Навчальні видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 28
 • Документ
  Об’єктно-орієнтоване програмування на мові С#. Поглиблений рівень
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Базурін Віталій Миколайович; Bazurin Vitalii Mykolaiovych; Чашечникова Ольга Серафимівна; Chashechnikova Olha Serafymivna
  У посібнику розкрито додаткові питання об’єктно-орієнтованого програмування, які застосовуються у процесі розробки програм на мові С#: переведення чисел з однієї системи числення в іншу, статичні класи, успадкування класів, створення і перевантаження методів. Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
 • Документ
  Диференціальні рівняння вищих порядків та системи рівнянь
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Мартиненко Олена Вікторівна; Martynenko Olena Viktorivna; Чкана Ярослав Олегович; Chkana Yaroslav Olehovych; Герасименко В. О.; Herasymenko V. O.
  Посібник написано відповідно до діючих програм з курсу «Диференціальні рівняння» для студентів фізико-математичних факультетів університетів. У ньому розглянуто загальні питання теорії звичайних диференціальних рівнянь вищих порядків та їх систем та методи їх розв’язування. Читач матиме можливість ознайомитись з обґрунтуванням розв’язків різних типів рівнянь, а також застосувати набуті знання при розв’язуванні задач, запропонованих у кожному пункті та в кінці посібника. Навчальний посібник рекомендовано для студентів фізико-математичних, природничих та технічних спеціальностей університетів, вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів.
 • Документ
  Курсові роботи з фізики та методики навчання фізики
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Завражна Олена Михайлівна; Салтикова Алла Іванівна; Zavrazhna Olena Mykhailivna; Saltykova Alla Ivanivna
  В навчально-методичному посібнику викладено основні вимоги до структури, змісту і обсягу курсової роботи з фізики та методики навчання фізики; дано рекомендації з організації діяльності по її виконанню, оформленню і захисту, по створенню презентації для захисту курсової роботи; наведено критерії оцінювання роботи і процедури захисту; запропоновано теми курсових робіт з фізики та методики навчання фізики. Рекомендовано студентам та викладачам педагогічних університетів.
 • Документ
  Виробнича педагогічна практика студентів бакалаврів спеціальності 014 Cередня освіта (Фізика)
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Завражна Олена Михайлівна; Zavrazhna Olena Mykhailivna; Салтикова Алла Іванівна; Saltykova Alla Ivanivna; Каленик Михайло Вікторович; Kalenyk Mykhailo Viktorovych; Пухно Світлана Валеріївна; Pukhno Svitlana Valeriivna
  Посібник призначено для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», які проходять педагогічну практику на базі загальноосвітніх шкіл. Посібник містить основні рекомендації щодо проходження педагогічної практики майбутніх вчителів фізики. Мета пропонованого посібника – допомогти студентам оволодіти технологією проведення уроків з фізики та математики, сформувати їх професійну компетентність. Рекомендується для студентів IV курсів очної форми навчання і викладачів.
 • Документ
  Глосарій з математичного аналізу
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019) Мартиненко Олена Вікторівна; Martynenko Olena Viktorivna; Чкана Ярослав Олегович; Chkana Yaroslav Olehovych
  Глосарій з математичного аналізу є методичним засобом, що спонукає студентів-іноземців до пошуку навчальної інформації. Він сприяє формуванню кожним студентом необхідної термінологічної бази та дозволяє встановлювати свій власний темп навчання, оскільки у ньому на мові символів і російською подано необхідну математичну символіку, основні поняття та їх означення, важливі математичні твердження відповідно до розділів. Алфавітний покажчик термінів та словник трьома мовами (українською, російською, туркменською), наведений у кінці посібника, забезпечує швидке знаходження потрібної інформації.
 • Документ
  Реінжиніринг у системі освіти
  (2018) Мороз Іван Олексійович; Moroz Ivan Oleksiiovych; Стадник Олександр Дмитрович; Stadnyk Oleksandr Dmytrovych
  Сформульовано практичні пропозиції щодо поліпшення якості управління інфраструктурою університетів за рахунок використання методології реінжинірингу на різних рівнях. Наголошується на необхідності постійного пошуку інноваційних інструментів управління системою освіти, які дозволять вирішувати проблему забезпечення нового, більш ефективного освітнього результату. Запропоновано менеджерам педагогічних ВНЗ спільно із адміністрацією регіону, на основі SWOT-аналізу, розробити, обговорити, затвердити і оприлюднити стратегію розвитку університетів регіону. В стратегії визначити очікуваний результат, заходи щодо її реалізації, відповідальних, вказати стратегічні пріоритети та ініціативи розвитку у часі та за напрямками, створити свого роду «Бачення» – яким повинен бути університет, і головне - домогтися її виконання у заплановані терміни.
