Глосарій з математичного аналізу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Глосарій з математичного аналізу є методичним засобом, що спонукає студентів-іноземців до пошуку навчальної інформації. Він сприяє формуванню кожним студентом необхідної термінологічної бази та дозволяє встановлювати свій власний темп навчання, оскільки у ньому на мові символів і російською подано необхідну математичну символіку, основні поняття та їх означення, важливі математичні твердження відповідно до розділів. Алфавітний покажчик термінів та словник трьома мовами (українською, російською, туркменською), наведений у кінці посібника, забезпечує швидке знаходження потрібної інформації.
A glossary of mathematical analysis is a methodological tool that encourages foreign students to seek academic information. It facilitates the formation of the necessary terminology base by each student and allows you to set your own pace of learning, since it contains the necessary mathematical symbols, the basic concepts and their definitions, and important mathematical statements according to the sections in the language of characters and in Russian. An alphabetic index of terms and a dictionary in three languages (Ukrainian, Russian, Turkmen), provided at the end of the manual, provides a quick find of the necessary information.
Опис
Ключові слова
глосарій, математичний аналіз, студенти-іноземці, Туркменістан, білінгвальне навчання, glossary, mathematical analysis, foreign students, Turkmenistan, bilingual education
Бібліографічний опис
Мартиненко, О. В. Глосарій з математичного аналізу [Текст] : навчальний посібник / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; О. В. Мартиненко, Я. О. Чкана. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2019. – 50 с.