Наукові видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 83
 • Документ
  Освіта в Україні: євроінтеграційний вектор
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Боряк Оксана Володимирівна; Boriak Oksana Volodymyrivna
  У монографії представлено теоретичні та практичні результати наукових досліджень молодих науковців: аспірантів, магістрантів, бакалаврів щодо реалізації навчання, виховання та розвитку дітей із особливими освітніми потребами (за нозологіями) та взаємодії з їх батьками, наведено моделі сучасної системи допомоги цим дітям. Монографія адресована широкому колу фахівців, спеціалістам у галузі спеціальної та інклюзивної освіти, аспірантам, здобувачам та батькам, які мають дітей з особливими освітніми потребами.
 • Документ
  Стратегія розвитку системи корекційно-реабілітаційної допомоги як складова стратегії соціально-економічного розвитку регіону
  (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010) Дегтяренко Тетяна Миколаївна; Дегтяренко Татьяна Николаевна; Dehtiarenko Tetiana Mykolaivna
  У статті наведені пропозиції до проекту концепції та стратегії соціально-економічного розвитку регіону у світлі сучасних підходів до стратегії розвитку корекційно-реабілітаційної допомоги особам з особливими потребами. Зроблена спроба на регіональному рівні створити передумови для ефективної та якісної допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю протягом їх життя.
 • Документ
  Дидактична гра як метод формування історичних понять у розумово відсталих учнів
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015) Косенко Юрій Миколайович; Kosenko Yurii Mykolaiovych
  У монографії теоретично обґрунтовано та експериментально доведено ефективність дидактичної гри як методу формування історичних понять у розумово відсталих школярів. Розроблено модель методу дидактичної гри з формування історичних понять у дітей із розумовою відсталістю, класифікацію ігор для уроків історії спеціальних шкіл, ігрові комплекси та методику їх застосування; визначено критерії та рівні сформованості історичних понять у розумово відсталих школярів. Книга розрахована на наукових працівників, педагогів, студентів, батьків розумово відсталих дітей, усіх, хто цікавиться спеціальною методикою навчання історії.
 • Документ
  Змістова наповнюваність програми психологічного супроводу дітей старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку
  (ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2020) Чобанян Анна Варужанівна; Chobanian Anna Varuzhanivna
  Автором статті представлено змістову наповнюваність програми психологічного супроводу з формування соціальної готовності до навчання в школі старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня. Розроблена програма психологічного супроводу полягає в покомпонентному формуванні соціальної готовності дітей старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня до навчання в школі. Методичну основу реалізації програми становлять такі принципи проектування психологічних впливів: поваги до дитини, визнання її цінності незалежно від реальних досягнень і поведінки; реалізації першочергового права дитини на отримання освітніх послуг; індивідуального і диференційованого підходів до кожної дитини, кожної сім’ї з урахуванням їхніх потреб і особливостей; системності, комплексності, доступності психолого-педагогічних послуг; добровільності в прийнятті допомоги, активної участі сім’ї. Складається програма з таких блоків: організаційний блок, зміст якого становить діагностичне обстеження показників сформованості соціальної готовності та стану створення умов для її формування в родині; початковий блок, у межах якого формується позитивний емоційний контакт із дітьми старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня; практичний блок, що передбачає створення сімейних передумов формування соціальної готовності та безпосереднє формування її структурних компонентів через застосування серії згрупованих вправ для підвищення соціальної реактивності, наслідування ефективних моделей соціальної взаємодії, розвиток самостійності у використанні моделей соціальної взаємодії; завершальний блок, що передбачає моніторинг стану сформованості соціальної компетентності. Змістові блоки програми психологічного супроводу розроблено на засадах поліфункціональності, варіативності, мобільності забезпечення їх реалізації як автономних програм із формування окремих компонентів соціальної готовності (соціальної компетентності, комунікативної компетентності) дітей старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня. Розв’язання питання здійснюється в аспекті загального сприяння соціальному розвитку дітей зазначеної категорії, а саме формуванню соціальних навичок (soft-skills) у дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку.
