Listen and Speak English

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
The textbook is intended for 1-2 year students of language specialities who are studying to become an English teacher. The textbook covers the following conversation topics: "Personality and family", "My house/apartment", "Food, nutrition", "Student life, studies", "Weather, seasons, leisure" and "Shops, shopping". The purpose of the textbook is to develop and improve students' foreign language listening and communicative competences in accordance with the defined programme topics. The materials in the textbook are authentic, thematically integrated and have a linguistic and sociocultural focus. The textbook is compiled in accordance with the working curriculum for the discipline "English" (1st and 2nd year of study) and is recommended for classroom and independent work of higher education students with the specified qualification.
Навчальний посібник призначений для студентів 1–2 курсів мовних спеціальностей, які здобувають кваліфікацію вчителя англійської мови. Посібник охоплює такі розмовні теми: «Особистість і сім’я», «Мій будинок/квартира», «Їжа, харчування», «Студентське життя, навчання», «Погода, пори року, дозвілля» та «Магазини, покупки». Метою посібника є формування та удосконалення у студентів іншомовної аудитивної (listening) та комунікативної (speaking) компетентностей відповідно до визначеної програмної тематики. Матеріали посібника є автентичними, тематично об’єднаними та мають лінгвосоціокультурну спрямованість. Посібник укладено згідно з робочою навчальною програмою з дисципліни «Англійська мова» (1й і 2й рік навчання) і рекомендовано для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти за означеною кваліфікацією.
Опис
Ключові слова
English speaking practice, future teachers of English, listening, talking, linguistic and sociocultural competence, speech material, практика англійського мовлення, майбутні вчителі англійської мови, аудіювання, говоріння, лінгвосоціокультурна компетентність, мовленнєвий матеріал
Бібліографічний опис
Коваленко, С. М. Listen and Speak English [Text] : навчальний посібник / С. М. Коваленко, Л. І. Клочко. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2024. – 133 с. – Англійською мовою.