Історія України. 8 клас

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Букрек
Анотація
Підручник "Історія України. 8 клас" охоплює теми з ХVІ століття і до кінця ХІХ століття. Він містить велику кількість ілюстрацій: малюнків, картин, карт, схем тощо. Важливе місце у розвитку пізнавальної активності дітей з вадами інтелекту відіграє рубрика «Цікаво знати», яка доповнює цікавою інформацією основний матеріал підручника. Підручник містить різнорівневі завдання та запитання, що враховують пізнавальні можливості дітей цієї категорії. Мова підручника доступна і зрозуміла, обсяг навчальних текстів з кожної теми невеликий і побудований за принципом від простого до більш складного. Навчальний матеріал рукопису висвітлений у хронологічній послідовності. Важливе значення має словник історичних термінів, який у доступній формі пояснює розумово відсталим учням значення найбільш уживаних історичних понять і термінів
The textbook "History of Ukraine, Grade 8" covers topics from the seventeenth century to the end of the nineteenth century. It contains a large number of illustrations: drawings, paintings, maps, charts, etc. An important place in the development of cognitive activity of children with intellectual disabilities is the section "Interesting to know", which complements the interesting information the main material of the textbook. The tutorial contains multi-level tasks and questions that take into account the cognitive abilities of children in this category. The language of the textbook is accessible and understandable, the volume of textbooks on each topic is small and built on the principle of simple to more complex. The educational material of the manuscript is illuminated in chronological order. Important is the dictionary of historical terms, which in an accessible form explains to the mentally retarded students the importance of the most used historical concepts and terms
Опис
У підручнику в доступній формі для розумово відсталих дітей висвітлено історію України з ХVІ по ХІХ століття
Ключові слова
Історія України, розумово відсталі учні, History of Ukraine, mentally retarded students
Бібліографічний опис
Косенко, Ю. М. Історія України. 8 клас [Текст] : підручник для учнів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (F70) / Ю. М. Косенко. – Чернівці : Букрек, 2017. – 304 с.