Наукові видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • Документ
  Trends in the Development of Philological Education in the Era of Digitalization: European and National Contexts: Scientific monograph
  (2023) Bahatska Olena Viktorivna; Багацька Олена Вікторівна; Aleksenko Svitlana Fedorivna; Алексенко Світлана Федорівна; Bondarenko Viktor Oleksandrovych; Бондаренко Віктор Олександрович; Burenko Tetiana Mykolaivna; Буренко Тетяна Миколаївна; Dokashenko T. V.; Докашенко Т. В.; Kovalenko Andrii Mykolaiovych; Коваленко Андрій Миколайович; Kozlova Viktoriia Viktorivn; Козлова Вікторія Вікторівна; Podosynnikova Hanna Ihorivna; Подосиннікова Ганна Ігорівна
  The international collective monograph reveals various aspects of the development of philological education in the era of digitalization, namely, the topical issues of the development of Slavic, Romance and Germanic languages, Ukrainian and foreign literature, linguistics, intercultural communication, modern trends in the development of language and literature teaching methods, the use of digital technologies in philological education.
 • Документ
  Digital Technologies for Teaching English as a Foreign/Second Language
  (2024) Антоненко Наталія; Коноваленко Тетяна; Король Тетяна; Подосиннікова Ганна Ігорівна; Прокопчук Наталія; Салюк Богдана; Шевченко Марина; Школа Ірина; Antonenko Nataliia; Konovalenko Tetiana; Korol Tetiana; Podosynnikova Hanna Ihorivna; Prokopchuk Nataliia; Saliuk Bohdana; Shevchenko Maryna; Shkola Iryna
  Колективна монографія розкриває різні аспекти використання цифрових технологій у навчанні англійської мови як іноземної/другої мови (цифровий сторітелінг, мобільні застосунки, інтерактивне навчання і онлайн-ігри, тощо) та надає освітянам і дослідникам ресурс для збагачення їхньої професійної діяльності. Окрема увага приділена цифровим інструментам для впровадження соціально-емоційного навчання та інклюзивної освіти на уроках англійської мови. Для вчителів англійської мови, методистів, викладачів вищих закладів освіти, науковців, здобувачів вищої освіти.
 • Документ
  Вербальна репрезентація дискурсивної особистості матері в англомовному парентальному дискурсі
  (2021-03) Козлова Вікторія Вікторівна; Багацька Олена Вікторівна; Kozlova Viktoriia Viktorivna; Bahatska Olena Viktorivna
  У статті досліджується питання вербальної репрезентації дискурсивної особистості матері в англомовному парентальному дискурсі засобами лексичного та синтаксичного мовних рівнів. Уточнено поняття дискурсивної особистості матері та виокремлено демократичний та авторитарний її типи. Проведено аналіз лексико-семантичних і синтаксичних засобів реалізації демократичного й авторитарного типів дискурсивної особистості матері в англомовному парентальному дискурсі.
 • Документ
  Заперечення на позначення концепту рівновага в сучасних американських оповіданнях
  (2020-10) Багацька Олена Вікторівна; Bahatska Olena Viktorivna; Козлова Вікторія Вікторівна; Kozlova Viktoriia Viktorivna
  Заперечення співвідносяться з описом фізіологічних, емоційних станів персонажів та їхнього соціального статусу, що зумовлює різновид втраченої рівноваги. Заперечні прикметники паралельно з іменниками є опорними елементами тексту, які ми тлумачимо як головні носії інформації про порушення рівноваги. Конвергенція заперечень як засобу позначення дисбалансу в невеликих за обсягом уривках оповідань створює ефект поступової, проте тотальної утрати рівноваги, а також характеризує описану ситуацію як безнадійну. Таким чином, концепт РІВНОВАГА представлений у досліджуваній прозі в динаміці внаслідок розвитку образів персонажів, яким властиві початкова рівновага та її порушення
 • Документ
  Особливості утворення евфемізмів в американському політичному кінодискурсі
  (2020-10) Козлова Вікторія Вікторівна; Усатих Ірина Сергіївна; Kozlova Viktoriia Viktorivna; Usatykh Iryna Serhiivna
  У статті досліджено способи утворення евфемізмів в американському політичному кінодискурсі (на матеріалі американських політичних серіалів). Обґрунтовано актуальність наукової розвідки та уточнено поняття політичного кінодискурсу. Проаналізовано публікації з проблематики дослідження та уточнено класифікацію шляхів досягнення евфемістичного ефекту в англійській мові, що уможливило ідентифікувати механізми евфемізації в американському політичному кінодискурсі.
 • Документ
  Принципи аналізу мовного втілення концепту РІВНОВАГА
  (2015) Багацька Олена Вікторівна; Bahatska Olena Viktorivna; Коваленко Андрій Миколайович; Kovalenko Andrii Mykolaiovych
  В роботі розкрито загальні принципи моделювання структури концепту РІВНОВАГА на матеріалі коротких оповідань. Складний характер організації концепту диференційовано на двох рівнях: вертикальному та горизонтальному. При вертикальній організації враховані ступені абстракції тих знань, що входять до концепту, при горизонтальній – організацію кожного рівня.
