Навчальні видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 12 з 12
 • Документ
  Лікувальна фізична культура для осіб з особливими освітніми потребами
  (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2024) Колишкін Олександр Володимирович; Kolyshkin Oleksandr Volodymyrovych
  Будь-яке патологічне порушення змінює цілісність і природність життя, порушує контакти з навколишнім світом, знижує дієвий потенціал, створює комплекс неповноцінності, обмежує можливості фізичної, інтелектуальної, трудової адаптації, гальмуючи соціалізацію певної категорії осіб до суспільства. Лікувальна фізична культура уяляє собою метод лікування, що використовує засоби і принципи фізичної культури для лікування захворювань і ушкоджень, попередження їх загострень і ускладнень, відновлення здоров’я і працездатності хворих та осіб з обмеженими можливостями. Діючим чинником лікувальної фізичної культури є фізичні вправи, які спеціально організовані і застосовуються як неспецифічний подразник з метою лікування і реабілітації пацієнта, сприяють відновленню не тільки фізичних, але і психічних сил. Оволодіння змістовим компонентом лікувальної фізичної культури забезпечує фахову підготовку до здійснення дієвого впливу на збереження та зміцнення здоров’я дітей, їх фізичного розвитку. Метою цієї підготовки є засвоєння майбутніми фахівцями основ професійної діяльності педагога в галузі фізичного виховання дітей з особливими освітніми потребами, оволодіння майбутніми педагогами системою знань в галузі корекційно-оздоровчої роботи з даними дітьми, практичними вміннями та навичками з організації і проведення лікувальної фізичної культури. У посібнику розкрито поняття про лікувальну фізичну культуру, розглянуто основні аспекти її змісту та методики. Визначені загальна мета, завдання, функції, принципи лікувальної фізичної культури для осіб з особливими освітніми потребами, які мають порушення слуху, зору, опорно-рухового апарату, інтелекту. Посібник призначений для студентів закладів вищої освіти з напрямів підготовки «Спеціальна освіта», «Фізична культура і спорт» та «Фізична терапія, ерготерапія». Розрахований на фахівців-практиків в галузі спеціальної освіти, фізичної культури, фізичної терапії, ерготерапії, які проводять заняття з фізичної культури та спорту у закладах спеціальної освіти для осіб різних нозологічних груп, тренерів з паралімпійського спорту.
 • Документ
  Соціальна готовність до навчання старших дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку в школі
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Чобанян Анна Варужанівна; Chobanian Anna Varuzhanivna
  У навчально-методичному посібнику висвітлюються теоретичні основи специфіки соціальної готовності до навчання у школі дітей з порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня. Найбільш складним у плані соціальної адаптації дітей зазначеної категорії є перехід від дошкілля до школи, адже саме від сформованості у дитини готовності до навчання в школі залежить якість її освіти загалом. На цьому тлі надзвичайно вразливою є категорія старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку, особливо помірного ступеня, позаяк, їхнє основне ураження унеможливлює природний процес самостійного напрацювання моделей поведінки, що забезпечують їхнє ефективне адаптування до умов шкільного навчання як нової соціальної ситуації розвитку. Звідси виникає потреба в розробленні й упровадженні дієвої системи психологічного супроводу, що забезпечуватиме розвиток і формування механізмів адаптування старших дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку до подальшого шкільного навчання.
 • Документ
  Розвиток мовлення молодших школярів з інтелектуальними порушеннями: теорія і практика
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Боряк Оксана Володимирівна; Boriak Oksana Volodymyrivna
  У навчально-методичному посібнику висвітлено теоретичні та практичні засади спеціальної методики розвитку мовлення молодших школярів з легкими та помірними інтелектуальними порушеннями. Розкрито особливості когнітивного компоненту мовленнєвої діяльності, причинну обумовленість та механізми мовленнєвої діяльності при інтелектуальних порушеннях; визначено та обґрунтовано змістовну наповнюваність основних напрямків корекційно-розвивальної роботи. Навчально-методичний посібник призначений для фахівців-практиків, батьків, здобувачів вищої освіти у галузі роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
 • Документ
  Система корекційно-реабілітаційної роботи з дошкільниками з особливими освітніми потребами (1991–2008 рр.)
