Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 4795
 • Документ
  Фахова практика – невід’ємний компонент педагогічної майстерності майбутнього вчителя‐словесника
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Громова Наталія Василівна; Hromova Nataliia Vasylivna
  У статті обґрунтовується важливість виробничої педагогічної практики для майбутніх учителів‐філологів у процесі становлення їх як фахівців. Автором представлено специфіку організації виробничої педагогічної практики на бакалаврському рівні підготовки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Охарактеризовано мету педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти; визначено вміння та навички, що формуються у процесі проходження практики. Обґрунтовано доцільність та актуальність використання інтерактивних технологій та методів, описано і доведено доцільність їх використання на уроках української мови. Автор пропонує шляхи підвищення ефективності педагогічної практики, а також необхідність візуалізації навчального матеріалу в умовах дистанційної освіти. Наголошує на тому, що знання, вміння та навички, набуті у процесі педагогічної практики, є основою мовно‐фахової майстерності майбутнього вчителя‐словесника.
 • Документ
  Тенденції інтернаціоналізації вищої освіти Китаю в контексті реалізації ініціативи «Один пояс, один шлях»
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Їн Чу; Yin Chu; Сбруєва Аліна Анатоліївна; Sbruieva Alina Anatoliivna
  У статті виявлено тенденції інтернаціоналізації вищої освіти Китаю в контексті реалізації ініціативи «Один пояс, один шлях» у нормативному, організаційному та суб᾿єктному вимірах розгляду. Показано специфіку досліджуваного феномену на інституційному, національному, регіональному та глобальному рівнях розвитку. Здійснено структурно‐логічний аналіз цілей, принципів, напрямів та форм реалізації «Плану дій ‐ 2016» як освітньої складової Ініціативи «Один пояс, один шлях» (ОПОШ). Схактеризовано активності широкого кола суб᾿єктів «Освітнього шовкового шляху», зокрема державних структур, університетів та їх мереж, регіональних та глобальних економічних та кул турно‐освітніх організацій, що спрямовані на розвиток освітнього й науково‐технічного співробітництва та обміну в ОПОШ.
 • Документ
  Особливості проектування структури змішаних курсів в університетах США
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Боднар Тетяна; Bodnar Tetiana
  У статті висвітлено позиції американських педагогів, які стверджують, що результати навчання за змішаною формою кращі за результати очного навчання, оскільки структура змішаних курсів має свою специфіку, яка відрізняється обсягом навчального матеріалу, методами і технологіями викладання, конструювання навчального матеріалу; застосуванням інформаційних технологій тощо. Виявлено критерії, закладені у забезпечення якості організації змішаного навчання в університетах США. Показано, що в американській освітній практиці проектування структури змішаного курсу залежить від розроблених в університетах вимог. Установлено, що поєднання офлайн та онлайн-середовищ у змішаному навчанні створює унікальні можливості і виклики у розробленні змішаних курсів, а розроблення змісту та методики навчання змішаного курсу залежить від поєднання синхронного та асинхронного стилів навчання. Описано складові проєкту, та наведено конкретні приклади.
 • Документ
  Соціальна адаптація дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Шевченко Володимир Миколайович; Shevchenko Volodymyr Mykolaiovych
  У статті автор розглядає важливе питання для сучасної освіти в Україні – включення дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивне середовище. Включення дітей з особливими потребами в інклюзивне середовище полягає у створенні психологічно‐педагогічних умов для навчання та спілкування, взаємодії такої дитини. Автор статті зазначає, що повноцінне виховання дітей з особливими потребами не може відбуватися окремо від сім’ї. Тому сім’я є досить важливим і значимим компонентом для соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами. Саме їй належить найголовніша та найвідповідальніша роль у цьому процесі, фахівці ж мають допомагати та підтримувати такі родини.
 • Документ
  Сенсомоторний розвиток як предмет уваги логопеда
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Мороз Людмила Василівна; Moroz Liudmyla Vasylivna; Стахова Лариса Львівна; Stakhova Larysa Lvivna; Зелінська-Любченко Катерина Олександрівна; Zelinska-Liubchenko Kateryna Oleksandrivna
  На підставі вивчення наукової літератури, інформаційних джерел та зіставлення різних поглядів щодо проблеми дослідження, проаналізовано та конкретизовано поняття «сенсомотрний розвиток», а також обґрунтовано його роль та місце в логопедичному процесі. Доведено, що сенсомоторний розвиток є важливим етапом у формуванні вмінь та навичок дитини, а його компоненти (сприйняття сенсорної інформації, схема тіла, рівновага, рефлекторна зрілість, орієнтація за сторонами тіла, моторне планування) виступають основою для соціальних і ментальних функцій мозку. Акцентовано, що сенсомоторний розвиток є базовим для формування навичок перцептивно-моторного рівня, на якому й проявляються основні порушення, що входять в зону професійної відповідальності логопеда.
