Наукові видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 34
 • Документ
  Використання SMART-технологій у вивченні іноземної мови: загальний огляд
  (Cuiavian University in Wloclawek, Republic of Poland, 2024) Сидоренко Олена Леонідівна; Sydorenko Olena Leonidivna
  Інноваційна парадигма вивчення іноземної мови створила передумови до зміни його структури та визначила розвиток «розумних» технологій навчання, і насамперед SMART-технологій (соціальні мережі, вебінари, блоги, онлайн-підручники, мультимедійні навчальні комплекси) та смарт-пристроїв (смарт-екран, смарт-дошка), заснованих на розумному використанні електронних ресурсів, цифрових способах зберігання та передачі знань, роботі з великим обсягом інформації та віртуальному взаємодії учасників у єдиному світовому інформаційно-інтелектуальному освітньому просторі, у тому числі іншомовному.
 • Документ
  Інновації у сучасному освітньому просторі
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2024) Клочко Лариса Іванівна; Klochko Larysa Ivanivna; Чикалова Марина Миколаївна; Chykalova Maryna Mykolaivna; Коваленко Світлана Миколаївна; Kovalenko Svitlana Mykolaivna; Сидоренко Олена Леонідівна; Sydorenko Olena Leonidivna; Гуменюк Інна Леонідівна; Humeniuk Inna Leonidivna; Давидова Тетяна Василівна; Davydova Tetyana Vasylivna; Давидов Станіслав; Davydov Stanislav; Пахненко Ірина Іванівна; Pakhnenko Iryna Ivanivna; Василенко Тетяна; Vasylenko Tetiana; Гуппал Тетяна; Huppal Tetiana; Матузна Ксенія; Matuzna Kseniia; Мелешкіна Ірина; Meleshkina Iryna; Сагура Ганна; Sahura Hanna; Шевченко Ганна; Shevchenko Hanna; Юшко Катерина; Yushko Kateryna
  Монографія є результатом наукової розвідки колективу кафедри іноземних мов Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка у співпраці з педагогічним колективом Комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський обласний академічний ліцей імені Дмитра Євдокимова» переможців обласного конкурсу «Кращий STEM-урок» в межах дослідження колективної теми кафедри «Змістові та процесуальні особливості підготовки вчителя англійської мови». Наукове видання висвітлює теорію і практику впровадження інновацій у освітній процес, презентує їх нові моделі та форми, аналізує сучасні інноваційні технології та особливості їх реалізації. Видання адресоване науковцям, аспірантам, педагогічним працівникам закладів освіти та методичних служб, науково-педагогічним працівникам усіх ланок системи освіти, студентам ЗВО.
 • Документ
  Establishment and Development of Private Higher School: National and Global Dimensions
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Korzh-Usenko Larysa Viktorivna; Корж-Усенко Лариса Вікторівна; Sydorenko Olena Leonidivna; Сидоренко Олена Леонідівна
  The monograph is a study containing an analysis of the genesis of a private higher school in Ukraine in the context of the world educational space, theoretical and organizational and pedagogical foundations of the specified process. The research outlined the factors and carried out the periodization of the development of private higher education on the territory of Ukraine; directions for public and private initiatives in the organization and structural renewal of the private sector of higher education are revealed; content-procedural and personnel features of a private higher school were revealed. The trends in the development of private higher education in the global dimension are outlined and the possibilities of using positive experience in the conditions of reforming domestic higher education are updated. The monograph is addressed to a wide range of educators and can be used as a guide for teaching special courses and disciplines on the history of pedagogy, higher school pedagogy, history of Ukraine, at the English lessons, in improving English knowledge, etc.
 • Документ
  Інструментальний аналіз ритму мовлення українських білінгвів
  (2023-04-21) Гуменюк Інна Леонідівна; Humeniuk Inna Leonidivna
  У тезах висвітлено основні етапи експериментального дослідження ритму мовлення українських білінгвів за допомоги спеціальних програми (Praat) та онлайн ресурсів (Darla, WebMAUS). Автор подає короткий покроковий опис створення, підготовки, акустичного аналізу й статистичної обробки бази даних для дослідження ритмічної організації мовлення українських білінгвів.
