Навчальні видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • Документ
  Психологічний супровід особистості в умовах війни
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2024) Кузікова Світлана Борисівна; Kuzikova Svitlana Borysivna; Зливков Валерій Лаврентійович; Zlyvkov Valerii Lavrentiiovych; Лукомська Світлана Олексіївна; Lukomska Svitlana Oleksiivna; Щербак Тетяна Іванівна; Shcherbak Tetiana Ivanivna; Котух Олена; Kotukh Olena
  Навчальний посібник присвячено аналізу особливостей психологічної діагностики та психологічного супроводу особистості під час війни. Охарактеризовано теоретичні засади вивчення психології особистості в умовах війни, висвітлено поняття стресу та психологічних криз; окреслено типологію наслідків впливу війни на психологічний стан особистості, а також визначено ресурси особистості в умовах екстремальних ситуацій; подано засоби психодіагностики у практиці кризового психолога, зокрема психолога, який працює з паліативними клієнтами, у тому числі й військовими, які зазнали серйозних поранень; визначено важливу роль соціальної підтримки та шляхи її актуалізації у кризових ситуаціях, окреслено напрямки психологічної допомоги при переживанні горя та втрати, проаналізовано засоби психологічної підтримки в паліативній допомозі, охарактеризовано можливості використання та написання соціальних історій у контексті психологічної допомоги дітям. Навчальний посібник стане у нагоді психологам, педагогам, соціальним працівникам, психотерапевтам, всім, хто цікавиться психологічним консультуванням дітей та дорослих в умовах війни.
 • Документ
  Психологія: теорія і практика
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Щербакова Ірина Миколаївна; Shcherbakova Iryna Mykolaivna; Харченко Тамара Григорівна; Kharchenko Tamara Hryhorivna
  Навчальний посібник «Психологія: теорія і практика» укладено на основі робочої програми курсу «Психологія» (автор: Щербакова І.М.), яка інтегрує базові аспекти Загальної психології, Вікової психології, Соціальної психології. У посібнику подано: робочу програму курсу; формалізований зміст лекцій; методичний апарат забезпечення практичних занять; психодіагностичний інструментарій для самостійної роботи; список використаної і рекомендованої літератури. Посібник має чітку структуру, складається з семи розділів. Кожна частина посібника містить теоретичний і фактичний матеріал для актуалізації змісту лекційних занять та активізації знань під час підготовки до практичних занять. До кожного розділу посібника включено: формалізований зміст лекційного курсу; матеріали для практичних занять (теоретичні питання для підготовки; основні психологічні поняття; список рекомендованої літератури; тестові матеріали для самоконтролю знань; цікаві вправи і завдання); психодіагностичний інструментарій для самостійної роботи. Текст посібника ілюстровано роботами Херлуфа, Роберта Гонсалвеса, Октавіо Окампо, Давида Бонацці (роботи із відкритих джерел інформації). Навчальний посібник адресований студентам закладів вищої освіти. Автори посібника сподіваються, що пропоноване видання буде корисне студентам під час вивчення курсів «Психологія», «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Соціальна психологія», а також усім тим, хто цікавиться теорією і практикою психології.
 • Документ
  Курсова робота з психології
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Пухно Світлана Валеріївна; Pukhno Svitlana Valeriivna
  Методичні рекомендації до написання курсової роботи складені для студентів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренко всіх форм навчання. У стислій формі представлено основні положення щодо курсової роботи як однієї з форм самостійної роботи студентів: мета і завдання курсової роботи; робота з джерельною базою дослідження; вимоги до оформлення роботи; критерії оцінювання.
 • Документ
  Методичні рекомендації до організації і виконання завдань педагогічної практики студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денна форма навчання
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020) Пухно Світлана Валеріївна; Pukhno Svitlana Valeriivna
  У виданні представлено основні положення про педагогічну практику: мета, завдання та керівництво практикою, перелік психологічних завдань та критерії їх оцінювання, правила оформлення звітної документації. Представлено програму психолого-педагогічного вивчення учнівського класу та складання його характеристики.
 • Документ
  Методичні рекомендації до виконання завдання з психологічної складової педагогічної практики студентів ІI курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти (денна форма навчання, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальність 014 Середня освіта)
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020) Пухно Світлана Валеріївна; Тарасова Тетяна Борисівна; Pukhno Svitlana Valeriivna; Tarasova Tetiana Borysivna
  У виданні представлено основні положення про педагогічну практику: мета, завдання та керівництво практикою, зміст завдання з психології та критерії його оцінювання, правила оформлення звітної документації. Представлено програму психолого-педагогічного вивчення уроку та складання його аналізу.
 • Документ
  Психологія
  (2020) Пухно Світлана Валеріївна; Pukhno Svitlana Valeriivna; Ніколаєнко Сергій Олександрович; Nikolaienko Serhii Oleksandrovych
  Навчально-методичний посібник містить робочу програму навчальної дисципліни «Психологія» (розглянута і схвалена на засіданні кафедри психології (Протокол № 1 від «29» серпня 2019 р.) та погоджена науково-методичною комісією Навчально-наукового інституту педагогіки і психології «29» серпня 2019 р.), короткий зміст лекцій, плани, завдання та методичні вказівки практичних занять, завдання та методичні вказівки до самостійної роботи, питання для підсумкового контролю. Посібник призначений для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальність 012 дошкільна освіта; спеціальність 013 початкова освіта; спеціальності 014 середня освіта: мова і література (англійська); спеціальності 014 середня освіта: біологія та здоров’я людини; спеціальності 014 середня освіта: географія (заочна форма навчання).