 • Документ
  Про вибір форм організації самостійної роботи з профільних дисциплін майбутніх вчителів фізики
  (ФОП Цьома С. П., 2018) Завражна Олена Михайлівна; Zavrazhna Olena Mykhailivna; Салтикова Алла Іванівна; Saltykova Alla Ivanivna
  У статті проаналізовано різні форми організації самостійної роботи студентів в процесі навчання фізики. Подано таблицю, в якій показано, що деякі форми організації самостійної роботи використовуються на всіх курсах навчання в бакалавратурі, а деякі на певних етапах навчання. Розглянуто ефективні форми контролю за самостійною роботою майбутніх вчителів фізики.
 • Документ
  Про необхідність впровадження елементів мікро- та наноелектроніки в курс фізики профільних класів
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018) Завражна Олена Михайлівна; Zavrazhna Olena Mykhailivna; Салтикова Алла Іванівна; Saltykova Alla Ivanivna
  Поняття «мікроелектроніка» та «наноелектроніка» включають в себе дуже широкий спектр питань, серед яких можна реально розглядати в шкільному курсі фізики лише ту частину, яка не вимагає спеціальної теоретичної підготовки. Тому необхідно уважно підбирати зміст цих понять, з урахуванням їх доступності, науковості та методичності.
 • Документ
  Досвід організації самостійної роботи студентів
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018) Завражна Олена Михайлівна; Zavrazhna Olena Mykhailivna
  У тезах висвітлена проблема організації самостійної роботи студентів.
 • Документ
  Використання віртуальної обсерваторії stellarium у навчанні астрономії
  (ФОП Цьома С. П., 2018) Завражна Олена Михайлівна; Zavrazhna Olena Mykhailivna; Салтикова Алла Іванівна; Saltykova Alla Ivanivna
  Авторами показана зручність використання програмного пакету Stellarium при навчанні астрономії, виділені та описані можливості цієї програми та запропоновано види діяльності на робочому місці в навчальному закладі так і у домашніх умовах, до яких можна залучити майбутніх вчителів фізики та математики.
 • Документ
  З досвіду проведення перших занять з фізики для іноземних громадян на підготовчому відділенні ЗВО
  (СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2018) Завражна Олена Михайлівна; Zavrazhna Olena Mykhailivna; Салтикова Алла Іванівна; Saltykova Alla Ivanivna; Хурсенко Світлана Миколаївна; Khursenko Svitlana Mykolaivna
  Навчання на підготовчому відділенні для іноземних громадян пов’язане з організаційними, педагогічними та психологічними труднощами. Це період адаптації майбутнього абітурієнта до нових реалій, до життя в незвичних умовах та іншому мовному середовищі. Слухачі підготовчого відділення за один навчальний рік повинні пристосуватися до нових вимог та організації навчального процесу і опанувати важливі для подальшого навчання у закладі вищої освіти (ЗВО) дисципліни. Для інженерно-технічної чи природничої спрямованості майбутньої професії, серед курсів, що вивчають студенти-іноземці обов’язково є мова, математика, фізика, хімія, інформатика та інші. Заклад вищої освіти повинен забезпечити іноземним громадянам якісні навчальні послуги. У зв’язку з цим набуває актуальності розробка нових підходів та методик навчання іноземних громадян спеціальним дисциплінам на підготовчому відділенні ЗВО. У роботі узагальнено досвід проведення перших занять з фізики для таких студентів. Звернено увагу, що для оптимальної організації процесу навчання і досягнення високих результатів викладач повинен раціонально розподіляти і використовувати свій робочий час, повинен уміти планувати свою діяльність і точно передбачати дії студентів. Приведено методику, яка ґрунтується на системному підході до навчання та враховує особливості організації навчального процесу на підготовчому відділенні. Показано, що зміст навчального матеріалу повинен бути тісно пов’язаний та адаптований з програмою навчання мови з урахуванням поступового нею оволодіння. В методиці враховано рівень підготовки з фізики і майбутню спеціалізацію. Запропоновано завдання для організації самостійної роботи над матеріалом, що вивчається. Зосереджена увага на досвіді використанні ігрових та ІК технологій в процесі навчання фізики. Доведена ефективність використання інноваційних технологій під час навчання фізики іноземних громадян на підготовчому відділенні ЗВО.
