Методика навчання психології у вищій школі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Анотація
У навчальному посібнику в систематизованому вигляді подано загальні питання методики навчання психології, розглянуто основні методи та організаційні форми навчання психології в закладах вищої освіти. Посібник призначений студентам спеціальності "Психологія" освітнього рівня "магістр". Він може бути корисним і практичним психологам в закладах освіти, викладачам психології, слухачам системи підвищення кваліфікації і всім, хто цікавиться проблемами психологічної просвіти.
The tutorial presents in the systematic form the general questions of the methodology of teaching psychology, examines the main methods and organizational forms of teaching psychology in institutions of higher education. The tutorial is intended for students of the specialty "Psychology" of the educational level "Magister". It can be useful and practical psychologists in educational institutions, psychology teachers, students of the system of improvement of professional skills and everyone who is interested in problems of psychological education.
Опис
Ключові слова
навчання психології в закладах вищої освіти, викладач, студент, психологічна просвіта, навчальний процес, заклад вищої освіти, методологія, психологія, методика навчання психології, активні комунікативні методи, проблемні методи навчання, організаційні форми навчання, контроль та оцінювання результатів навчання, лекція, семінар, наукова робота студентів, самостійна робота студентів, lecturer, student, psychological education, educational process, institution of higher education, methodology, psychology, methods of teaching psychology, active communication methods, problem teaching methods, control and assessment of learning results, organizational forms of teaching, lecture, seminar, practical, scientific work of students, independent work of students, teaching psychology in higher education institutions
Бібліографічний опис
Тарасова, Т. Б. Методика навчання психології у вищій школі [Текст] : навчальний посібник для студентів другого (магістерського) освітнього рівня за спеціальністю 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» / Т. Б. Тарасова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 361 с.