 • Документ
  Перспективи базової освіти дорослих (Британська практика)
  (Черкаський університет імені Богдана Хмельницького, 2019) Коваленко Світлана Миколаївна; Kovalenko Svitlana Mykolaivna
  Дослідження орієнтоване на аналіз особливостей функціонування системи базової освіти дорослих у Великій Британії. Зокрема, розглядаються основні нормативні документи та державні освітні ініціативи, спрямовані на подолання проблеми низького рівня базових вмінь (прозова, обчислювальна та диджитальна грамотність). Публікація також окреслює стан та динаміку рівня базових вмінь дорослих у Британії починаючи з 1970-х років до теперішнього часу, охоплює національні та міжнародні дослідження проблеми функціональної неграмотності в межах просторового поля дослідження, висвітлює наслідки негативного впливу недостатнього рівня грамотності населення на економічні показники країни.
 • Документ
  Місце університетів у реалізації концепції освіти дорослих в Британії
  (Черкаський університет імені Богдана Хмельницького, 2021) Коваленко Світлана Миколаївна; Kovalenko Svitlana Mykolaivna; Шумаєва Світлана Петрівна; Shumaeva Svitlana Petrivna
  Дослідження розкриває особливості діяльності закладів вищої освіти стосовно реалізації концепції розвитку освіти дорослих в Британії. Зокрема, розглядаються провідні чинники, які зорієнтували вищу школу на потреби дорослих споживачів; аналізуються особливості урядової політики та основні реформи, спрямовані на розвиток та підтримку освіти дорослих у британській вищій освіті; подано сучасні типи закладів вищої освіти Британії, які працюють з дорослим студентом; описується загальна схема навчання дорослих за університетськими програмами; висвітлюються перспективи реалізації позитивного досвіду в межах вітчизняної системи освіти дорослих.
 • Документ
  До питання про стандартизацію базової освіти дорослих (британська практика)
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021-11-30) Коваленко Світлана Миколаївна; Kovalenko Svitlana Mykolaivna; Коробова Юлія Володимирівна; Korobova Yuliia Volodymyrivna
  Дослідження розкриває одну із сучасних тенденцій реформування британської освіти дорослих - стандартизація базової ланки освіти дорослих.
 • Документ
  Інтонаційна модель динамічних пейзажних описів англомовної художньої прози
  (Видавничий дім "Гельветика", 2021) Гуменюк Інна Леонідівна; Humeniuk Inna Leonidivna
  У статті подано результати вивчення функціонування інтонаційних параметрів у реалізації англомовних динамічних пейзажних описів. Дослідження інтонаційних параметрів, що забезпечують динамічність описів природи, здійснено шляхом аудитивного аналізу даного виду описових уривків.
 • Документ
  Інваріантна інтонаційна модель статично-динамічних описів природи в англомовній художній прозі
  (Виадвничий дім "Гельветика", 2021) Гуменюк Інна Леонідівна; Humeniuk Inna Leonidivna
  У статті подано результати вивчення функціонування інтонаційних параметрів у реалізації англомовних статично-динамічних описів природи. Дослідження описових уривків дібраних з англомовних художніх творів проведено шляхом їх аудитивного аналізу.
 • Документ
  Недержавна вища школа України: ретродосвід та сучасні виклики
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020) Корж-Усенко Лариса Вікторівна; Сидоренко Олена Леонідівна; Korzh-Usenko Larysa Viktorivna; Sydorenko Olena Leonidivna
  Монографія є першим історико-педагогічним дослідженням, в якому представлено ретроспективний аналіз ґенези недержавної вищої школи України в кінці XIX – на початку ХХ століття, її теоретичних та організаційно-педагогічних засад. У пропонованій розвідці окреслено чинники та здійснено періодизацію розвитку недержавної вищої школи України в зазначених хронологічних межах; розкрито напрями реалізації громадської і приватної ініціативи в організації та структурній розбудові недержавного сектору; виявлено змістово-процесуальні та кадрові особливості недержавної вищої школи досліджуваного періоду. Визначено тенденції розвитку недержавної вищої школи у світовому вимірі та актуалізовано можливості використання позитивного досвіду в умовах реформування вітчизняної вищої освіти. Монографія адресується широкому освітянському загалу та може бути використана як посібник при викладанні спецкурсів і дисциплін з історії педагогіки, педагогіки вищої школи, андрагогіки, історії України, історії філософії, краєзнавства.
