Практика усного та писемного англійського мовлення (другий рік навчання)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Робоча програма навчальної дисципліни "Практика усного та писемного англійського мовлення", другий рік навчання містить інформацію щодо мети та завдань даної навчальної дисципліни, результатів навчання, критеріїв оцінювання, засобів діагностики результатів навчання з дисципліни, програму навчальної дисципліни, її інформаційний зміст, опис структури та обсягу начальної дисципліни, список рекомендованих джерел інформації. Навчальна дисципліна «Практика усного та писемного англійського мовлення» входить за кодом ОК 11 до циклу навчальних дисциплін «1.2. Цикл професійної підготовки» освітньо-професійної програми Середня освіта (Англійська та німецька мови) підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 014 Середня освіта. Англійська мова і література галузі знань 01 Освіта.
English Language Practice Syllabus (second-year-students) for bachelor's degree students contains information about the objectives of the subject, learning outcomes, evaluation criteria, course contents and description of the course structure, number of hours for each topic, and recommended literature.
Опис
Ключові слова
робоча програма, майбутні вчителі англійської мови, практика усного та писемного англійського мовлення, syllabus, future English language teachers, Enlish Language Practice
Бібліографічний опис
Практика усного та писемного англійського мовлення [Текст] : робоча програма : другий рік навчання / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології, Кафедра практики англійської мови ; розробник Ю. В. Коробова. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – 33 с.