Стратегія розвитку системи корекційно-реабілітаційної допомоги як складова стратегії соціально-економічного розвитку регіону

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Анотація
У статті наведені пропозиції до проекту концепції та стратегії соціально-економічного розвитку регіону у світлі сучасних підходів до стратегії розвитку корекційно-реабілітаційної допомоги особам з особливими потребами. Зроблена спроба на регіональному рівні створити передумови для ефективної та якісної допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю протягом їх життя.
В статье приведены предложения к проекту концепции и стратегии социально-экономического развития региона в свете современных подходов к стратегии развития коррекционно-реабилитационной помощи лицам с особыми потребностями. Сделана попытка на региональном уровне создать предпосылки для эффективной и качественной помощи лицам с психофизическими нарушениями и/или с инвалидностью на протяжении их жизни.
Suggestions to the concept and strategy of socio-economic development of the region project in the view of modern approaches to the development strategy of correctional-rehabilitation help to persons with special needs are given in the article. An attempt to create regional conditions for effective and quality help for persons with mental and physical impairments was made.
Опис
Ключові слова
особи з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю, лица с психофизическими нарушениями и/или с инвалидностью, people with mental and physical impairments, корекційно-реабілітаційна допомога, коррекционно-реабилитационная помощь, correctional-rehabilitation help, соціальна політика, социальная политика, social policy
Бібліографічний опис
Дегтяренко Т. М. Стратегія розвитку системи корекційно-реабілітаційної допомоги як складова стратегії соціально-економічного розвитку регіону [Текст] / Т. М. Дегтяренко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : збірник наукових праць. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Вип.16. – С. 37–43.