Наукові видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 78
 • Документ
  Теорія когнітивної візуалізації в педагогічній думці Великої Британії та США: історія і сучасність
  (ФОП Цьома С.П., 2021) Бойченко Марина Анатоліївна; Boichenko Maryna Anatoliivna; Чуричканич Ірина Едуардівна; Churychkanych Iryna Eduardivna
  Монографія присвячена обґрунтуванню теоретичних та практичних засад теорії когнітивної візуалізації в педагогічній думці Великої Британії та США в історичній ретроспективі та в умовах сучасності. У роботі окреслено концептуальні та історичні засади теорії когнітивної візуалізації в педагогічній думці Великої Британії та США; напрями розвитку теорії когнітивної візуалізації в педагогічній думці Великої Британії та США; прогностичний потенціал імплементації теорії когнітивної візуалізації в закладах вищої освіти Великої Британії, США та України. Монографія адресується широкому педагогічному загалу – викладачам закладів вищої освіти, науковим працівникам, аспірантам, студентам, учителям закладів загальної середньої освіти та іншим зацікавленим в удосконаленні й підвищенні інноваційності освітнього процесу сторонам.
 • Документ
  Особливості професійної підготовки іноземних громадян: досвід європейської вищої школи
  (2021) Тригубчак Олена Валеріївна; Tryhubchak Olena Valeriivna
  У представленому порівняльно-педагогічному дослідженні виокремлено та проаналізовано особливості професійної підготовки іноземних громадян у європейській вищій школі, проведено паралелі з українськими реаліями, а саме: розкрито стан наукової розробленості проблеми, виокремлено міжнародний вектор у діяльності перших європейських університетів, визначено сучасних лідерів надання освітніх послуг, основних суб’єктів інтернаціоналізації вищої освіти провідних європейських країн, умови, що висуваються до іноземців при вступі на навчання, акцентовано увагу на методичних аспектах побудови освітнього процесу, до якого залучені студенти-іноземці, у тому числі технології інтегрованого предметно-мовного навчання. Видання адресується широкому читацькомі загалу та може стати в нагоді при виборі країни та закладу для здобуття вищої освіти, вдосконаленні системи підготовки іноземних громадян, як посібник у процесі полікультурного виховання молоді.
 • Документ
  Курсова робота з педагогіки: методичні основи організації дослідження та орієнтовна тематика
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Кривонос Ольга Борисівна; Kryvonos Olha Borysivna; Сбруєва Аліна Анатоліївна; Sbruieva Alina Anatoliivna; Волошко Ганна Валеріївна; Voloshko Hanna Valeriivna; Коваленко Наталія Володимирівна; Kovalenko Nataliia Volodymyrivna; Бикова Марія Миколаївна; Bykova Mariia Mykolaivna; Проценко Ірина Іванівна; Protsenko Iryna Ivanivna; Осьмук Наталія Григорівна; Osmuk Nataliia Hryhorivna; Чернякова Жанна Юріївна; Cherniakova Zhanna Yuriivna; Чистякова Ірина Анатоліївна; Chystiakova Iryna Anatoliivna; Бойченко Марина Анатоліївна; Boichenko Maryna Anatoliivna
  У навчально-методичному посібнику викладено основні етапи роботи над курсовим дослідженням, вимоги до оформлення та захисту. Матеріали допоможуть студентові вибрати актуальну тему курсової роботи відповідно до особливостей майбутньої педагогічної діяльності, наукових інтересів та індивідуальних можливостей. Для студентів та викладачів педагогічних закладів вищої освіти.
 • Документ
  Теорії та технології інноваційного розвитку професійної підготовки майбутнього вчителя в контексті концепції «Нова українська школа
  (2021) Кривонос Ольга Борисівна; Kryvonos Olha Borysivna; Бикова Марія Миколаївна; Bykova Mariia Mykolaivna; Волошко Ганна Валеріївна; Voloshko Hanna Valeriivna; Коваленко Наталія Володимирівна; Kovalenko Nataliia Volodymyrivna; Проценко Ірина Іванівна; Protsenko Iryna Ivanivna; Чернякова Жанна Юріївна; Cherniakova Zhanna Yuriivna; Бойченко Марина Анатоліївна; Boichenko Maryna Anatoliivna; Мартиненко Олена Вікторівна; Martynenko Olena Viktorivna; Чкана Ярослав Олегович; Chkana Yaroslav Olehovych; Шишенко Інна Володимирівна; Shyshenko Inna Volodymyrivna; Осьмук Наталія Григорівна; Osmuk Nataliia Hryhorivna; Скоробагатська Оксана Іванівна; Skorobahatska Oksana Ivanivna; Чистякова Ірина Анатоліївна; Chystiakova Iryna Anatoliivna; Сбруєва Аліна Анатоліївна; Sbruieva Alina Anatoliivna; Огієнко Олена Іванівна; Ohiienko Olena Ivanivna
  Монографія є результатом виконання колективної наукової теми кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. У розділах монографії висвітлено широке коло актуальних проблем інноваційного розвитку професійної підготовки майбутнього вчителя, що стали предметом вивчення в контексті реалізації концепції «Нова українська школа». Схарактеризовано теоретичні та методичні засади бакалаврської, магістерської та докторської підготовки майбутнього вчителя до викладання у закладах шкільної і неформальної освіти. Показано, що в сучасних умовах підготовка вчителя спрямована на формування інноваційного фахівця як агента змін. Дослідження буде корисним для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів, педагогічної громади в цілому.
