Формування соціальної готовності до навчання в школі старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку засобом програми психологічного супроводу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»
Анотація
Автором статті в результаті проведеного емпіричного дослідження констатовано, що діти старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку різного ступеню мають відмінності у розподілі за рівнями сформованості компонентів соціальної готовності до навчання у школі. З’ясовано, що переважна більшість дітей із порушеннями інтелекту помірного ступеня мають нульовий та низький рівні сформованості компонентів соціальної готовності (соціальної та комунікативної компетентностей), тоді як у дітей із порушеннями інтелекту легкого ступеню переважають низький і середній. Вивчення особливостей комунікативної та соціальної компетентностей дітей старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня дало змогу охарактеризувати їх соціальну ситуацію розвитку як неадекватну:дитина без спеціально організованого впливу не включається у соціальне життя, що суттєво заважає особистісному становленню й ускладнює орієнтування в колективі однолітків. Покомпонентне вивчення соціальної готовності дітей досліджуваної категорії до навчання в школі дало змогу визначити початковий рівень її сформованості, що вказує на необхідність спеціального розроблення змісту й методики психолого-педагогічного впливу, спрямованого на її розвиток, дає підстави для висновку про необхідність цілеспрямованої роботи з формування соціальної готовності дітей зазначеної категорії до навчання в школі у цілому та її компонентів зокрема. Представлений аналіз результатів експериментальної роботи підтвердив ефективність запропонованої програми психологічного супроводу з формування соціальної готовності дітей старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку до навчання в школі. Експериментальна психологічна робота зі старшими дошкільниками мала корекційно-розвивитковий ефект, оскільки сприяла розвиткові соціальної та комунікативної компетентностей, створювала сприятливі умови для їх соціального становлення, задоволення актуальних потреб розвитку. Проведена експериментальна робота мала й суто спеціальний корекційно-розвитковий ефект, що прослідковувався у вигляді позитивної динаміки у рівнях сформованості компонентів соціальної готовності дітей досліджуваної категорії до навчання у школі у цілому.
The author of the article as a result of the empirical study it was found that children of senior preschool age with intellectual disabilities of different degrees have the difference in distribution by levels of formation of components of social preparedness for school. So, it is revealed that the vast majority of children with intellectual disabilities moderate have zero and low level of development of components of social preparedness (social and communicative competencies), whereas in children with intellectual disabilities mild dominated by low and medium. The study of the peculiarities of communicative and social competence of children of preschool age with intellectual disabilities moderate degree allowed to characterize the social situation of development as inadequate child without the correctional and pedagogical influence is not included in the social life, which inhibits his personal formation and makes it difficult orientation in the peer group. Component-wise study of social readiness of children studied category learning in the school revealed the initial level of its formation, indicating the need for special development of content and methods of psychological-pedagogical influence aimed at its development gives grounds for conclusion about necessity of purposeful work on formation of social readiness of children in this category to the school as a whole and its components in particular. The analysis of the experimental results of correctional and developing work confirmed the effectiveness of the developed program of psychological support of the formation of social readiness of children of senior preschool age with intellectual disabilities to learn in school. Experimental psychological work with older preschool children need remedial and developmental impact because it contributed to the development of social and communicative competence, creating favorable conditions for their social development, to meet the urgent needs of development. Experimental work had been purely a special correctional-developing effect, which is manifested in the form of a positive dynamics in the levels of formation of components of social preparedness of children studied category learning in school in General.
Опис
Ключові слова
соціальна готовність до навчання у школі, соціальна компетентність, комунікативна компетентність, діти з порушеннями інтелектуального розвитку, старший дошкільний вік, social readiness for school, social competence, communicative competence, children with intellectual disabilities, senior preschool age
Бібліографічний опис
Чобанян, А. В. Формування соціальної готовності до навчання в школі старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку засобом програми психологічного супроводу [Текст] / А. В. Чобанян // Габітус. – 2020. – Вип. 15. – С. 213–218. – DOI: https://doi.org/10.32843/2663-5208.2020.15.36.