 • Документ
  Методика навчання майбутніх учителів англійської мови мовленнєвої адаптації
  (2018-01) Коробова Юлія Володимирівна; Korobova Yuliia Volodymyrivna
  Дисертацію присвячено розв‘язанню проблеми навчання мовленнєвої адаптації майбутніх учителів англійської мови – студентів третіх курсів ВНЗ. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше теоретично обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено методику навчання мовленнєвої адаптації майбутніх учителів англійської мови; визначено уміння комплексної мовленнєвої адаптації; удосконалено перелік адаптивних мовленнєвих умінь учителя англійської мови для ефективного педагогічного спілкування; набуло подальшого розвитку уточнення ефективних шляхів покращення сприйняття навчальної інформації учнями на уроці англійської мови. Практичне значення одержаних результатів полягає у відборі навчального матеріалу для формування вмінь мовленнєвої адаптації у майбутніх учителів англійської мови; розробленні комплексу вправ; створенні моделі організації навчального процесу для реалізації запропонованої методики; укладанні методичних рекомендацій щодо організації відповідного навчання. У Вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету і завдання, об‘єкт і предмет дослідження, зазначено наукову новизну, практичне значення, методи дослідження, зв‘язок роботи з науковими програмами, планами та темами, наведено відомості щодо апробації одержаних результатів. У першому розділі дисертації проаналізовано сучасний стан розвитку наукової думки із проблеми формування вмінь професійно орієнтованого говоріння, досліджено теоретичні передумови формування вмінь мовленнєвої адаптації у майбутніх учителів англійської мови на заняттях із практики усного та писемного мовлення. Визначено зміст навчання мовленнєвої адаптації: професійно орієнтований мовний матеріал (фонетичний, граматичний, лексичний); професійно орієнтований мовленнєвий матеріал (вирази класного вжитку, навчальні тексти, матеріал шкільних підручників); невербальні засоби спілкування (жести); професійно орієнтовані знання; теми та ситуації спілкування; професійно орієнтовані навички та вміння. Обґрунтовано шість груп умінь мовленнєвої адаптації на різних лінгвістичних рівнях: адаптивні вміння організації, оцінювання та корекції, стимулювання, фасилітації, інформування, контролю. Встановлено, що основною характеристикою мовлення вчителя іноземної мови (ІМ) вважається зрозумілість, яка сприяє підвищенню ефективності дидактичного комунікативного впливу в процесі педагогічної взаємодії та досягається шляхом пристосування мовлення вчителя до рівня підготовки учнів. Адаптація мовлення вчителя ІМ здійснюється шляхом спрощення або ускладнення, тобто шляхом модифікації мовлення вчителя на фонетичному, лексичному, синтаксичному рівнях та на рівні дискурсу. Більш високий рівень доступності усної навчальної інформації досягається шляхом застосування вмінь комплексної МА, яку ми розуміємо як адаптацію мовлення вчителя одночасно щонайменше на двох із чотирьох зазначених вище лінгвістичних рівнях. Виокремлено найбільш ефективні модифікації мовлення щодо покращення сприйняття навчальної інформації учнями: на фонетичному рівні (використання різних видів наголосу, пауз; зміни інтонації), на лексичному рівні (перефразування слів), на синтаксичному рівні (спрощення структури речення, сурядний зв'язок; уникання скорочень слів, прислівників перед дієсловами), на рівні дискурсу (формулювання питання-стимулу у формі відкритого спеціального запитання, додаткового альтернативного запитання, додаткового неповного запитання, демонстраційного або довідкового запитання; застосування часткових повторень, різних способів перевірки розуміння). Другий розділ дослідження присвячено розробленню методики навчання мовленнєвої адаптації майбутніх учителів англійської мови. Здійснено відбір навчальних матеріалів з урахуванням принципів комунікативної необхідності та достатності, кореляції навчальних матеріалів зі шкільними підручниками, професіоналізації, релевантності, автентичності. Описано етапи формування вмінь мовленнєвої адаптації в межах навчального модуля. Розроблено підсистему вправ для формування вмінь мовленнєвої адаптації у майбутніх учителів англійської мови. Вона складається з чотирьох груп вправ для формування вмінь мовленнєвої адаптації на фонетичному, лексичному, синтаксичному рівнях та вмінь комплексної мовленнєвої адаптації. Кожна група містить шість підгруп вправ для формування адаптивних мовленнєвих умінь учителя, об‘єднаних відповідно у два блоки. Об‘єднання підгруп вправ у блоки викликано потребою застосувати вміння мовленнєвої адаптації, які формуються, для розв‘язання конкретних завдань у змодельованих ситуаціях під час проведення фрагмента уроку в кінці кожного блоку вправ. Запропоновано модель організації навчання мовленнєвої адаптації майбутніх учителів англійської мови для студентів третіх курсів ВНЗ, яка об‘єднує чотири навчальні модулі. Мета кожного модуля – формування вмінь мовленнєвої адаптації на відповідному рівні модифікації мовлення шляхом виконання шести підгруп вправ, проведення двох фрагментів уроків, заповнення таблиць спостереження та участі в рефлексивних бесідах. У третьому розділі описано організацію та хід експерименту, указано етапи його проведення; проаналізовано й інтерпретовано одержані результати, подано їхню статистичну обробку. Ефективність розробленої методики підтверджено шляхом проведення методичного експерименту. Результати експерименту свідчать про загальну ефективність обох варіантів методики. Горизонтальний характер експерименту допоміг визначити оптимальну організацію навчання МА із застосовуванням письмової рефлексії під час проведення мікротренінгу та самооцінювання ступеня володіння вміннями МА. За результатами проведеного експериментального дослідження укладено методичні рекомендації щодо раціональної організації навчання МА майбутніх учителів англійської мови.