 • Документ
  Психологія освіти
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020) Бедлінський Олексій Іванович; Bedlinskyi Oleksii Ivanovych; Тарасова Тетяна Борисівна; Tarasova Tetiana Borysivna
  Посібник знайомить студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі структурою і вимогами навчальної дисципліни «Психологія освіти». У посібнику представлено: силабус, як коротка загальна характеристика дисципліни «Психологія освіти» та інструктивно-методичні матеріали із критеріями оцінювання до лекцій, практичних занять, самостійної робити, навчально-дослідної роботи студентів. План вивчення дисципліни подано у вигляді дидактичної картки з активними гіперпосиланнями на всі види робіт. Для студентів ОР «магістр» спеціальності 014 Середня освіта.
 • Документ
  Методика навчання психології у вищій школі
  (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2019) Тарасова Тетяна Борисівна; Tarasova Tetiana Borysivna
  У навчальному посібнику в систематизованому вигляді подано загальні питання методики навчання психології, розглянуто основні методи та організаційні форми навчання психології в закладах вищої освіти. Посібник призначений студентам спеціальності "Психологія" освітнього рівня "магістр". Він може бути корисним і практичним психологам в закладах освіти, викладачам психології, слухачам системи підвищення кваліфікації і всім, хто цікавиться проблемами психологічної просвіти.
 • Документ
  Взаємозв’язок образу фізичного "Я" та фізичного перфекціонізму
  (2017) Щербак Тетяна Іванівна; Shcherbak Tetiana Ivanivna
  У статті визначено сутність феноменів «образ фізичного Я» та «фізичний перфекціонізм». Висвітлено особливості взаємозв’язку образу фізичного Я та фізичного перфекціонізму.
 • Документ
  Етнічна ідентичність. Основні аспекти
  (2017-04) Пасько Катерина Миколаївна; Pasko Kateryna Mykolaivna
  У статті здійснено аналіз поняття «етнічна ідентичність» як етнопсихологічного феномену, розкрито основні види ідентичності, висвітлено особливості формування етнічної ідентичності у осіб, народжених у змішаних сім’ях, актуалізовано психологічні функції етнічної ідентичності та її особливості.
 • Документ
  Особливості консультування клієнта, що знаходиться у постстресовому стані
  (2017) Мотрук Тетяна Олександрівна; Motruk Tetiana Oleksandrivna
  У статті розглянуто особливості консультування клієнта, що знаходиться у постстресовому стані. Показано, що фахівець розглядає реакцію клієнта на будь-яку стресову подію, як систему адаптаційних механізмів людини до умов, що змінились; в умовах стресу психологічна адаптація людини відбувається за допомогою двох механізмів: психологічного захисту і механізмів подолання – копінг-механізмів. Розібрано прояви дистресу та наслідки впливу травматичної події. Дистресом називаємо загальну реакцію організму у випадках недостачі власних ресурсів для подолання наслідків стресових подій, і, оскільки адаптаційні можливості попередження та купірування стресового впливу обмежені, їх виснаження може призвести до захворювання та смерті. Обговорено поняття травматичний стрес як особливу форму загальної стресової реакції, коли стрес перевантажує психологічні, фізіологічні, адаптаційні можливості людини і руйнує захист, він стає травматичним. Описано характеристики травми та критерії ПТСР відповідно до класифікатора DSM-5. Зазначено важливість міждисциплінарного підходу до лікування ПТСР та фундаментальні принципи терапії ПТСР: принцип нормалізації; принцип партнерства та підвищення гідності особистості; індивідуальний підхід. Виписано бажані напрямки психологічної допомоги колишнім комбатантам. Серед них такі як діагностика синдрому соціально-психологічної дезадаптації, психологічне консультування (індивідуальне та сімейне), психокорекційна робота, навчання навичкам саморегуляції, соціально-психологічні тренінги, спрямовані на підвищення адаптивності та особистісний розвиток клієнта. Основною метою терапії вважають допомогу пацієнту у безпечних умовах під час роботи з психотерапевтом відреагувати травматичний досвід, почуття, думки, спогади, які пов’язані з травмою. Особливості обстеження психотравмованого клієнта у клінічному інтерв'ю передбачають урахування небезпеки «ретравматизіції» та уміння їх засоби її уникнення. такі як: готовність пацієнта до роботи та наявність власних ресурсів, щоб внутрішньо регулювати свій дистрес. Визначено власні стратегії клієнта на шляху зменшення напруги переживання наслідків стресу (механізми захисту, механізми співладання зі стресом). Зазначено на необхідність спеціальної підготовки фахівців, що працюють з наслідками травматичних подій.
 • Документ
  Проблема періодизації підліткового віку у сучасному суспільстві
  (2011) Бедлінський Олексій Іванович; Bedlinskyi Oleksii Ivanovych
  У статті розглядаються особливості вікової періодизації і підстави виділення конструювання як провідної діяльності підліткової епохи.
 • Документ
  Психологічні особливості організації провідної діяльності підлітків
  (СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011) Бедлінський Олексій Іванович; Bedlinskyi Oleksii Ivanovych; Бедлінський Володимир Олексійович; Bedlinskyi Volodymyr Oleksiiovych
  Посібник доповнює вітчизняні підручники з вікової та педагогічної психології на основі системно-стратегіальної теорії творчості. Розкриті вікові особливості, соціальна ситуація розвитку, проблема кризи та вплив конструювання як провідної діяльності на розвиток психічних новоутворень підліткового віку. Розглянуто засоби розвитку творчих мисленнєвих стратегій у процесі навчання фізичної географії. Запропоновано методичні рекомендації щодо організації позаурочних занять з підлітками. Для студентів, учителів, психологів, соціальних педагогів.