Топографічно-психологічні виміри роману Чайни Тома М’євіля «Місто і місто»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
К.: Київ.ун-т ім.Б.Грінченка
Анотація
У статті досліджуються топографічні особливості роману «Місто і місто» Чайни Тома М’євіля в їх проекції на жанрову та композиційну структуру твору. Спираючись на теоретичні здобутки когнітивно-поетологічних дослідженнь емоційного сприйняття тексту, доводиться зв’язок між топографією художнього простору та особливостями емоційного впливу на читача творів химерної фантастики (ХФ); зазначаються стратегії досягнення відповідного ефекту в творах ХФ та творчості М’євіля зокрема. Розкривається емоційне та композиційне навантаження топосу міста в химерно-фантастичному романі М’євіля «Місто і місто». Робиться висновок про функціонування топографічних особливостей роману як відображення психології сучасного жителя міста та унаочнення метафор самоідентичності й особистісної свободи людини.
В статье исследуются топографические особенности романа «Город и город» Чайны Тома Мьевиля в их проекции на жанровую и композиционную структуру произведения. Опираясь на теоретические достижения когнитивно-поэтологических исследований эмоционального восприятия текста, демонстрируется связь между топографией художественного пространства и особенностями эмоционального воздействия на читателя произведений химерной фантастики (ХФ); указываются стратегии достижения соответствующего эффекта в произведениях ХФ и творчестве Мьевиля. Раскрывается эмоциональное и композиционное значение топоса города в химерно-фантастическом романе Мьевиля «Город и город». Делается вывод о функционировании топографических особенностей романа как отражения психологии современного жителя города и как метафор самоидентичности и личной свободы человека.
The paper focuses on the topography of “The City and the City” by China Tom Miéville and its relation to the novel’s generic and compositional structure. Starting with the findings of cognitive poetic studies regarding readers’ emotional response to the text and the mechanisms behind it, I demonstrate how the topography of the textual world adds to the effects of unease in Weird Fiction and in C. Miéville’s works. Using the example of the odd topography in “The City and the City”, I show its relevance as a compositional core of the novel, a tool to explore the psychology of the city dweller, and an experimental space for reviewing the notions of self-identity, personal freedom and the power of limitations.
Опис
Ключові слова
Чайна М’євіль, химерна фантастика, Weird Fiction, емоціний вплив на читача, місто, топос, кордон, самоідентичність, свобода, China Miéville, Weird Fiction, emotional response to the text, city, space, limits and borders, self-identity, freedom, Чайна Мьевиль, химерная фантастика, Weird Fiction, эмоциональное воздействие на читателя, город, топос, граница, самоидентичность, свобода
Бібліографічний опис
Денісова, Д. Д. Топографічно-психологічні виміри роману Чайни Тома М’євіля «Місто i Місто» [Текст] / Д. Д. Денісова // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. праць (філол.науки) / Київ.ун-т ім. Б. Грінченка ; редкол.: І. Є. Руснак, О. В. Єременко, С. О. Євтушенко та ін. – К.: Київ.ун-т ім.Б.Грінченка, 2018. – № 11. – С. 71–75.