Система корекційно-реабілітаційної роботи з дошкільниками з особливими освітніми потребами (1991–2008 рр.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Навчально-методичний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 016 Спеціальна педагогіка, та вивчають питання організації корекційно-реабілітаційної допомоги дошкільникам з психофізичними порушеннями за часи незалежності (1991-2008 рр.). Посібник містить теоретичний матеріал для проведення лекційних та практичних занять з дисциплін «Організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю», «Методологія та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю» та інших дисциплін, що мають за мету вивчення питання управління зазначеною діяльністю на інституційному рівні.
Учебно-методическое пособие рассчитано на соискателей высшего образования учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 016 Специальная педагогика, и изучают вопросы организации коррекционно-реабилитационной помощи дошкольникам с психофизическими нарушениями за время независимости (1991-2008 гг.). Пособие содержит теоретический материал для проведения лекционных и практических занятий по дисциплинам «Организация и управление коррекционно-реабилитационной деятельностью», «Методология и управление коррекционно-реабилитационной деятельностью» и других дисциплин, имеющих целью изучение вопроса управления указанной деятельностью.
The education-methodological manual is intended for students of higher education institutions who are studying in the specialty 016 Special pedagogy and are studying the issue of organizing correctional-rehabilitation help to preschoolers with psychophysical disorders during the independence period (1991-2008). The manual contains theoretical material for conducting lectures and practical classes on the disciplines «Organization and management of correctional-rehabilitation activities», «Methodology and management of correctional-rehabilitation activities» and other disciplines aimed at studying the issue of management of the specified activity at the institutional level.
Опис
Ключові слова
особи з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю, лица с психофизическими нарушениями и/или с инвалидностью, people with mental and physical impairments, корекційно-реабілітаційна допомога, коррекционно-реабилитационная помощь, correctional-rehabilitation help, структура регіональної системи, структура региональной системы, structure of regional systems
Бібліографічний опис
Дегтяренко, Т. М. Система корекційно-реабілітаційної роботи з дошкільниками з особливими освітніми потребами (1991–2008 рр.) [Текст] : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта. Ч. 1 / Т. М. Дегтяренко. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – 232 с.