 • Документ
  Формування соціальної готовності до навчання в школі старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку засобом програми психологічного супроводу
  (ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2020) Чобанян Анна Варужанівна; Chobanian Anna Varuzhanivna
  Автором статті в результаті проведеного емпіричного дослідження констатовано, що діти старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку різного ступеню мають відмінності у розподілі за рівнями сформованості компонентів соціальної готовності до навчання у школі. З’ясовано, що переважна більшість дітей із порушеннями інтелекту помірного ступеня мають нульовий та низький рівні сформованості компонентів соціальної готовності (соціальної та комунікативної компетентностей), тоді як у дітей із порушеннями інтелекту легкого ступеню переважають низький і середній. Вивчення особливостей комунікативної та соціальної компетентностей дітей старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня дало змогу охарактеризувати їх соціальну ситуацію розвитку як неадекватну:дитина без спеціально організованого впливу не включається у соціальне життя, що суттєво заважає особистісному становленню й ускладнює орієнтування в колективі однолітків. Покомпонентне вивчення соціальної готовності дітей досліджуваної категорії до навчання в школі дало змогу визначити початковий рівень її сформованості, що вказує на необхідність спеціального розроблення змісту й методики психолого-педагогічного впливу, спрямованого на її розвиток, дає підстави для висновку про необхідність цілеспрямованої роботи з формування соціальної готовності дітей зазначеної категорії до навчання в школі у цілому та її компонентів зокрема. Представлений аналіз результатів експериментальної роботи підтвердив ефективність запропонованої програми психологічного супроводу з формування соціальної готовності дітей старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку до навчання в школі. Експериментальна психологічна робота зі старшими дошкільниками мала корекційно-розвивитковий ефект, оскільки сприяла розвиткові соціальної та комунікативної компетентностей, створювала сприятливі умови для їх соціального становлення, задоволення актуальних потреб розвитку. Проведена експериментальна робота мала й суто спеціальний корекційно-розвитковий ефект, що прослідковувався у вигляді позитивної динаміки у рівнях сформованості компонентів соціальної готовності дітей досліджуваної категорії до навчання у школі у цілому.
 • Документ
  Теоретичне обгрунтування моделі психологічного супроводу старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку
  (ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2020) Чобанян Анна Варужанівна; Chobanian Anna Varuzhanivna; Колишкіна Алла Петрівна; Kolyshkina Alla Petrivna
  У статті зосереджено увагу на обґрунтуванні складників теоретичної моделі психологічного супроводу старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня. На думку авторів, особливого значення психологічний супровід дітей зазначеної категорії набуває під час їхнього вступу до школи, адже саме від сформованості у дитини готовності до навчання в школі залежить якість її освіти загалом. В цьому аспекті надвразливими є старші дошкільники із порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня, оскільки їхнє основне ураження унеможливлює природний процес самостійного напрацювання патернів поведінки, що забезпечують їхнє ефективне адаптування до умов шкільного навчання як нової соціальної ситуації розвитку. Звідси виникає потреба в розробленні й упровадженні дієвої системи психологічного супроводу, що забезпечуватиме розвиток і формування механізмів адаптування старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку до подальшого шкільного навчання. Авторами статті на основі теоретико-методичних засад психологічного супроводу теоретично обґрунтовано й розроблено модель психологічного супроводу дітей старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня, що містить такі складники: науковий, що визначає наукові підходи, принципи, функції; цільовий, що конкретизує мету і завдання здійснення супроводу; організаційно-процесуальний, що містить умови, форми, методи, етапи психологічного впливу на процес формування соціальної готовності; результативний для оцінювання ефективності процесу формування. Встановлено, що організація психологічного супроводу має відповідати специфіці категорії тієї особистості, на допомогу якої він спрямований, що обґрунтовує доцільність емпіричного виявлення особливостей сформованості у дітей з інтелектуальними порушеннями помірного ступеня основного утворення старшого дошкільного віку – соціальної готовності.
