Інновації у сучасному освітньому просторі

Анотація
Монографія є результатом наукової розвідки колективу кафедри іноземних мов Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка у співпраці з педагогічним колективом Комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський обласний академічний ліцей імені Дмитра Євдокимова» переможців обласного конкурсу «Кращий STEM-урок» в межах дослідження колективної теми кафедри «Змістові та процесуальні особливості підготовки вчителя англійської мови». Наукове видання висвітлює теорію і практику впровадження інновацій у освітній процес, презентує їх нові моделі та форми, аналізує сучасні інноваційні технології та особливості їх реалізації. Видання адресоване науковцям, аспірантам, педагогічним працівникам закладів освіти та методичних служб, науково-педагогічним працівникам усіх ланок системи освіти, студентам ЗВО.
The monograph is the result of scientific research by the staff of the Department of Foreign Languages of Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko in cooperation with the teaching staff of the Municipal Institution of Sumy Regional Council "Sumy Regional Academic Lyceum named after Dmytro Yevdokimov" of the winners of the regional competition "Best STEM Lesson" as part of the research of the department's collective topic "Content and Procedural Features of English Teacher Training". The scientific publication covers the theory and practice of introducing innovations into the educational process, presents their new models and forms, analyses modern innovative technologies and features of their implementation. The publication is addressed to researchers, postgraduate students, pedagogical staff of educational institutions and methodological services, scientific and pedagogical staff of all levels of the education system, and students of higher education institutions.
Опис
Ключові слова
дисципліни мовознавчого циклу, STEM-освіта в Україні, дистанційний освітній простір, теоретичні та практичні аспекти філології, феномен інновацій у сучасному освітньому просторі, освіта дорослих у Великій Британії, Український Вільний Університет, disciplines of the linguistic cycle, STEM education in Ukraine, distance educational space, theoretical and practical aspects of philology, phenomenon of innovation in the modern educational space, adult education in Great Britain, Ukrainian Free University
Бібліографічний опис
Інновації у сучасному освітньому просторі [Текс] : монографія / за заг. ред Л. І. Клочко, С. М. Коваленко. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2024. – 275 с.