Корекційна освіта. Вступ до спеціальності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Університетська книга
Анотація
У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні основи корекційної педагогіки, її мета та завдання, основні аспекти предметного поля її діяльності. Надається психолого-педагогічна характеристика різних категорій дітей з порушеннями психофізичного розвитку, охарактеризовано навчально-виховні заклади для дітей різних нозологій. Визначено вимоги до особистості та професійної підготовки фахівців-дефектологів, розкрито поняття „дефектологічної деонтології”. Посібник призначений для студентів вищих педагогічних навчальних закладів за напрямами підготовки „Корекційна освіта”, „Соціальна педагогіка”, „Дошкільна освіта”, „Початкова освіта”, „Практична психологія”, „Здоров’я людини” та ін., буде корисним для вихователів дошкільних навчальних закладів, учителів масових загальноосвітніх шкіл, працівників психолого-медико-педагогічних консультацій, практичних працівників спеціальних загальноосвітніх шкіл, а також батьків, які мають дітей з порушеннями психофізичного розвитку, та всіх зацікавлених осіб.
The textbook covers the theoretical foundations of correctional pedagogy, its purpose and tasks, the main aspects of the subject field of its activity. The psychological and pedagogical description of different categories of children with violations of psychophysical development is given, educational establishments for children of different nosologies are described. The requirements for the personality and professional training of specialists-defectologists are defined, the concept of "defectological deontology" is revealed. The manual is intended for students of higher pedagogical educational institutions in the areas of preparation "Correctional education", "Social pedagogy", "Preschool education", "Primary education", "Practical psychology", "Human health", etc., will be useful for educators. pre-school educational institutions, teachers of mass secondary schools, employees of psychological-medical-pedagogical consultations, practical workers of special general schools, as well as parents with children with disorders of psychophysical development, and all interested persons.
Опис
Ключові слова
корекційна освіта, correctional education, вчитель-дефектолог, teacher-defectologist, діти з порушеннями психофізичного розвитку, children with disorders of psychophysical development
Бібліографічний опис
Колишкін, О. В. Корекційна освіта. Вступ до спеціальності [Текст] : навчальний посібник / О. В. Колишкін. – Суми : Університетська книга, 2013. – 392 с.