 • Документ
  Корекційно-реабілітаційна діяльність в сучасному освітньому просторі
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019-12) Боряк Оксана Володимирівна; Колишкін Олександр Володимирович; Косенко Юрій Миколайович; Курєнкова Анна; Бондаренко (Картава) Юлія Анатоліївна; Стайко О. С.; Дегтяренко Тетяна Миколаївна; Скиба Тетяна Юріївна; Прядко Любов Олексіївна; Золотарьова Тетяна Вікторівна; Лопатинська Н. А.; Пахомова Наталія Георгіївна; Пахомова В. А.; Чобанян Анна Варужанівна; Дмитрієва І. В.; Іваненко А. С.; Кузікова Світлана Борисівна; Усик Дмитро Борисович; Boriak Oksana Volodymyrivna; Kolyshkin Oleksandr Volodymyrovych; Kosenko Yurii Mykolaiovych; Kurienkova Anna; Bondarenko (Kartava) Yuliia Anatoliivna; Staiko O. S.; Dehtiarenko Tetiana Mykolaivna; Skyba Tetiana Yuriivna; Priadko Liubov Oleksiivna; Zolotarova Tetiana Viktorivna; Lopatynska N. A.; Pakhomova Nataliia Heorhiivna; Pakhomova V. A.; Chobanian Anna Varuzhanivna; Dmytriieva I. V.; Ivanenko A. S.; Kuzikova Svitlana Borysivna; Usyk Dmytro Borysovych
  У монографії представлено теоретичні та прикладні результати наукових досліджень науковців, аспірантів щодо реалізації навчання, виховання та розвитку дітей з особливми освітніми потребами (за нозологіями) та взаємодії з їх батьками, наведено моделі сучасної системи допомоги цим дітям. Монографія адресована широкому колу фахівців, спеціалістам у галузі спеціальної та інклюзивної освіти, аспірантам, студентам та батькам, які мають дітей з особливими освітніми потребами.
 • Документ
  Дослідження стану взаємодії сімей дітей з помірною розумовою відсталістю із фахівцями галузі спеціальної освіти
  (2017-02) Чобанян Анна Варужанівна; Chobanian Anna Varuzhanivna
  У статті проаналізовано аспекти взаємодії сімей дітей з помірною розумовою відсталістю із фахівцями галузі спеціальної освіти. Автором обґрунтовано необхідність взаємодії батьків дітей з помірною розумовою відсталістю із фахівцями спеціальних дошкільних закладів щодо формування психологічної готовності до навчання у спеціальному загальноосвітньому закладі; наведено результати діагностики рівня взаємодії родин і спеціальних дитячих садків як головних учасників виховного й освітнього процесу.
 • Документ
  Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегія управління
  (Університетська книга, 2011) Дегтяренко Тетяна Миколаївна; Dehtiarenko Tetiana Mykolaivna; Дегтяренко Татьяна Николаевна
  Монографія присвячена проблемам методології корекційно-реабілітаційної діяльності. Висвітлено теоретичні засади комплексної допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю з позицій корекційної педагогіки та в комплексі з іншими науками. Обґрунтовано сутність та визначено роль і місце інституту управління системою корекційно-реабілітаційної допомоги на регіональному рівні. Запропоновано теоретичну модель підготовки фахівців до управління корекційно-реабілітаційною допомогою. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів; учителів, управлінців, яких цікавлять питання організації допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю.