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Дегтяренко Тетяна Миколаївна; Дегтяренко Татьяна Николаевна; Dehtiarenko Tetiana Mykolaivna
  Навчально-методичний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 016 Спеціальна педагогіка, та вивчають питання організації корекційно-реабілітаційної допомоги дошкільникам з психофізичними порушеннями за часи незалежності (1991-2008 рр.). Посібник містить теоретичний матеріал для проведення лекційних та практичних занять з дисциплін «Організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю», «Методологія та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю» та інших дисциплін, що мають за мету вивчення питання управління зазначеною діяльністю на інституційному рівні.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт зі спеціальності 016 Спеціальна освіта
  (Суми, 2022) Дегтяренко Тетяна Миколаївна; Дегтяренко Татьяна Николаевна; Dehtiarenko Tetiana Mykolaivna
  Методичні рекомендації написані з метою надання дієвої допомоги здобувачам спеціальності 016 Спеціальна освіта. У посібнику наведені практичні рекомендації з підготовки кваліфікаційних робіт зі спеціальності: надані вказівки і поради щодо їх виконання та написання. Особливу увагу приділено питанням оформлення кваліфікаційної роботи, зокрема бібліографічного списку. Методичні рекомендації адресовані бакалаврам, магістрантам, аспірантам та викладачам Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету.
 • Документ
  Сюжетно-рольові ігри соціального спрямування для дітей з інтелектуальними порушеннями старшого дошкільного віку
  (2020) Курєнкова Анна; Kurienkova Anna
  У методичному посібнику представлено авторський підхід щодо визначення соціально-комунікативної компетентності у дітей старшого дошкільного віку із порушеннями інтелектуального розвитку. Описано теоретичні аспекти формування соціально-комунікативної компетентності у дітей старшого дошкільного віку із порушеннями інтелектуального розвитку. Методичний апарат посібника спрямований на вдосконалення змісту корекційно-розвиткової роботи з формування соціально-комунікативної компетентності у старших дошкільників із інтелектуальними порушеннями. У посібнику висвітлено у сюжетно-рольові ігри соціального спрямування, що враховують індивідуальні особливості дітей старшого дошкільного віку із порушеннями інтелектуального розвитку. Посібник орієнтований на вчителів-дефектологів, вихователів, що працюють з дітьми із порушеннями інтелектуального розвитку, студентів, що навчаються за спеціальність «016 Спеціальна освіта».
 • Документ
  Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків географії для 9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку
  (ТОВ "Видавнича група "Шкільний світ", 2018-09) Скиба Тетяна Юріївна; Одинченко Лариса Костянтинівна; Skyba Tetiana Yuriivna; Odynchenko Larysa Kostiantynivna
  У статті подано календарно-тематичне планування уроків географії в 9 класі спеціальної школи. Здійснено розподіл програмового матеріалу за окремими темами уроків, визначено місце та зміст практичних робіт курсу "Географія України".
 • Документ
  Історія України. 9 клас
  (Букрек, 2018) Косенко Юрій Миколайович; Kosenko Yurii Mykolaiovych
  Підручник "Історія України. 9 клас" охоплює теми з ХХ століття - початку ХХІ століття. Він містить велику кількість ілюстрацій: малюнків, картин, карт, схем тощо. Важливе місце у розвитку пізнавальної активності дітей з порушеннями інтелекту відіграє рубрика «Цікаво знати», яка доповнює цікавою інформацією основний матеріал підручника. Підручник містить різнорівневі завдання та запитання, що враховують пізнавальні можливості дітей цієї категорії. Мова підручника доступна і зрозуміла, обсяг навчальних текстів з кожної теми невеликий і побудований за принципом від простого до більш складного. Навчальний матеріал висвітлений у хронологічній послідовності. Важливе значення має словник історичних термінів, який у доступній формі пояснює учням з порушеннями інтелектуального розвитку значення найбільш уживаних історичних понять і термінів.
