Методичні рекомендації до організації і виконання завдань педагогічної практики студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денна форма навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У виданні представлено основні положення про педагогічну практику: мета, завдання та керівництво практикою, перелік психологічних завдань та критерії їх оцінювання, правила оформлення звітної документації. Представлено програму психолого-педагогічного вивчення учнівського класу та складання його характеристики.
The publication presents the main provisions of pedagogical practice: the purpose, objectives and guidance of practice, a list of psychological tasks and criteria for their evaluation, the rules of reporting. The program of psychological and pedagogical study of a student's class and drawing up of its characteristic is presented.
Опис
Ключові слова
вища освіта, бакалавратура, педагогічна практика, психологія, психолого-педагогічна характеристика класу, higher education, bachelor's degree, pedagogical practice, psychology, psychological and pedagogical characteristics of the class
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації до організації і виконання завдань педагогічної практики студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денна форма навчання. Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність 014 Середня освіта / укладач: С. В. Пухно. – Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. – 32 с.