 • Документ
  Порівняльний аналіз компонентів музичного розвитку дошкільників зі зниженим і нормальним зором
  (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014) Бондаренко (Картава) Юлія Анатоліївна; Bondarenko (Kartava) Yuliia Anatoliivna
  У статті здійснений порівняльний аналіз рівнів розвитку компонентів музичного розвитку слабозорих дошкільників та їх здорових однолітків. Методика дослідження включала три блоки завдань: на виявлення рівня розвитку музично-сенсорних функцій (свідомого розуміння музики, динамічного слуху, темпо-ритмічного відчуття), психомоторних функцій (рухової пам’яті, просторової орієнтації, статичної і динамічної координації рухів із музикою), музично-рухової творчості (навичок музично-рухової імпровізації та виразності, створеного дітьми музично-рухового образу). Порівняльний аналіз досліджуваних компонентів музичного розвитку дошкільників 5-6 років зі зниженим зором та їх однолітків з нормальним зором показав, що діти експериментальної групи мають значно гірші кількісні і якісні показники порівняно із дітьми контрольної групи. Отримані результати проведеного дослідження виразно свідчать про необхідність цілеспрямованої корекційної роботи, а виявленні порушення та особливості музичного розвитку повинні стати об’єктами корекційного впливу засобами музичного мистецтва під час музичних занять і різних видів музичної діяльності.
 • Документ
  Еволюція зарубіжної думки щодо лікувально-педагогічного впливу музичного мистецтва на особистість
  (ТОВ «Поліграф плюс», 2015) Бондаренко (Картава) Юлія Анатоліївна; Bondarenko (Kartava) Yuliia Anatoliivna
  У статті автором зроблений аналіз поглядів античних поетів, філософів, а також науковців, лікарів, педагогів, музикознавців різних історичних епох на проблему лікувально-педагогічного впливу музичного мистецтва на особистість. У статті акцентується увага на аналізі сучасних напрямів використання музичного мистецтва в лікувальній та корекційній роботі з дітьми різних категорій, що включає психофізіологічний, психотерапевтичний, психологічний та соціально-педагогічний. Наведений матеріал структурований у хронологічному порядку, що дозволило виділити історичні етапи у розвитку різних поглядів на досліджувану проблему, простежити часовий проміжок використання музичного мистецтва в лікувальній та корекційній роботі.
 • Документ
  Вивчення особливостей мотиваційно-емоційної сфери у дошкільників зі зниженим зором у процесі музичної діяльності
  (НПУ імені В. О. Сухомлинського, 2017) Бондаренко (Картава) Юлія Анатоліївна; Bondarenko (Kartava) Yuliia Anatoliivna
  У статті автором наведено результати експериментального дослідження з виявлення у дошкільників зі зниженим зором рівнів сформованості інтересу до музичного мистецтва, до участі у різних видах музичної діяльності, розвитку емоційної чуйності до музики та наявності музичних уподобань, що характеризують особливості мотиваційно-емоційної сфери досліджуваної категорії дітей у процесі музичної діяльності. Подано якісний і кількісний аналіз кожного із досліджуваних показників мотиваційно-орієнтаційного та емоційно-ціннісного векторів дослідження. Узагальнені результати щодо рівнів розвитку у них мотиваційно-емоційної сфери піддалися порівняльному аналізу із результатами, отриманими у дітей із нормальним зором. На основі проведеного дослідження виявлено значне відставання дошкільників зі зниженим зором від однолітків з нормальним зором за всіма чотирма рівнями розвитку мотиваційно-емоційної сфери, відповідно яким виділено чотири групи дітей зі зниженим зором і подано якісну їх характеристику.
