Психологія: теорія і практика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
CумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Навчальний посібник «Психологія: теорія і практика» укладено на основі робочої програми курсу «Психологія» (автор: Щербакова І.М.), яка інтегрує базові аспекти Загальної психології, Вікової психології, Соціальної психології. У посібнику подано: робочу програму курсу; формалізований зміст лекцій; методичний апарат забезпечення практичних занять; психодіагностичний інструментарій для самостійної роботи; список використаної і рекомендованої літератури. Посібник має чітку структуру, складається з семи розділів. Кожна частина посібника містить теоретичний і фактичний матеріал для актуалізації змісту лекційних занять та активізації знань під час підготовки до практичних занять. До кожного розділу посібника включено: формалізований зміст лекційного курсу; матеріали для практичних занять (теоретичні питання для підготовки; основні психологічні поняття; список рекомендованої літератури; тестові матеріали для самоконтролю знань; цікаві вправи і завдання); психодіагностичний інструментарій для самостійної роботи. Текст посібника ілюстровано роботами Херлуфа, Роберта Гонсалвеса, Октавіо Окампо, Давида Бонацці (роботи із відкритих джерел інформації). Навчальний посібник адресований студентам закладів вищої освіти. Автори посібника сподіваються, що пропоноване видання буде корисне студентам під час вивчення курсів «Психологія», «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Соціальна психологія», а також усім тим, хто цікавиться теорією і практикою психології.
The study guide «Psychology: Theory and Practice» is compiled based on the working program of the course «Psychology» (author: I. Shcherbakova), which integrates the fundamental aspects of Universal Psychology, Developmental Psychology, and Social Psychology. The guide provides the course work program; formalized content of lectures; methodical apparatus for giving practical training; psychodiagnostic tools for independent work; List of used and recommended literature. The manual has a clear structure and consists of seven chapters. Each part of the study guide contains theoretical and actual material for updating the content of lecture classes and activating knowledge in preparation for practical lessons. Each section of the guide includes formalized content of a lecture course; materials for practical training (theoretical issues for preparation; basic psychological concepts; list of recommended references; test materials for knowledge self-control; challenging exercises and tasks); a psychodiagnostic toolkit for independent work. The text of the manual is illustrated with the works of Herluf, Robert Gonsalves, Octavio Ocampo, and Davide Bonazzi (works from open information sources). The study guide is referred to students of higher education institutes. The authors of the guide hope that the offered publication will be useful for students when studying the courses «Psychology», «General Psychology», «Developmental Psychology», «Social Psychology», as well as everyone interested in the theory and practice of psychology.
Опис
Ключові слова
психологія, загальна психологія, вікова психологія, соціальна психологія, психіка, особистість, діяльність, спілкування, відчуття, сприймання, пам'ять, уява, увага, мислення, емоції, почуття, темперамент, характер, здібності, соціалізація, вікова періодизація, вікова криза, здоров’я, суб’єкт праці, psychology, General Psychology, Developmental psychology, Social psychology, psyche, personality, activity, communication, sensation, perception, memory, imagination, attention, thinking, emotions, feelings, temperament, character, abilities, socialization, age periodization, age crisis, health, subject of labour
Бібліографічний опис
Щербакова, І. М. Психологія: теорія і практика [Текст] : навчальний посібник / І. М. Щербакова, Т. Г. Харченко. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. – 364 с.