 • Документ
  Студентське науково-педагогічне дослідження: проектно-тренінговий підхід
  (ФОП Цьома С.П., 2019) Коваленко Наталія Володимирівна; Kovalenko Nataliia Volodymyrivna
  Навчально-методичний посібник вміщує узагальнений укладачем досвід організації, проведення педагогічного дослідження, оформлення та апробації отриманих результатів студентами та магістрантами. Посібник розроблено як практичне керівництво для молодих дослідників, наукових керівників, передбачає організоване навчання та самонавчання. Структура посібника ґрунтується на принципах проектно-тренінгового підходу та подана у тренінг-консультаціях (інформаційний блок, вправи, власний міні-проект, обговорення у групах), зміст яких розкриває основні етапи педагогічного дослідження (вибір теми, визначення наукового апарату педагогічного дослідження, укладання джерельної бази, вибір методів дослідження, вивчення стану розробленості проблеми в педагогічній теорії та практиці, узагальнення результатів у тексті роботи, апробація та захист результатів) та спрямований на послідовне досягнення його завдань, оволодіння молодими науковцями відповідними дослідницькими вміннями. Рекомендації стануть у нагоді студентам та магістрантам педагогічних закладів вищої освіти (галузь 014 Середня освіта, за предметними спеціалізаціями), викладачам ЗВО і працівникам освіти.
 • Документ
  Організаційно-педагогічні засади діяльності інноваційних шкільних мереж Великої Британії та США
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019) Сбруєва Аліна Анатоліївна; Sbruieva Alina Anatoliivna; Чистякова Ірина Анатоліївна; Chystiakova Iryna Anatoliivna; Самойлова Юлія Ігорівна; Samoilova Yuliia Ihorivna
  Монографія присвячена аналізу особливостей діяльності інноваційних шкільних мереж Великої Британії та США. У науковому дослідженні з’ясовано теоретичні засади діяльності інноваційних шкільних мереж. Виокремлено історичні етапи розвитку інноваційних шкільних мереж у Великій Британії та США. Окреслено нормативні, змістові та процесуальні засади діяльності інноваційних шкільних мереж Великої Британії та США. Подано рекомендації щодо творчого використання прогресивного досвіду британської та американської систем середньої освіти в Україні. Для викладачів закладів вищої освіти, керівників освіти, науково-педагогічних працівників, дослідників, аспірантів, студентів.
 • Документ
  Формування європейського виміру забезпечення якості вищої освіти в контексті інтернаціоналізації освітнього простору
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019) Сбруєва Аліна Анатоліївна; Sbruieva Alina Anatoliivna; Єременко Інна Володимирівна; Yeremenko Inna Volodymyrivna
  У монографії висвітлено теоретичні, нормативні, організаційні та змістово-процесуальні засади формування європейського виміру забезпечення якості вищої освіти (ЗЯВО) в контексті інтернаціоналізації освітнього простору. Виокремлено етапи формування європейського виміру ЗЯВО та тенденції його подальшого розвитку. Схарактеризовано особливості інтернаціоналізації забезпечення якості вітчизняної системи вищої освіти та розроблено рекомендацій щодо подальшого запровадження європейського виміру ЗЯВО в Україні. Для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів, широкої педагогічної громади
 • Документ
  Пріоритети модернізації європейської вищої освіти у контексті реалізації стратегії «ЄВРОПА 2020»
  (Вид-во ТНУ ім. В. Вернадського, 2013) Сбруєва Аліна Анатоліївна; Sbruieva Alina Anatoliivna
  У статті схарактеризовано цільові пріоритети та механізми модернізації європейської вищої освіти у контексті реалізації стратегії «Європа 2020», проаналізовано змістові особливості новітніх програмних документів Європейського Союзу, що мають на меті підвищення інноваційного потенціалу вищої освіти, її конкурентоспроможності на глобальному ринку освітніх послуг.
