Соціальна готовність до навчання старших дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку в школі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
CумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У навчально-методичному посібнику висвітлюються теоретичні основи специфіки соціальної готовності до навчання у школі дітей з порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня. Найбільш складним у плані соціальної адаптації дітей зазначеної категорії є перехід від дошкілля до школи, адже саме від сформованості у дитини готовності до навчання в школі залежить якість її освіти загалом. На цьому тлі надзвичайно вразливою є категорія старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку, особливо помірного ступеня, позаяк, їхнє основне ураження унеможливлює природний процес самостійного напрацювання моделей поведінки, що забезпечують їхнє ефективне адаптування до умов шкільного навчання як нової соціальної ситуації розвитку. Звідси виникає потреба в розробленні й упровадженні дієвої системи психологічного супроводу, що забезпечуватиме розвиток і формування механізмів адаптування старших дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку до подальшого шкільного навчання.
The educational and methodological manual highlights the theoretical foundations of the specifics of social readiness to study at school for children with intellectual disabilities of a moderate degree. The most difficult in terms of social adaptation of children of this category is the transition from preschool to school, because the quality of their education in general depends on the child's readiness to study at school. Against this background, the category of older preschoolers with intellectual developmental disabilities, especially of a moderate degree, is extremely vulnerable, since their main impairment makes impossible the natural process of independent development of behavior patterns that ensure their effective adaptation to the conditions of schooling as a new social development situation. Hence, there is a need to develop and implement an effective system of psychological support that will ensure the development and formation of mechanisms for adapting older preschoolers with intellectual disabilities to further schooling.
Опис
Ключові слова
діти старшого дошкільного віку, children of older preschool age, соціальна готовність до навчання в школі, social readiness for learning at schoo, порушення інтелектуального розвитку помірного ступеня, impairment of intellectual development of a moderate degree, комунікативна компетентність, communicative competence, соціальна компетентність, social competence
Бібліографічний опис
Чобанян, А. В. Соціальна готовність до навчання старших дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку в школі [Текст] : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти педагогічних спеціальностей. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. – 100 с.