 • Документ
  Корекційна спрямованість музичного виховання дошкільників зі зниженим зором
  (Вид. центр КНЛУ, 2017) Бондаренко (Картава) Юлія Анатоліївна; Bondarenko (Kartava) Yuliia Anatoliivna
  У статті висвітлено шляхи посилення корекційної ефективності процесу музичного виховання у дошкільних навчальних закладах для дітей зі зниженим зором. Встановлено, що для побудови корекційно спрямованого процесу музичного виховання необхідним є вивчення музично-особистісного розвитку дитини і виявлення у ньому порушень. У ході експериментального дослідження об’єктами корекційного впливу визначено компоненти мотиваційної сфери, емоційно-ціннісного, вербально-інтонаційного, когнітивного, психомоторного, творчого розвитку. З урахуванням виявлених порушень шляхами реалізації корекційно спрямованого процесу музичного виховання визначено змістовий та процесуальний його діапазони. Змістовий ґрунтується на принципах організації процесу музичного виховання з дошкільниками зі зниженим зором, методах і прийомах музично-особистісного розвитку. Процесуальний реалізує корекційну методику та її посилення шляхом впровадження корекційних занять з музичного виховання: ритміки, музичної логоритміки, горизонтальної пластики, музикотерапії, які цілеспрямовано впливають на порушені сторони музично-особистісного розвитку і сприяють розвитку компенсаторних механізмів. Окреслені у роботі шляхи визначають корекційну спрямованість процесу музичного виховання у дошкільних навчальних закладах для дітей зі зниженим зором
 • Документ
  Лікувально-корекційний вплив музичного мистецтва в історичному аспекті
  (МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015-02) Бондаренко (Картава) Юлія Анатоліївна; Bondarenko (Kartava) Yuliia Anatoliivna
  У статті автором зроблений аналіз поглядів на досліджувану проблему античних поетів, філософів, а також науковців, лікарів, педагогів,музикознавців різних історичних епох та країн світу. У статті показано, що у доісторичні часи музичне мистецтво пов’язано з міфами, магією, релігійним культом та ритуалами. На основі поглядів античних філософів-мислителів з’явилися різні теорії та концепції впливу музики на організм та психіку людини. Наукове осмислення вченими механізмів впливу музики на організм людини почалося на початку ХХ сторіччя. У статті акцентується увага на аналізі сучасних напрямів використання музичного мистецтва в лікувальній та корекційній роботі з дітьми різних категорій, що включає психофізіологічний, психотерапевтичний, психологічний та соціально-педагогічний. Наведений матеріал у хронологічному порядку дозволив простежити часовий проміжок використання музичного мистецтва з лікувальною та корекційною метою
 • Документ
  Проблема коррекционной направленности музыкального воспитания детей с нарушениями зрения в исследованиях советских и современных украинских ученых
  (2015-09) Бондаренко (Картава) Юлія Анатоліївна; Bondarenko (Kartava) Yuliia Anatoliivna
  Cтатья посвящена исследованию научного наследия советских и современных украинских ученых-дефектологов, которые занимались проблемой коррекционного воздействия музыкального искусства, музыкально-ритмических занятий на детей с пониженным и глубокими нарушениями зрения. В статье акцентируется внимание на выводах, сделанных авторами в области коррекционно-компенсаторного потенциала музыкального искусства в направлении предупреждения, снижения проявления и исправления вторичных отклонений в музыкальном и общем психофизическом развитии детей и активизации сохранившихся анализаторных систем. Приведенный материал структурирован в хронологическом порядке и позволяет проследить развитие различных взглядов на исследуемую проблему, а также временной промежуток использования средств музыкального искусства в коррекционно-педагогической работе.
 • Документ
  Міжпредметні зв’язки як дидактична умова формування соціально-економічних знань у розумово відсталих старшокласників
  (ТОВ "Видавництво НТМТ", 2017-02) Скиба Тетяна Юріївна; Skyba Tetiana Yuriivna
  Статтю присвячено проблемі використання міжпредметних зв’язків для формування соціально-економічних знань розумово відсталих старшокласників між дисциплінами природничо-наукового і суспільно-гуманітраного циклів навчального плану спеціальної школи. На основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел подано класифікацію, представлено змістовно-інформаційні, операційно-діяльнісні, організаційно-методичні види міжпредметних зв’язків, визначено їх функції: методологічну, освітню, розвиваючу, виховну, конструктивну. Проаналізовано навчальні програми спеціальної школи для розумово відсталих дітей з фізики, природознавства, математики, соціально-побутового орієнтування на предмет визначення змісту, об’єму та наступності системи фактів, понять, причинно-наслідкових зв’язків соціально-економічного змісту з метою їх використання на уроках географії України в 9 класі спеціальної школи.
