоча програма навчально дисципліни ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ перший рік навчання містить інформацію щодо мети та завдань даної навчальної дисципліни, результатів навчання, критеріїв оцінювання, засобів діагностики результатів навчання з ПУПМ, програму навчальної дисциплни, її інформаційний зміст, опис структури та обсягу начальної дисципліни ПУПМ, список рекомендованих джерел інформації
 • Документ
  Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Коробова Юлія Володимирівна; Korobova Yuliia Volodymyrivna; Humeniuk Inna Leonidivna; Гуменюк Інна Леонідівна
  A guideline for learning a foreign language (English) for professional purposes includes tasks and materials for practical classes for full-time graduate students, who learn English as a compulsory subject in the educational-and-professional curriculum. A guideline is intended for specialties 02 Culture and Art, 22 Health Care in Domain 01 Education.
 • Документ
  Foreign Language for Special Purposes (Non-Linguistic Specialities)
  (2021) Чикалова Марина Миколаївна; Коваленко Світлана Миколаївна; Chykalova Maryna Mykolaivna; Kovalenko Svitlana Mykolaivna
  Навчальний посібник призначений для студентів денного та заочного відділення немовних спеціальностей, які навчаються за ОКР «Магістр» закладів вищої освіти та спрямований на формування навичок використання лексики професійного спрямування. Метою посібника є ознайомлення зі спеціальним фаховим вокабуляром, що дозволить розуміти та спілкуватися на професійному рівні тощо. Комплекс лексичних та граматичних вправ сприятиме активізації навчального матеріалу.
 • Документ
  Виробнича (педагогічна) практика з англійської мови
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020-09) Коробова Юлія Володимирівна; Подосиннікова Ганна Ігорівна; Korobova Yuliia Volodymyrivna; Podosynnikova Hanna Ihorivna
  Робоча програма Виробничої (педагогічної) практики з англійської мови в закладах загальної середньої освіти для магістрантів (галузь знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література), Освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова)) містить інформацію щодо мети та завдань даної практики, результатів практики, критеріїв оцінювання, засобів діагностики результатів практики, програму практики, її інформаційний зміст, опис структури та обсягу практики, список рекомендованих джерел інформації.
 • Документ
  Практика усного та писемного мовлення (англійська)
  (СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020-08-27) Коваленко Світлана Миколаївна; Kovalenko Svitlana Mykolaivna; Коробова Юлія Володимирівна; Korobova Yuliia Volodymyrivna
  Робоча програма навчально дисципліни ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ (АНГЛІЙСЬКА) перший рік навчання містить інформацію щодо мети та завдань даної навчальної дисципліни, результатів навчання, критеріїв оцінювання, засобів діагностики результатів навчання з ПУПМ, програму навчальної дисциплни, її інформаційний зміст, опис структури та обсягу начальної дисципліни ПУПМ, список рекомендованих джерел інформації
 • Документ
  Enjoy Listening English
  (СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014) Коваленко Світлана Миколаївна; Kovalenko Svitlana Mykolaivna; Ігнатенко Ольга Валеріївна; Ihnatenko Olha Valeriivna
  Посібник охоплює такі розмовні теми як «Особистість, сім’я», «Велика Британія», «Лондон», «Харчування», «Домівка», «Здоров’я та медицина», «Покупки», «Спорт», «Подорож», «Університет». Метою посібника є розвиток та удосконалення мовленнєвих вмінь аудіювання. Матеріали посібника є автентичними, тематично об’єднаними та мають соціокультурну спрямованість. Посібник призначено для студентів 1-2 курсу денного та заочного відділення факультетів іноземних мов вищих навчальних закладів.
