Методика навчання майбутніх учителів англійської мови мовленнєвої адаптації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-01
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено розв‘язанню проблеми навчання мовленнєвої адаптації майбутніх учителів англійської мови – студентів третіх курсів ВНЗ. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше теоретично обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено методику навчання мовленнєвої адаптації майбутніх учителів англійської мови; визначено уміння комплексної мовленнєвої адаптації; удосконалено перелік адаптивних мовленнєвих умінь учителя англійської мови для ефективного педагогічного спілкування; набуло подальшого розвитку уточнення ефективних шляхів покращення сприйняття навчальної інформації учнями на уроці англійської мови. Практичне значення одержаних результатів полягає у відборі навчального матеріалу для формування вмінь мовленнєвої адаптації у майбутніх учителів англійської мови; розробленні комплексу вправ; створенні моделі організації навчального процесу для реалізації запропонованої методики; укладанні методичних рекомендацій щодо організації відповідного навчання. У Вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету і завдання, об‘єкт і предмет дослідження, зазначено наукову новизну, практичне значення, методи дослідження, зв‘язок роботи з науковими програмами, планами та темами, наведено відомості щодо апробації одержаних результатів. У першому розділі дисертації проаналізовано сучасний стан розвитку наукової думки із проблеми формування вмінь професійно орієнтованого говоріння, досліджено теоретичні передумови формування вмінь мовленнєвої адаптації у майбутніх учителів англійської мови на заняттях із практики усного та писемного мовлення. Визначено зміст навчання мовленнєвої адаптації: професійно орієнтований мовний матеріал (фонетичний, граматичний, лексичний); професійно орієнтований мовленнєвий матеріал (вирази класного вжитку, навчальні тексти, матеріал шкільних підручників); невербальні засоби спілкування (жести); професійно орієнтовані знання; теми та ситуації спілкування; професійно орієнтовані навички та вміння. Обґрунтовано шість груп умінь мовленнєвої адаптації на різних лінгвістичних рівнях: адаптивні вміння організації, оцінювання та корекції, стимулювання, фасилітації, інформування, контролю. Встановлено, що основною характеристикою мовлення вчителя іноземної мови (ІМ) вважається зрозумілість, яка сприяє підвищенню ефективності дидактичного комунікативного впливу в процесі педагогічної взаємодії та досягається шляхом пристосування мовлення вчителя до рівня підготовки учнів. Адаптація мовлення вчителя ІМ здійснюється шляхом спрощення або ускладнення, тобто шляхом модифікації мовлення вчителя на фонетичному, лексичному, синтаксичному рівнях та на рівні дискурсу. Більш високий рівень доступності усної навчальної інформації досягається шляхом застосування вмінь комплексної МА, яку ми розуміємо як адаптацію мовлення вчителя одночасно щонайменше на двох із чотирьох зазначених вище лінгвістичних рівнях. Виокремлено найбільш ефективні модифікації мовлення щодо покращення сприйняття навчальної інформації учнями: на фонетичному рівні (використання різних видів наголосу, пауз; зміни інтонації), на лексичному рівні (перефразування слів), на синтаксичному рівні (спрощення структури речення, сурядний зв'язок; уникання скорочень слів, прислівників перед дієсловами), на рівні дискурсу (формулювання питання-стимулу у формі відкритого спеціального запитання, додаткового альтернативного запитання, додаткового неповного запитання, демонстраційного або довідкового запитання; застосування часткових повторень, різних способів перевірки розуміння). Другий розділ дослідження присвячено розробленню методики навчання мовленнєвої адаптації майбутніх учителів англійської мови. Здійснено відбір навчальних матеріалів з урахуванням принципів комунікативної необхідності та достатності, кореляції навчальних матеріалів зі шкільними підручниками, професіоналізації, релевантності, автентичності. Описано етапи формування вмінь мовленнєвої адаптації в межах навчального модуля. Розроблено підсистему вправ для формування вмінь мовленнєвої адаптації у майбутніх учителів англійської мови. Вона складається з чотирьох груп вправ для формування вмінь мовленнєвої адаптації на фонетичному, лексичному, синтаксичному рівнях та вмінь комплексної мовленнєвої адаптації. Кожна група містить шість підгруп вправ для формування адаптивних мовленнєвих умінь учителя, об‘єднаних відповідно у два блоки. Об‘єднання підгруп вправ у блоки викликано потребою застосувати вміння мовленнєвої адаптації, які формуються, для розв‘язання конкретних завдань у змодельованих ситуаціях під час проведення фрагмента уроку в кінці кожного блоку вправ. Запропоновано модель організації навчання мовленнєвої адаптації майбутніх учителів англійської мови для студентів третіх курсів ВНЗ, яка об‘єднує чотири навчальні модулі. Мета кожного модуля – формування вмінь мовленнєвої адаптації на відповідному рівні модифікації мовлення шляхом виконання шести підгруп вправ, проведення двох фрагментів уроків, заповнення таблиць спостереження та участі в рефлексивних бесідах. У третьому розділі описано організацію та хід експерименту, указано етапи його проведення; проаналізовано й інтерпретовано одержані результати, подано їхню статистичну обробку. Ефективність розробленої методики підтверджено шляхом проведення методичного експерименту. Результати експерименту свідчать про загальну ефективність обох варіантів методики. Горизонтальний характер експерименту допоміг визначити оптимальну організацію навчання МА із застосовуванням письмової рефлексії під час проведення мікротренінгу та самооцінювання ступеня володіння вміннями МА. За результатами проведеного експериментального дослідження укладено методичні рекомендації щодо раціональної організації навчання МА майбутніх учителів англійської мови.