 • Документ
  Реалізація супроводу сімей в контексті особливостей дітей з помірною розумовою відсталістю
  (Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015) Чобанян Анна Варужанівна; Chobanian Anna Varuzhanivna
  В статті стверджується доцільність реалізації психолого-педагогічного супроводу сімей з урахуванням особливостей психічного розвитку дітей з помірною розумовою відсталістю. Встановлено, що особливості психічного розвитку дітей з помірною розумовою відсталістю, зумовлюють труднощі в процесі соціалізації дітей і наголошують на залежності дітей з помірною розумовою відсталістю від дорослих впродовж життя. Проаналізовано питання підвищення якості та ефективності навчально-виховної роботи із залученням до неї батьків дітей з помірною розумовою відсталістю у процесі її планування та реалізації. Визначено що основною формою надання допомоги батькам, які виховують дітей з помірною розумовою відсталістю, повинен стати спеціально організований процес реалізації психологопедагогічного супроводу сімей дітей з помірною розумовою відсталістю. Проаналізовано зміни у підходах до реалізації права на освіту дітей з помірною розумовою відсталістю в останніх нормативно-правових документах. Зазначено, що процес супроводу набуває особливого значення на етапі підготовки дітей з помірною розумовою відсталістю до навчання в спеціальному або масовому загальноосвітньому закладі та в період психологічної та соціальної адаптації розумово відсталої дитини до умов загальноосвітнього закладу, обраного батьками для навчання дитини.
 • Документ
  Соціальна компетентність дітей з порушенням інтелектуального розвитку як показник готовності до навчання
  (Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2018-02-01) Чобанян Анна Варужанівна; Chobanian Anna Varuzhanivna; Колишкіна Алла Петрівна; Kolyshkina Alla Petrivna
  У статті розглядається питання готовності дітей старшого дошкільного віку з помірною розумовою відсталістю до навчання у школі. Автори особливу увагу приділяють саме соціальній компетентності, адже вона значно підвищує ефективність адаптації дітей з порушенням інтелектуального розвитку. Особливого значення соціальний розвиток дитини з помірною розумовою відсталістю набуває в аспекті залучення дитини до соціокультурного середовища. Так, орієнтація національної освіти на особистість дитини зумовлює нову стратегію виховання на основі гуманістичних засад – реалізацію прав дитини із помірною розумовою відсталістю на освіту та забезпечення умов для виявлення своїх можливостей у процесі спеціально організованого навчання і виховання й повноцінного суспільного життя.
 • Документ
  Реалізація педагогічних ідей А.С. Макаренка в процесі фізичного виховання молодших школярів
  (Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018) Колишкін Олександр Володимирович; Kolyshkin Oleksandr Volodymyrovych
  У роботі розкрито шляхи реалізації педагогічних ідей А. С. Макаренка в процесі фізичного виховання молодших школярів. Доведено, що для учнів початкових класів важливо створювати такий ланцюг вправ та труднощів, які треба переборювати, завдяки яким формується вольова людина. Досвід А. С. Макаренка в галузі фізичного виховання показує, що тільки при глибокому аналізі та творчому осмисленні його педагогічної системи можна сприяти формуванню нової особистості і допомогти їй увійти в світ нового життя.
 • Документ
  Становлення та розвиток спеціальної методики навчання історії (друга половина ХІХ-початок ХХІ століть)
  (Букрек, 2016) Косенко Юрій Миколайович; Kosenko Yurii Mykolaiovych
  У монографії вперше в українській корекційній педагогіці досліджено історичний досвід, теорію та практику навчання історії розумово відсталих учнів, висвітлено особливості розвитку спеціальної методики навчання історії на кожному етапі розвитку України з другої половини ХІХ – початку ХХІ століть. Книга розрахована на наукових працівників, педагогів, студентів, батьків розумово відсталих дітей, усіх, хто цікавиться спеціальною методикою навчання історії.