Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
A guideline for learning a foreign language (English) for professional purposes includes tasks and materials for practical classes for full-time graduate students, who learn English as a compulsory subject in the educational-and-professional curriculum. A guideline is intended for specialties 02 Culture and Art, 22 Health Care in Domain 01 Education.
Методичні рекомендації з іноземної мови (англійської) за професійним спрямуванням містять завдання та матеріали до практичних занять для магістрантів денної форми навчання, які вивчають англійську мову як обов’язковий компонент освітньо-професійної програми за спеціальностями галузей знань 01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 22 Охорона здоров’я. Матеріали видання структуровані відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» за трьома розділами: «Пошук роботи», «Особливості міжкультурних контактів», «Моя професія».
Опис
Ключові слова
foreign language, English, professional purposes, full-time graduate student, education, іноземна мова, англійська, професійне спрямування, студент-магістр денної форми навчання, освіта, пошук роботи, міжкультурні контакти, професія, ділова розмова, резюме, job search, cross-cultural communication, business talk, CVk
Бібліографічний опис
Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням [Текст] : методичні рекомендації до практичних занять для магістрантів закладів вищої освіти 1 року навчання денної форми навчання / укладачі: Ю. В. Коробова, І. Л. Гуменюк. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – 58 с.