Особливості консультування клієнта, що знаходиться у постстресовому стані

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Мотрук Тетяна Олександрівна
Motruk Tetiana Oleksandrivna
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто особливості консультування клієнта, що знаходиться у постстресовому стані. Показано, що фахівець розглядає реакцію клієнта на будь-яку стресову подію, як систему адаптаційних механізмів людини до умов, що змінились; в умовах стресу психологічна адаптація людини відбувається за допомогою двох механізмів: психологічного захисту і механізмів подолання – копінг-механізмів. Розібрано прояви дистресу та наслідки впливу травматичної події. Дистресом називаємо загальну реакцію організму у випадках недостачі власних ресурсів для подолання наслідків стресових подій, і, оскільки адаптаційні можливості попередження та купірування стресового впливу обмежені, їх виснаження може призвести до захворювання та смерті. Обговорено поняття травматичний стрес як особливу форму загальної стресової реакції, коли стрес перевантажує психологічні, фізіологічні, адаптаційні можливості людини і руйнує захист, він стає травматичним. Описано характеристики травми та критерії ПТСР відповідно до класифікатора DSM-5. Зазначено важливість міждисциплінарного підходу до лікування ПТСР та фундаментальні принципи терапії ПТСР: принцип нормалізації; принцип партнерства та підвищення гідності особистості; індивідуальний підхід. Виписано бажані напрямки психологічної допомоги колишнім комбатантам. Серед них такі як діагностика синдрому соціально-психологічної дезадаптації, психологічне консультування (індивідуальне та сімейне), психокорекційна робота, навчання навичкам саморегуляції, соціально-психологічні тренінги, спрямовані на підвищення адаптивності та особистісний розвиток клієнта. Основною метою терапії вважають допомогу пацієнту у безпечних умовах під час роботи з психотерапевтом відреагувати травматичний досвід, почуття, думки, спогади, які пов’язані з травмою. Особливості обстеження психотравмованого клієнта у клінічному інтерв'ю передбачають урахування небезпеки «ретравматизіції» та уміння їх засоби її уникнення. такі як: готовність пацієнта до роботи та наявність власних ресурсів, щоб внутрішньо регулювати свій дистрес. Визначено власні стратегії клієнта на шляху зменшення напруги переживання наслідків стресу (механізми захисту, механізми співладання зі стресом). Зазначено на необхідність спеціальної підготовки фахівців, що працюють з наслідками травматичних подій.
The article consists of the main consulting peculiarities of clients in the post-traumatic stress state. It is shown that an expert considers client reaction to any stressful event as a system of person adaptive mechanisms to any changed conditions. Psychological adaptation occurs through two mechanisms under stress: psychological defense and me chanisms of overcoming – coping-mechanisms. Signs of distress and the effects of traumatic events are explored. The article describes the characteristics of trauma, the stages of post-traumatic stress formation, and the criteria for post-traumatic stress disorder (PTSD), according to DSM-5. There is a list of assistance trends and principles of treatment the PTSD of veterans –normalization, partnerships, enhancement of the human dignity and individual approach. The necessity of specific training of people, who are working with the effects of traumatic events, are highlighted in the article.
Опис
Ключові слова
стрес, дистрес, терапія, клієнт, травматична подія, травма, посттравматичний стресовий розлад, stress, distress, therapy, client traumatic event, trauma, post - traumatic stress disorder
Бібліографічний опис
Мотрук, Т. О. Особливості консультування клієнта, що знаходиться у постстресовому стані [Текст] / Т. О. Мотрук // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць Східноукраїнського Національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 2 (43). – С. 156–165.