 • Документ
  Інноваційні професійні уміння як «глобальна валюта» ХХІ століття: аналіз міжнародної стратегії розвитку
  (Сум ДПУ імені А.С. Макаренка, 2012) Сбруєва Аліна Анатоліївна; Sbruieva Alina Anatoliivna
  У дослідженні схарактеризовано сутність «Стратегії розвитку умінь», ініційованої ОЕСР. Констатовано, що стратегія має комплексний характер, спрямована на вирішення проблеми формування інноваційних умінь сучасного фахівця як на рівні міжнародної економічної та освітньої політики, комплексних державних політичних ініціатив, так і адміністративних рішень, що приймаються на рівні окремих виробничих фірм, державних установ та освітніх організацій.
 • Документ
  Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та регіональний виміри змін
  (2011) Сбруєва Аліна Анатоліївна; Sbruieva Alina Anatoliivna
  У статті схарактеризовано провідні напрями інноваційного розвитку вищої освіти, що набули в сучасних умовах глобального та регіонального вимірів. Визначено спільні та відмінні риси, що є характерними для процесів змін. Зроблено висновки щодо умов, за яких інноваційні процеси можуть бути успішними.
 • Документ
  Історичні етапи розвитку порівняльної освіти: глобальний та національний контексти
  (Педагогічна думка, 2015) Сбруєва Аліна Анатоліївна; Sbruieva Alina Anatoliivna
  У науковій розвідці висвітлено етапи розвитку порівняльної освіти як галузі наукових знань з найдавніших часів до наших днів. Охарактеризовано тенденції розвитку методології порівняльної педагогіки та проблематики наукових досліджень.
 • Документ
  Professional and Edagogical Training of Teachers in the Context of Managing Quality of Educational Services in Great Britain
  (2017-05-05) Чернякова Жанна Юріївна; Cherniakova Zhanna Yuriivna; Шаповалова Ольга Віталіївна; Shapovalova Olha Vitaliivna
  In the presented article the authors have determined the key priorities of the renewal of the content and methods for professional and pedagogical training of teachers in the conditions of quality management of educational services in Great Britain. The analysis of the requirements of the British teacher professional standards set out in a mandatory component of the policy of «new professionalism» is specified. The modern models of the professionalism of teachers (an effective teacher, a reflective teacher, an enquiring teacher and a transformative teacher) are distinguished and characterized in the article.
 • Документ
  Бразилія
  (Юрінком Інтер, 2008) Сбруєва Аліна Анатоліївна; Sbruieva Alina Anatoliivna
  У статті подано характеристику системи освіти Бразилії. Висвітлено такі питання: політичний та соціально-економічний контекст, законодавча основа освітньої системи, структура та особливості функціонування освітньої системи, управління освітою, реформи освіти.
 • Документ
  Австралія
  (Юрінком Інтер, 2008) Сбруєва Аліна Анатоліївна; Sbruieva Alina Anatoliivna
  У статті подано характеристику системи освіти Австралії. Висвітлено такі питання: політичний та соціально-економічний контекст, законодавча основа освітньої системи, структура та особливості функціонування освітньої системи, управління освітою, реформи освіти.
 • Документ
  Лідерство
  (Юрінком Інтер, 2008) Сбруєва Аліна Анатоліївна; Sbruieva Alina Anatoliivna
  Подано визначення та характеристику поняття «Лідерство».
 • Документ
  Чартерна школа
  (Юрінком Інтер, 2008) Сбруєва Аліна Анатоліївна; Sbruieva Alina Anatoliivna
  Подано визначення та характеристика поняття «чартерна школа».
 • Документ
  Функціональна грамотність
  (Юрінком Інтер, 2008) Сбруєва Аліна Анатоліївна; Sbruieva Alina Anatoliivna
  Подано визначення та характеристику поняття «функціональна грамотність».
 • Документ
  Інноваційна екосистема вищої освіти: детермінанти та змістові характеристики
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015) Сбруєва Аліна Анатоліївна; Sbruieva Alina Anatoliivna
  У статті з’ясовано детермінанти розвитку інноваційної екосистеми вищої освіти, з᾿ясовано її цільові та змістові характеристики. На основі систематизації та узагальнення широкого кола наукових розвідок у галузі економіки, філософії, менеджменту вищої освіти, інформаційних технологій, освітньої інноватики, у дослідженні обґрунтовано вимоги до інноваційного розвитку вищої освіти в умовах сучасної глобалізованої економіки, виявлено специфіку організаційних, технологічних, педагогічних інновацій у сфері вищої освіти; а також здійснено прогностичний аналіз розвитку інноваційної екосистеми українського університету.
 • Документ
  Ваучерна програма
  (2008) Сбруєва Аліна Анатоліївна; Sbruieva Alina Anatoliivna
  Подано визначення та характеристика поняття «Ваучерна програма».
 • Документ
  Глобалізація освіти
  (2008) Сбруєва Аліна Анатоліївна; Sbruieva Alina Anatoliivna
  Подано визначення та характеристика поняття «Глобалізація освіти».