Курсова робота з психології

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Методичні рекомендації до написання курсової роботи складені для студентів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренко всіх форм навчання. У стислій формі представлено основні положення щодо курсової роботи як однієї з форм самостійної роботи студентів: мета і завдання курсової роботи; робота з джерельною базою дослідження; вимоги до оформлення роботи; критерії оцінювання.
Guidelines for writing term papers are compiled for students of the Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko of all forms of education. In a brief form, the main provisions of the course work as one of the forms of independent work of students are presented: the purpose and objectives of the course work; work with scientific literature; requirements for the design of work; criteria for evaluation.
Опис
Ключові слова
курсова робота, методичні рекомендації, самостійна робота студентів, мета курсової роботи, завдання курсової роботи, дослідження, джерельна база дослідження, course work, methodical recommendations, independent work of students, purpose of course work, tasks of course work, research, scientific base of research
Бібліографічний опис
Курсова робота з психології [Текст] : методичні рекомендації для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка; спеціальності 014 Середня освіта (Математика) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка; спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; укладач С. В. Пухно. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – 56 с.