Entstehung und Entwicklung von Phraseologismen der deutschen Sprache: theoretische Zugriffe

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Статтю присвячено лінгвокультурологічному вивченню становлення фразеологічних одиниць німецької мови протягом VIII-XVII століть. Розроблено новий підхід до вивчення фразеологічного складу з позиції діахронічного аспекту лінгвокультурології, який полягає у виявленні національно-культурних чинників, релевантних для формування фразеологічної картини світу давньоверхньонімецького, середньоверхньонімецького і ранньонововерхньонімецького періодів, визначено критерії встановлення національно-культурної специфіки фразеологізмів, а також описано досвід систематизації фразеологічних одиниць у діахронії, заснований на системі образів і цінностей певного історичного періоду. Проведено історичний і генетичний аналіз фразеологічного складу.
The thesis is devoted to the linguocultural study of the formation of German phraseological units during VIII-XVII centuries. The paper suggests a new approach to the study of German phraseology from diachronic aspect of linguoculturology, which consists in identification of national-cultural factors relevant for the formation of phraseological world representation of Old High German, Middle High German and Early High German periods. The criteria for establishing the national-cultural specificity of phraseology have been defined. The experience of systematization of phraseological units in diachrony based on a system of images and values of a certain historical period have been described. Historical and genetic analyses of phraseological units have been determined.
Опис
Ключові слова
діахронічний аспект лінгвокультурології, фразеологічна картина світу, національно-культурні чинники, diachronic aspect of linguoculturology, phraseological world representation, national-cultural factors
Бібліографічний опис
Shkoliarenko, V. I. Entstehung und Entwicklung von Phraseologismen der deutschen Sprache: theoretische Zugriffe [Text] : колективна монографія / V. I. Shkoliarenko // Людино- та культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства: напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 376–384.