 • Документ
  Віртуальний лабораторний практикум в системі формування професійних компетентностей майбутнього учителя фізики
  (2014) Салтикова Алла Іванівна; Saltykova Alla Ivanivna; Шкурдода Юрій Олексійович; Shkurdoda Yurii Oleksiiovych
  У роботі проаналізовано місце віртуальних лабораторних робіт в системі формування професійних компетентностей майбутнього учителя фізики. Показано, що віртуальний експеримент доцільно використовувати при вивченні явищ і процесів, спостереження яких неможливе в реальному часі.
 • Документ
  Компетентнісна спрямованість методичної системи підготовки з фізики студентів-аграріїв
  (2016) Салтикова Алла Іванівна; Saltykova Alla Ivanivna; Хурсенко Світлана Миколаївна; Khursenko Svitlana Mykolaivna
  Стаття присвячена висвітленню загальних теоретичних та часткових практичних аспектів компете-нтнісного підходу при підготовці з фізики студентів-аграріїв. Занотована нагальна потреба суспільст-ва в одержанні спеціалістів, здатних розбудовувати державу та покращувати її економічний рівень. Показано, що весь зміст навчання у вищих навчальних закладах повинен забезпечити формування відпо-відних компетентностей.
 • Документ
  Применение перспективных информационных технологий в учебном процессе педагогических университетов
  (РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015) Салтикова Алла Іванівна; Saltykova Alla Ivanivna; Медведовська Оксана Геннадіївна; Medvedovska Oksana Hennadiivna; Чепурних Геннадій Кузьмич; Chepurnykh Hennadii Kuzmych
  Для використання в навчальному процесі педагогічних університетів пропонується викладення основ двох взаємопов'язаних лабораторних робіт, в одній з яких замість загально прийнятих тензодатчиків використовуються більш високоточні з застосуванням магнітопружного ефекту.
 • Документ
  Екологічний аспект професійної компетентності майбутніх учителів фізики
  (2017) Завражна Олена Михайлівна; Zavrazhna Olena Mykhailivna; Салтикова Алла Іванівна; Saltykova Alla Ivanivna
  Саме з фізики студенти мають можливість дізнатися про наслідки порушення природної рівноваги та зрозуміти дію природних і техногенних факторів, які їх викликали . Це дозволяє домогтися того, що студенти більш глибоко і правильно починають розуміти все більш складні взаємодії між суспільством і природою, усвідомлюють небезпеку неконтрольованого втручання людини в природне середовище, вміють орієнтуватися в інформації про охорону і використання природних ресурсів, яку вони отримують з наукових та популярних джерел, критично оцінюють екологічні наслідки окремих антропогенних рішень та можуть використовувати свої знання з фізики для активного захисту навколишнього середовища та екологічної просвіти.
 • Документ
  Проектування знань з основ нанотехнологій в професійну діяльність майбутнього вчителя фізики
  (РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016) Салтикова Алла Іванівна; Saltykova Alla Ivanivna; Завражна Олена Михайлівна; Zavrazhna Olena Mykhailivna
  Аналіз наукової, методичної та навчальної літератури свідчить, що є певні проблеми у формуванні світогляду майбутнього учителя фізики. Вони пов‘язані з недостатнім науково- методичним потенціалом змісту навчання фізики. Підсилити його можливо при вивченні основ нанотехнологій. Отже, є необхідним включення понять нанотехнологій в загальний перелік фундаментальних фізичних термінів і уявлень. Особливу увагу слід приділити відбору матеріалу з нанотехнологій при навчанні студентів – майбутніх учителів. Основним джерелом отримання інформації з галузі нанотехнологій повинні бути курси фізики, де уявлення і поняття наносвіту можна поступово системно вводити спочатку як окремі питання загального курсу фізики, а потім більш поглиблено - на спеціальних курсах. Завдяки комплексному підходу та системності під час навчання основам нанотехнологій студент не тільки набуває знання, уміння та навички, а й розвиває здібності проектування їх у свою майбутню професійну діяльність.