 • Документ
  Фольклор і література: художня рецепція етнокультурних кодів
  (ФОП Цьома С.П., 2019) П'ятаченко Сергій Васильович; Piatachenko Serhii Vasylovych; Кириленко Надія Іванівна; Kyrylenko Nadiia Ivanivna
  Монографія присвячена актуальним проблемам фольклорристики та літературознавства, розглядається специфіка інтерпретації та полісимволізм етнокультурних кодів в українській народній творчості, своєрідність їх художньої репрезентації в літературних текстах.
 • Документ
  Фольклорні джерела назв і підписів до картин Марії Примаченко
  (2020-05) П'ятаченко Сергій Васильович; Piatachenko Serhii Vasylovych
  У статті представлено аналіз художніх особливостей назв і авторських підписів до картин народної художниці Марії Примаченко, а також простежено їхній зв’язок із пісенним фольклором, традицією народного віршування, підписами до народних картин та іншими творами українського фольклору. Окреслено також вплив казкових і міфологічно-легендарних мотивів та образів на творення назв, підписів і окремих персонажів картин славетної художниці.
 • Документ
  Голодомор на Сумщині у спогадах очевидців
  («МакДен», 2018) П'ятаченко Сергій Васильович; Piatachenko Serhii Vasylovych
  Збірник містить спогади очевидців голодоморів 1932-1933 років та 1946-1947 років на Сумщині, зібрані учнівською та студентською молоддю.
 • Документ
  Розвідка П. Литвинової-Бартош «Как сажали в старину старых людей на лубок» (1885 р.) та полеміка навколо неї
  (2020) П'ятаченко Сергій Васильович; Piatachenko Serhii Vasylovych
  У статті розглядається контекст наукової дискусії кінця ХІХ — початку ХХ століття навколо статті фольклориста й етнографа з Глухівщини П.Я. Литвинової-Бартош «Как сажали в старину старых людей на лубок», у якій наведено два перекази про позбавлення життя старих людей та про причини відмови від цього архаїчного ритуалу. Розглядаються варіанти цього переказу, наведені в публікаціях інших дослідників, та аналізуються джерела, значення і ступінь сучасного побутування сюжетів подібного змісту, суть яких полягає не стільки в зображенні прадавнього звичаю, скільки в зростанні значення мудрості старих людей для успішного життя його дітей і розвитку всієї громади. Поширення цього сюжету серед різних народів Європи та Азії вказує на його особливу значущість, яка знайшла своє втілення не лише у фольклорі, а й літературі та інших видах мистецтва.
 • Документ
  Україна у подорожніх нарисах російських письменників і половини ХІХ століття
  (2020) П'ятаченко Сергій Васильович; Piatachenko Serhii Vasylovych
  У статті представлено аналіз подорожніх нарисів російських письменників І половини ХІХ століття, у яких описується Україна, її народ, історія, природа, звичаї і фольклор. Розглядаються особливості зображення традиційного життя українців, їх характеру, зовнішності, відмінностей від росіян. Твори перейняті сентиментальними й романтичними настроями, вони зображують Україну, як ідеальне місце, де люди живуть у гармонії із собою та природою. Незважаючи на суб’єктивізм та значну кількість ліричних відступів, ці твори залишаються важливим джерелом наших знань про Україну І половини ХІХ століття.
