Курсові роботи з фізики та методики навчання фізики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
В навчально-методичному посібнику викладено основні вимоги до структури, змісту і обсягу курсової роботи з фізики та методики навчання фізики; дано рекомендації з організації діяльності по її виконанню, оформленню і захисту, по створенню презентації для захисту курсової роботи; наведено критерії оцінювання роботи і процедури захисту; запропоновано теми курсових робіт з фізики та методики навчання фізики. Рекомендовано студентам та викладачам педагогічних університетів.
The textbook sets out the basic requirements for the structure, content and scope of course work in physics and methods of teaching physics; given recommendations on the organization of activities for its implementation, design and defense, to create a presentation to defend the course work; criteria for performance evaluation and protection procedures are given; the topics of course works on physics and methods of teaching physics are offered. Recommended for students and teachers of pedagogical universities.
Опис
Ключові слова
курсова робота, виконання, оформлення, захист, презентація, теми курсових робіт, фізика, методика навчання фізики, term paper, execution, design, defense, presentation, topics of term papers, physics, methods of teaching physics
Бібліографічний опис
Курсові роботи з фізики та методики навчання фізики [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) / укладачі: О. М. Завражна, А. І. Салтикова ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – 94 с.