Наративне втілення концепту РІВНОВАГА в сучасному англомовному художньому дискурсі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота зосереджена на лексичних засобах концепту Рівновага на матеріалі сучасних американських оповідань. Доведено, що в літературних текстах початкова рівновага персонажів, її порушення та відновлення позначаються лексичною номінацією компонентів поняття: іменники підкреслюють джерело порушення рівноваги або відновлення; дієслова посилаються на соматичні та силові компоненти, які пов'язують зв’язки між порушенням рівноваги або відновленням та зовнішніми чинниками, які впливають; прикметники і прислівники називають вертикальність основою рівноваги.
The work focuses on the lexical means of the concept BALANCE representation in modern American short stories. It is proved that in literary texts characters’ initial balance, its upsetting and recovery are indicated by the lexical nomination of the concept components: nouns highlight the source of balance upsetting or recovery; verbs refer to somatic and force components which relate the links between balance upsetting or recovery and the outer factors that affect; adjectives an adverbs refer to verticality as the basis of balance.
Опис
Ключові слова
concept BALANCE, initial balance, balance upsetting, balance recovery, lexical means, modern American short stories, концепт РІВНОВАГА, початкова рівновага, порушення рівноваги, відновлення рівноваги, лексичні засоби, сучасні американські оповідання
Бібліографічний опис
Багацька, О. В. Наративне втілення концепту РІВНОВАГА в сучасному англомовному художньому дискурсі / О. В. Багацька // Концепты и контрасты : коллективная монография / Национальный университет «Одесская юридическая академия» ; [под ред. Н. В. Петлюченко]. – Одесса : Издательский дом «Гельветика», 2017. – С. 463–471.