Історія України. 9 клас

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Букрек
Анотація
Підручник "Історія України. 9 клас" охоплює теми з ХХ століття - початку ХХІ століття. Він містить велику кількість ілюстрацій: малюнків, картин, карт, схем тощо. Важливе місце у розвитку пізнавальної активності дітей з порушеннями інтелекту відіграє рубрика «Цікаво знати», яка доповнює цікавою інформацією основний матеріал підручника. Підручник містить різнорівневі завдання та запитання, що враховують пізнавальні можливості дітей цієї категорії. Мова підручника доступна і зрозуміла, обсяг навчальних текстів з кожної теми невеликий і побудований за принципом від простого до більш складного. Навчальний матеріал висвітлений у хронологічній послідовності. Важливе значення має словник історичних термінів, який у доступній формі пояснює учням з порушеннями інтелектуального розвитку значення найбільш уживаних історичних понять і термінів.
The textbook "History of Ukraine, Grade 9" covers topics from the seventeenth century to the end of the nineteenth century. It contains a large number of illustrations: drawings, paintings, maps, charts, etc. An important place in the development of cognitive activity of children with intellectual disabilities is the section "Interesting to know", which complements the interesting information the main material of the textbook. The tutorial contains multi-level tasks and questions that take into account the cognitive abilities of children in this category. The language of the textbook is accessible and understandable, the volume of textbooks on each topic is small and built on the principle of simple to more complex. The educational material of the manuscript is illuminated in chronological order. Important is the dictionary of historical terms, which in an accessible form explains to the mentally retarded students the importance of the most used historical concepts and terms.
Опис
У підручнику в доступній формі для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку висвітлено історію України ХХ - початку ХХІ століть
Ключові слова
Історія України, ХХ - початок ХХІ століть, учні з порушеннями інтелектуального розвитку, children with intellectual disabilities, history of Ukraine, textbook, grade 9
Бібліографічний опис
Косенко, Ю. М. Історія України. 9 клас [Текст] : підручник для учнів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (F70) / Ю. М. Косенко. – Чернівці : Букрек, 2017. – 304 с.