 • Документ
  Історія України. 8 клас
  (Букрек, 2017) Косенко Юрій Миколайович; Kosenko Yurii Mykolaiovych
  Підручник "Історія України. 8 клас" охоплює теми з ХVІ століття і до кінця ХІХ століття. Він містить велику кількість ілюстрацій: малюнків, картин, карт, схем тощо. Важливе місце у розвитку пізнавальної активності дітей з вадами інтелекту відіграє рубрика «Цікаво знати», яка доповнює цікавою інформацією основний матеріал підручника. Підручник містить різнорівневі завдання та запитання, що враховують пізнавальні можливості дітей цієї категорії. Мова підручника доступна і зрозуміла, обсяг навчальних текстів з кожної теми невеликий і побудований за принципом від простого до більш складного. Навчальний матеріал рукопису висвітлений у хронологічній послідовності. Важливе значення має словник історичних термінів, який у доступній формі пояснює розумово відсталим учням значення найбільш уживаних історичних понять і термінів
 • Документ
  Історія України. 7 клас
  (Букрек, 2016) Косенко Юрій Миколайович; Kosenko Yurii Mykolaiovych
  Підручник охоплює теми з найдавніших часів до кінця ХVІ століття, містить велику кількість ілюстрацій: малюнків, картин, карт, схем тощо. Важливе місце у розвитку пізнавальної активності дітей з вадами інтелекту відіграє рубрика «Цікаво знати», яка доповнює цікавою інформацією основний матеріал підручника. Підручник містить різнорівневі завдання та запитання, що враховують пізнавальні можливості дітей цієї категорії. Мова підручника доступна і зрозуміла, обсяг навчальних текстів з кожної теми невеликий і побудований за принципом від простого до більш складного. Навчальний матеріал рукопису висвітлений у хронологічній послідовності. Важливе значення має словник історичних термінів, який у доступній формі пояснює розумово відсталим учням значення найбільш уживаних історичних понять і термінів
 • Документ
  Українські національні рухливі ігри у фізичному вихованні школярів молодшого віку
  (Редакційно-видавничий відділ СДПІ імені А. С. Макаренка, 1999) Колишкін Олександр Володимирович; Kolyshkin Oleksandr Volodymyrovych
  У методичних рекомендаціях викладено зміст 74 українських рухливих ігор, розкриваються основні положення методики їх проведення та деякі педагогічні аспекти використання українських національних рухливих ігор при роботі з учнями молодших класів. Посібник розрахований на студентів факультетів фізичного виховання вищих навчальних закладів, вчителів початкових класів, вихователів і керівників позакласної та позашкільної виховної роботи.
 • Документ
  Корекційна освіта. Вступ до спеціальності
  (Університетська книга, 2013) Колишкін Олександр Володимирович; Kolyshkin Oleksandr Volodymyrovych
  У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні основи корекційної педагогіки, її мета та завдання, основні аспекти предметного поля її діяльності. Надається психолого-педагогічна характеристика різних категорій дітей з порушеннями психофізичного розвитку, охарактеризовано навчально-виховні заклади для дітей різних нозологій. Визначено вимоги до особистості та професійної підготовки фахівців-дефектологів, розкрито поняття „дефектологічної деонтології”. Посібник призначений для студентів вищих педагогічних навчальних закладів за напрямами підготовки „Корекційна освіта”, „Соціальна педагогіка”, „Дошкільна освіта”, „Початкова освіта”, „Практична психологія”, „Здоров’я людини” та ін., буде корисним для вихователів дошкільних навчальних закладів, учителів масових загальноосвітніх шкіл, працівників психолого-медико-педагогічних консультацій, практичних працівників спеціальних загальноосвітніх шкіл, а також батьків, які мають дітей з порушеннями психофізичного розвитку, та всіх зацікавлених осіб.