 • Документ
  Вивчення елементів нанотехнологій в курсі «Квантова механіка»
  (2017) Завражна Олена Михайлівна; Zavrazhna Olena Mykhailivna
  Якщо електрон, помістити в обмежену область простору,то він може займати лише дискретні енергетичні рівні.Відмітимо, що в класичній системі енергія частинки, що знаходиться на дні потенціальної ями, дорівнює нулю, а для квантово-механічної системи мінімальна енергія частинки відмінна від нуля. Можна також показати, що й принцип невизначеності також приводить до висновку про відмінне від нуля значення мінімальної енергії електрона в потенціальній ямі. Перешкоджання руху заряджених частинок в наноструктурі, що приводить до ненульового мінімального значення їх енергії і до дискретності енергій дозволених рівнів, називають квантовим обмеженням. У твердих тілах квантове обмеження може бути реалізовано в трьох просторових напрямах. Далі можна показати, що число напрямків, в яких ефект квантового обмеження відсутній, використовується в якості критерію для класифікації елементарних нанорозмірних структур за трьома групами: квантові плівки, квантові шнури і квантові точки. Для студентів – майбутніх вчителів слід наголосити,що наноструктурні матеріали, що застосовуються в практичних цілях, складаються з декількох елементарних структур.
 • Документ
  Використання проектних технологій навчання на спеціальному фізичному практикумі
  (СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017) Салтикова Алла Іванівна; Saltykova Alla Ivanivna; Стома Валентина Миколаївна; Stoma Valentyna Mykolaivna
  Проектна технологія навчання забезпечує процес взаємодії між студентом і викладачем на основі співпраці і педагогічної підтримки розвитку. Студент в ході проектної роботи з носія готових знань перетворюється в організатора пізнавальної діяльності, що стимулює інтерес до певних проблем, самостійне оволодіння новими знаннями і на їх основі набуття практичних навичок розв'язання однієї або цілої низки творчих задач. Проектна діяльність на спеціальному фізичному практикумі дає можливість гармонійно поєднати теоретичні знання з практичними навичками, сприяє розвитку творчих здібностей студентів.
 • Документ
  Methodological Bases for Study Nanotechnology in the General Physics Course of Higher Educational Institutions
  (2017) Завражна Олена Михайлівна; Zavrazhna Olena Mykhailivna; Салтикова Алла Іванівна; Saltykova Alla Ivanivna; Пасько Ольга Олександрівна; Pasko Olha Oleksandrivna; Однодворець Лариса Валентинівна; Odnodvorets Larysa Valentynivna
  The paper describes methodological aspects of students' knowledge formation about the basic concepts of nanoscience and nanotechnology in General Physics course of higher education. The inclusion of the concepts of nanophysics and nanotechnology in the fundamental physical terms and concepts general list were proposed. Physics aptitude provide formation the graduate competences in the context of nanoscience through progressive systemic administration of certain issues in the General Physics content were shown. Particular attention is paid to the selection of material for nanotechnology in teaching students of different specialties. Proved that the inclusion in the subject material the specific issues associated with nanotechnology allows you to create a culture in the use of terminology; shown the relationship of knowledge gained in the course of physics with the requirements of time; improved targeted training for current production lines universities.
 • Документ
  Проектні технології навчання фізики в школі
  (2017-04) Салтикова Алла Іванівна; Saltykova Alla Ivanivna; Абакарова Ганна Олександрівна; Abakarova Hanna Oleksandrivna
  Суспільство ставить нові вимоги до освіти і примушує фахівців багатьох країн світу проводити її реформування для підвищення якості. Змінюються пріоритети, цілі та завдання, що постають перед сучасною освітою. На зміну традиційній системі навчання приходить особистісно-орієнтована. Традиційні методи навчання доповнюються інноваційними, які передбачають кардинальні зміни у навчальному процесі, його спрямування на інтелектуальний розвиток учнів за рахунок збільшення ролі творчого компоненту. Навчальний процес сьогодні повинен бути зорієнтований на особистість учня та враховувати його здібності та індивідуальні особливості. У ході навчально- виховного процесу важливим є формування у учнів власної активності та стимулювання її розвитку. І, саме, проектні технології навчання є одним із шляхів досягнення цієї мети.