 • Документ
  Тональні хаарктеристики міських статично-динамічних пейзажних описів англомовної прози
  (Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-04-23) Гуменюк Інна Леонідівна; Humeniuk Inna Leonidivna
  У тезах подано результати аудитивного аналізу тональних характреристик англомовних прозових міських статично-динамічних пейзажних описів. Аудитивний аналіз здійснено аудиторами-фонетистами, які визначали тональні параметри аналізованих міських пейзажних описів. Серед яких: середній та підвищений висхідний передтакт, усічена шкала, поступово спадна ступінчаста шкала, поступово спадна ступінчаста шкала з порушеною поступовістю, низький та середній спадні термінальні тони, звужений тональний діапазон у статичних ділянках та середній, розширений, широкий діапазон в динамічних ділянках, нульовий інтервал між інтоногрупами та сегментами їхнього інтонаційного контуру.
 • Документ
  Тональні характеристики інтонації міських динамічних пейзажних описів англомовної прози
  (Ужгородський національний університет, Видавничий дім "Гельветика", 2020) Гуменюк Інна Леонідівна; Humeniuk Inna Leonidivna
  У статті подано результати аудитивного аналізу тональних характеристик інтонаційного оформлення англомовних динамічних пейзажних описів. Аналіз було здійснено аудиторами-фонетистами згідно із розробленимим класифікацією лінгвістичних ознак англомовних пейзажних описів, програмою та методикою експериментально-фонетичного дослідження.
 • Документ
  Фольклор села Нижня Сироватка у записах Бориса Грінченка
  (2019) П'ятаченко Сергій Васильович; Piatachenko Serhii Vasylovych
  Стаття присвячена аналізу фольклорного матеріалу, зібраного Борисом Грінченком у 1884-1885 роках у селі Нижня Сироватка Сумського повіту Харківської губернії. Ці матеріали разом із записами з інших регіонів були опубліковані у збірниках «Етнографічні матеріали» (1895-1899) та «З вуст народу» (1901), які з того часу стали бібліографічною рідкістю і не доступні масовому читачеві. Увага до регіональних аспектів аналізованих збірників продиктована необхідністю глибшого осмислення регіональних аспектів народної традиційної культури та пов’язана із активізацією процесів національного самоусвідомлення населення сучасної Слобожанщини. Активну допомогу у збиранні фольклору Борису Грінченку надавали його учні, деякі з них пізніше продовжили справу свого вчителя. Увага до варіантів записаних пісень свідчить про науковий підхід до записування народної творчості. Фіксація народних творів відбувалася зі збереженням усіх локальних мовних, зокрема діалектних лексичних і фонетичних особливостей. Вміщені зразки творів супроводжувалися вказівками на те, де, ким і від кого вони записані, що свідчить про впровадження вченим елементів наукової паспортизації творів. До нижньосироватського фольклору, записаного Б. Грінченком, можна віднести 119 зразків народної прози, 175 різножанрових пісень і понад два десятки приказок, загадок і прикмет. Зафіксовані прозові твори – це легенди, перекази, казки і оповідки. Пісні з цього села – це низка календарнообрядових пісень та ліричні пісні. Окрасою збірника є розлогий запис народного весілля з Нижньої Сироватки, який містить 85 весільних пісень та опис епізодів цієї народної драми. Записано також було кілька дитячих та жартівливих пісень. Фольклорні матеріали, записані Б. Грінченком у Нижній Сироватці, відтворюють типовий зріз слобожанського фольклору, характерні жанри, сюжети та мотиви, а також зберігають характерні мовні особливості, притаманні цьому краю.
 • Документ
  Поетичне новаторство Волта Вітмена та Володимира Маяковського: до питання транслітературних зв'язків
  (2020-01) Савченко Зоя Валентинівна; Savchenko Zoia Valentynivna
  У статті досліджується питання транслітературних американо-російських зв’язків на матеріалі поетичного доробку В. Вітмена та В. Маяковського. Представлений порівняльний аналіз дозволяє стверджувати, що художня філософія американського романтика-реформатора імпонувала російському футуристу і навіть частково вплинула на формування його індивідуального стилю. Однак обидва поети стали яскравими й самобутніми виразниками різних культурно-історичних епох. Типологічна спорідненість творчості двох митців виявилась у тому, що кожен з них ставив перед собою завдання відображати динаміку стрімких соціальних змін, використовуючи новаторські художні прийоми. Обидва реалізували творчі задуми нетрадиційно й оригінально, ламаючи існуючі канони віршування. У підсумку поетичний доробок В. Вітмена та В. Маяковського став відображенням їх світоглядних позицій та потужним засобом відстоювання характерної для їх творчості ідеї гуманізму.