 • Документ
  История зарубежной литературы XVII – XVIII веков
  (СумДПУ ім А. С. Макаренка, 2020) П'ятаченко Сергій Васильович; Piatachenko Serhii Vasylovych
  Учебно-методическое пособие посвящено истории зарубежной литературы XVII - XVIII вв. Оно включает в себя теоретические вопросы, методические рекомендации, планы практических занятий, задания для самостоятельной работы, темы рефератов, тесты для самопроверки, контрольные вопросы. В приложении приведены произведения и отрывки произведений различных родов и жанров для анализа. Предназначено для студентов-иностранцев специальности «Русский язык и зарубежная литература», а также для студентов-заочников и учителей.
 • Документ
  Україна у творчості зарубіжних письменників
  (ФОП Цьома С.П., 2021) П'ятаченко Сергій Васильович; Piatachenko Serhii Vasylovych; Іванова Ірина Борисівна; Ivanova Iryna Borysivna
  Навчально-методичний посібник присвячений висвітленню зв’язків з Україною російських письменників ХІХ століття та аналізу української тематики в їхніх творах, зокрема історії, культури, побуту та звичаїв. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних факультетів, учителів гімназій, ліцеїв, загальноосвітніх шкіл.
 • Документ
  On the Move: English for Sophomores
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020) Коробова Юлія Володимирівна; Korobova Yuliia Volodymyrivna; Коваленко Світлана Миколаївна; Kovalenko Svitlana Mykolaivna; Подосиннікова Ганна Ігорівна; Podosynnikova Hanna Ihorivna; Давидова Тетяна Василівна; Davydova Tetiana Vasylivna; Свердленко Олена Анатоліївна; Sverdlenko Olena Anatoliivna
  Навчальний посібник призначається для студентів 2-го курсу – майбутніх учителів англійської мови. Посібник охоплює такі розмовні теми: «Вибір професії. Педагогічна освіта», «Здоров’я людини», «Спорт та здоровий спосіб життя», «Україна. Захист навколишнього середовища», «Театральне мистецтво» та «Подорожі. Туризм. Екотуризм». Метою посібника є формування у студентів іншомовної комунікативної компетентності відповідно до визначеної програмної тематики. Матеріали посібника є автентичними, тематично об’єднаними та мають лінгвосоціокультурну спрямованість.
 • Документ
  Історія зарубіжної літератури І половини ХІХ століття (романтизм)
  (ФОП Цьома С.П., 2020) П'ятаченко Сергій Васильович; Piatachenko Serhii Vasylovych
  Видання «Історія зарубіжної літератури ХІХ століття (І половина, ІІ половина). Методичні рекомендації» розраховане для студентів ІІ курсу факультету іноземної та слов’янської філології ОР Бакалавр ОПП Середня освіта. Включає в себе плани і методичні рекомендації практичних занять і самостійної роботи студентів, які вивчають цей курс.
 • Документ
  Історія: люди та події (Велика Британія та США)
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015) Голубкова Наталія Леонідівна; Holubkova Nataliia Leonidivna; Мандич Елеонора Григорівна; Mandych Eleonora Hryhorivna; Павлов Володимир Васильович; Pavlov Volodymyr Vasylovych
  The manual includes lectures on the major historical and cultural events of the United Kingdom and the United States from ancient times to the present as well as some linguistic aspects of both nations’ development. Significant attention is paid to the peculiarities and tendencies of the educational systems of these countries. In addition to the lecture texts, the manual contains tests and questions for self-control that allow students to check the level of their understanding historical events, and contribute to the development of discussion and communication skills and greatly expand students’ outlook.
 • Документ
  Англійська мова: крок за кроком
  (ФОП Цьома С. П., 2019) Гуменюк Інна Леонідівна; Humeniuk Inna Leonidivna; Голубкова Наталія Леонідівна; Holubkova Nataliia Leonidivna; Коробова Юлія Володимирівна; Korobova Yuliia Volodymyrivna
  Методичні рекомендації з практики усного та писемного мовлення (англійська мова) охоплюють розмовні теми курсу: "Де ми живемо", "Робочий день", "Погода та дозвілля".