Психологія освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Посібник знайомить студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі структурою і вимогами навчальної дисципліни «Психологія освіти». У посібнику представлено: силабус, як коротка загальна характеристика дисципліни «Психологія освіти» та інструктивно-методичні матеріали із критеріями оцінювання до лекцій, практичних занять, самостійної робити, навчально-дослідної роботи студентів. План вивчення дисципліни подано у вигляді дидактичної картки з активними гіперпосиланнями на всі види робіт. Для студентів ОР «магістр» спеціальності 014 Середня освіта.
The manual introduces students of the second (master’s) level of higher education to the structure and requirements of the educational discipline “Psychology of education”. The manual presents: syllabus, as a brief general description of the discipline “Psychology of education” and instructional-methodological materials with evaluation criteria to lectures, practical classes, independent work, educational-research work of students. The plan of study of the discipline is presented in the form of a didactic card with active hyperlinks to all types of work. For students of the EL “master” specialty 014 Secondary education.
Опис
Ключові слова
педагогічні технології, психологія виховання, психологія навчання, психологія суб’єктів навчального процесу, pedagogical technology, psychology of education, psychology of learning, psychology of subjects of the educational process
Бібліографічний опис
Бедлінський, О. І. Психологія освіти [Текст] : cилабус навчальної дисципліни з інструктивно-методичними матеріалами : методичний посібник для студентів факультету філології / О. І. Бедлінський, Т. Б. Тарасова ; Міністерство освіти і науки, Сумський педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2020. – 70 с.