The thesis focuses on the problem of teaching speech adaptation to the third-year students of foreign languages departments who are trained to be future English language teachers. The research provides theoretical substantiation and practical elaboration of the methodology of teaching speech adaptation to future English language teachers. The scientific novelty of the research: for the first time the methodology of teaching speech adaptation to the future English language teachers has been theoretically grounded, developed and verified; complex speech adaptation skills have been ascertained; the list of speech adaptation skills of future English language teachers for increasing the pupils‘ input comprehension has been elaborated; effective ways for increasing the pupils‘ input comprehension during the English classes have been further specified. The practical value of the scientific research: the materials for teaching speech adaptation to the future English language teachers have been selected; the subsystem of professionally oriented activities has been developed; the model of teaching speech adaptation to the 3rd year University students has been developed; the methodological recommendations for the organization of the process of teaching speech adaptation have been suggested. In the Introduction the significance of the problem is grounded; the purpose, the tasks, the object and the subject of the thesis are defined; the scientific novelty, the practical value, methods of the research, the connection with scientific programs are described; the information about the approbation of the results of the research is provided. In the first chapter the current state of scientific ideas concerning the problem of developing professionally oriented speaking skills has been analyzed; the theoretical prerequisites for developing speech adaptation skills of future English language teachers during English Practice classes have been investigated. The content of speech adaptation teaching is substantiated: professionally oriented language material (phonetic, grammar, lexical); professionally oriented speech material (classroom language, educational texts, the material of school textbooks); non-verbal means of communication (gestures); professionally oriented knowledge; topics and situations for communication; professionally oriented skills. Six groups of skills of speech adaptation at different linguistic levels are grounded. They are: organizing adaptive skills, assessing-correcting adaptive skills, stimulating adaptive skills, facilitating adaptive skills, informative adaptive skills and checking adaptive skills. It is determined that the essential characteristic of the English language teacher talk is its comprehensibility which helps to increase the effect of the didactic communicative impact during pedagogical interaction. The comprehensibility is achieved by means of teacher talk adjustment to the level of pupils. The teacher talk adaptation is carried out by means of simplifying or making the speech more complicated, in other words, by means of speech modifications at phonetic, lexical, syntactical levels and at the level of discourse. The higher level of the pupils‘ input comprehension is achieved with the help of complex speech adaptation which is defined as the teacher talk adaptation simultaneously at two linguistic levels. The most effective modifications of teacher talk for increasing the pupils‘ input comprehension are indicated: at the phonetic level (using logical stress, pauses, intonation), at the lexical level (paraphrasing), at the syntactical level (simplifying sentence structure, using coordination more than subordination; using fewer contractions, avoiding pre-verb adverbs), and at the level of discourse (open questions, giving clues in alternative questions, referential and display questions; partial repetitions, different types of comprehension checks). The second chapter is devoted to the elaboration of the methodology of teaching speech adaptation to future English language teachers. The teaching materials have been selected according to the principles of communicative necessity and sufficiency, correlation of teaching materials with school textbooks, professionalization, relevance, and authenticity. The stages of developing speech adaptation skills within one module are described. The subsystem of activities for developing speech adaptation skills has been presented. It consists of four groups of activities for developing speech adaptation skills at phonetic, lexical, syntactical levels and skills of complex speech adaptation. Each group contains six subgroups of activities for developing adaptive speech skills, which are combined respectively into two units. This combination of the subgroups is caused by the necessity to use the adaptive speech skills which are being developed while taking part in microteaching at the end of each unit. The model of teaching speech adaptation to the 3rd year University students has been developed. The model contains four modules. The purpose of each module is to develop students‘ speech adaptation skills at phonetic, lexical, syntactical levels and skills of complex speech adaptation by means of doing activities of six subgroups, taking part in microteaching and reflective discussions, and filling in observation tables. In the third chapter the organization, the procedures and the stages of the experimental teaching have been described; the results of the experiment have been analyzed and interpreted, their statistic processing has been given. The efficiency of the suggested methodology has been confirmed by means of the experiment. The results of the experimental teaching prove the general validity of both variants of the suggested methodology; its optimal variant with written reflection during microteaching and self-assessment has been substantiated. Based on the theoretical studies and outcomes of the experimental validation of the developed methodology, the methodological recommendations for the organization of the process of teaching speech adaptation to future English language teachers have been suggested.
Опис
Ключові слова
мовленнєва адаптація, підсистема вправ для формування вмінь мовленнєвої адаптації, англомовне професійно орієнтоване говоріння, функції мовлення вчителя на уроці, майбутні вчителі англійської мови, speech adaptation, subsystem of activities for developing speech adaptation skills, professionally oriented language training, teacher talk functions, future English language teachers
Бібліографічний опис
Коробова, Юлія Володимирівна Методика навчання майбутніх учителів англійської мови мовленнєвої адаптації [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови (011 – Освітні, педагогічні науки) / Коробова Юлія Володимирівна ; МОН України, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Київський національний лінгвістичний університет ; науковий керівник Н. В. Тучина. – [Київ, 2018]. – 221 с.