Психологія

Анотація
Навчально-методичний посібник містить робочу програму навчальної дисципліни «Психологія» (розглянута і схвалена на засіданні кафедри психології (Протокол № 1 від «29» серпня 2019 р.) та погоджена науково-методичною комісією Навчально-наукового інституту педагогіки і психології «29» серпня 2019 р.), короткий зміст лекцій, плани, завдання та методичні вказівки практичних занять, завдання та методичні вказівки до самостійної роботи, питання для підсумкового контролю. Посібник призначений для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальність 012 дошкільна освіта; спеціальність 013 початкова освіта; спеціальності 014 середня освіта: мова і література (англійська); спеціальності 014 середня освіта: біологія та здоров’я людини; спеціальності 014 середня освіта: географія (заочна форма навчання).
The textbook contains a working program of the discipline “Psychology” (considered and approved at a meeting of Psychology Chair (Protocol № 1 of “29” August 2019) and approved by the Scientific and Methodological Commission of the Educational and Scientific Institute of Pedagogy and Psychology “29” August 2019), summary of lectures, plans, tasks and guidelines for practical classes, tasks and guidelines for independent work, questions for final control. The manual is intended for students of the first (bachelor’s) level of higher education, specialty 012 preschool education; specialty 013 primary education; specialties 014 secondary education: language and literature (English); specialties 014 secondary education: biology and human health; specialty 014 secondary education: geography (distance learning).
Опис
Ключові слова
психологія, психологічний практикум, середня освіта, вікова психологія, історія психології, соціальна психологія, psychology, secondary education, developmental psychology, history of psychology, social psychology, psychological practicum
Бібліографічний опис
Психологія [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Кафедра психології ; упоряд.: С. О. Ніколаєнко, С. В. Пухно. – Суми, 2020. – 200 с.