 • Документ
  Лексические средства воплощения концепта РАВНОВЕСИЕ в современных американских рассказах
  (2013) Багацька Олена Вікторівна; Bahatska Olena Viktorivna
  Заданием статьи является выявление и анализ лексических средств выражения концепта РАВНОВЕСИЕ в современных американских рассказах. Языковая репрезентация исследуемого концепта в проанализированной художественной прозе, а именно: описание начального равновесия, его потери и восстановления в физическом, психическом и социальном ракурсах, подчинено созданию образа персонажа как совокупности характеристик, воссоздающих в тексте образ человека, задействованного в повествовании. Раскрытие динамики “внешних” (физических), “внутренних” (психических) состояний персонажей, а так-же их социального взаимодействия придает образу персонажа эффекта реалистичности. Наличие, потеря или восстановление персонажами разных видов равновесия отображены в проанализированных рассказах по-компонентно: существительные указывают на источник потери или восстановления равновесия, глаголы – на компоненты соматичности, представляющей тело человека как целое, и силы, которая связывает потерю и восстановление равновесия с действием внешних сил, а прилагательные и наречия – на компонент вертикальности, который отражает прямое положение как основу равновесия.
 • Документ
  Національно-культурні чинники становлення фразеологічної картини світу Німеччини протягом VIIІ-XVII століть
  (2019) Школяренко Віра Іванівна; Shkoliarenko Vira Ivanivna
  У статті відзначається особлива роль національно-культурних чинників в процесі формування фразеологічного складу німецької мови протягом VIII-XVII століть; визначаються універсальні чинники, загальні для становлення фразеологізмів різних етапів розвитку, і специфічні, які залежать від рис німецької мови й особливих умов її історичного існування.
 • Документ
  Наративне втілення концепту РІВНОВАГА в сучасному англомовному художньому дискурсі
  (2017) Багацька Олена Вікторівна; Bahatska Olena Viktorivna
  Робота зосереджена на лексичних засобах концепту Рівновага на матеріалі сучасних американських оповідань. Доведено, що в літературних текстах початкова рівновага персонажів, її порушення та відновлення позначаються лексичною номінацією компонентів поняття: іменники підкреслюють джерело порушення рівноваги або відновлення; дієслова посилаються на соматичні та силові компоненти, які пов'язують зв’язки між порушенням рівноваги або відновленням та зовнішніми чинниками, які впливають; прикметники і прислівники називають вертикальність основою рівноваги.
 • Документ
  Entstehung und Entwicklung von Phraseologismen der deutschen Sprache: theoretische Zugriffe
  (2019) Школяренко Віра Іванівна; Shkoliarenko Vira Ivanivna
  Статтю присвячено лінгвокультурологічному вивченню становлення фразеологічних одиниць німецької мови протягом VIII-XVII століть. Розроблено новий підхід до вивчення фразеологічного складу з позиції діахронічного аспекту лінгвокультурології, який полягає у виявленні національно-культурних чинників, релевантних для формування фразеологічної картини світу давньоверхньонімецького, середньоверхньонімецького і ранньонововерхньонімецького періодів, визначено критерії встановлення національно-культурної специфіки фразеологізмів, а також описано досвід систематизації фразеологічних одиниць у діахронії, заснований на системі образів і цінностей певного історичного періоду. Проведено історичний і генетичний аналіз фразеологічного складу.
 • Документ
  Тенденції розвитку фразеологічного складу німецької мови XVIII-XXI століть
  (СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018) Школяренко Віра Іванівна; Shkoliarenko Vira Ivanivna
  Монографія присвячена висвітленню тенденцій та особливостей формування фразеологічної системи німецької мови з позицій сучасної лінгвістики. Вона є результатом міждисциплінарного дослідження, у якому здійснюється спроба розглянути розвиток засобів фразеологічної номінації на матеріалі електронних корпусів текстів художньої літератури XVIII – XXI століть. Особлива увага приділяється діахронічному аналізу фразеологічних одиниць.
 • Документ
  Динаміка розвитку фразеологічної системи німецької мови 19-20 століття
  (СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2003) Школяренко Віра Іванівна; Shkoliarenko Vira Ivanivna
  Монографія присвячена висвітленню тенденцій та особливостей формування фразеологічної системи німецької мови з позицій сучасної лінгвістики. Вона є результатом міждисциплінарного дослідження, у якому здійснюється спроба розглянути розвиток засобів фразеологічної номінації. Особлива увага приділяється діахронічному аналізу фразеологічних одиниць.
 • Документ
  Топографічно-психологічні виміри роману Чайни Тома М’євіля «Місто і місто»
  (К.: Київ.ун-т ім.Б.Грінченка, 2018) Денісова Дар'я Данилівна; Денисова Дарья Даниловна; Denisova Daria Danylivna
  У статті досліджуються топографічні особливості роману «Місто і місто» Чайни Тома М’євіля в їх проекції на жанрову та композиційну структуру твору. Спираючись на теоретичні здобутки когнітивно-поетологічних дослідженнь емоційного сприйняття тексту, доводиться зв’язок між топографією художнього простору та особливостями емоційного впливу на читача творів химерної фантастики (ХФ); зазначаються стратегії досягнення відповідного ефекту в творах ХФ та творчості М’євіля зокрема. Розкривається емоційне та композиційне навантаження топосу міста в химерно-фантастичному романі М’євіля «Місто і місто». Робиться висновок про функціонування топографічних особливостей роману як відображення психології сучасного жителя міста та унаочнення метафор самоідентичності й особистісної свободи людини.