 • Документ
  Комплексне застосування точкового і логопедичного масажу для корекції мовленнєвих розладів
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Кравченко Анатолій Іванович; Kravchenko Anatolii Ivanovych; Кравченко Ірина Вікторівна; Kravchenko Iryna Viktorivna
  Розглянуто різновиди масажу, наголошено на лікувальному як найдавнішому різновиді, який є дієвим засобом активної функціональної терапії. З’ясовано сутність різнобічного впливу масажу на організм людини. Наголошено на ефективності поєднання точкового й логопедичного масажу на шляху подолання мовленнєвих розладів. Висвітлено особливості постановочних і масажних зондів.
 • Документ
  Pedagogical Conditions for Future Piano Teachers’ Methodological Competence Formation in the Process of Ensemble Music-Making
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) He Ying; Хе Їн
  The article actualizes the problem of forming methodological competence of future piano teachers for teaching ensemble music-making. The article identifies contradictions that arose as a result of the fact that ensemble music-making is becoming an increasingly popular form of performing arts among children and youth, and purposeful methodological training before its teaching is not taken into account in educational and professional programs. Pedagogical conditions are presented, which are implemented in four stages: setting-motivational, artistic-experiential, performingcommunicative, methodological-inventive. Pedagogical conditions are substantiated for each stage and basic organizational forms and methods are proposed.
 • Документ
  Музично-естетична культура школярів: теоретичні аспекти
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Ткаченко Ірина Олександрівна; Tkachenko Iryna Oleksandrivna; Лу Шуо; Lu Shuo
  Стаття присвячена окресленню теоретичних аспектів музично-естетичної культури школярів. На основі застосування широкого спектру методів наукового дослідження (аналіз, синтез, узагальнення, систематизація) представлено музично-естетичну культуру школярів як соціально-художній досвід особистості, що зумовлює задоволення високих духовних потреб і формується передусім під безпосереднім впливом музики. Доведено, що музично-естетична культура школярів впливає на естетичний смак, який проявляється завдяки задоволенню та духовної насолоди. Висвітлено провідні принципи музично-естетичної культури школярів.
 • Документ
  Проблеми формування сценічно‐виконавської культури учнів мистецьких шкіл у процесі навчання гри на фортепіано
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Соколова Ганна Миколаївна; Sokolova Hanna Mykolaivna; Лобова Ольга Володимирівна; Lobova Olha Volodymyrivna
  У статті досліджуються теоретичні данні, які узагальнюють проблеми формування сценічно‐виконавської культури у учнів дитячих музичних шкіл. Визначено сучасні тенденції даної актуальної проблеми. Розглянуті підходи та методи, які застосовуються в процесі формування сценічно‐виконавської культури. Виявлено, що думки науковців з приводу розуміння процесу формування сценічно‐виконавської культури зазнали трансформацій та змін, та, не дивлячись на розбіжності в минулому, мають спільні положення та явища сьогодні. Розглянуті сучасні дослідження з цієї теми.
 • Документ
  Формування індивідуального стилю діяльності викладача сфери обслуговування у процесі професійної підготовки
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Саф’ян Карина; Saf’ian Karyna; Цись Олег; Tsys Oleh; Серьогіна Ірина; Serohina Iryna
  У статті розглянуто питання формування індивідуального стилю діяльності викладача сфери обслуговування у процесі професійної підготовки. Стрімкі зміни у соціальній, економічній, освітній політиці, потребують модернізації й оптимізації системи професійної підготовки педагогічних кадрів, наближення стандартів української освіти до європейських. Формування індивідуального стилю діяльності є важливим завданням професійної освіти, оскільки воно тісно пов’язане з розвитком професійних здібностей, комунікативних вмінь, іміджем. Визначено поняття «індивідуальний стиль», «викладач сфери обслуговування». Показано впровадження в освітній процес педагогічного університету інтерактивних технологій, що сприяють формуванню індивідуального стилю викладача сфери обслуговування. Індивідуальний стиль діяльності розглядається як інтегральна система, що включає в себе: засоби, прийоми, навички, методи, способи виконання тієї чи іншої діяльності.
 • Документ
  Cтруктурна модель формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Рабецька Надія; Rabetska Nadiia
  У статті розкрито дієвість реалізації розробленої моделі з метою формування комунікативної компетентності студентів, що передбачала поетапну підготовку майбутніх фахівців соціономічної сфери шляхом експериментальної методики з упровадженням в експериментальній групі визначених педагогічних умов. Для досягнення поставленої мети організація освітнього процесу зі студентами-майбутніми фахівцями соціономічної сфери в експериментальній групі передбачала: усвідомлення майбутніми фахівцями варіативності комунікативної взаємодії в соціальній сфері на лекційних заняттях спецкурсу «Основи формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери» і таких навчальних дисциплін, як «Вступ до спеціальності», «Психологія», «Педагогіка», «Культурологія», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», які проводились у форматі полілогу; поглиблення отриманих теоретичних знань на практичних заняттях, у позааудиторній роботі, під час самостійної творчої роботи студентів; практичне відпрацювання набутих умінь шляхом залучення студентів до розроблення комунікативних моделей поведінки в соціальній сфері, організації міжособистісної комунікативної взаємодії, рольових і ділових ігор на практичних заняттях, тренінгів комунікативної взаємодії й емоційної саморегуляції, вирішення педагогічних задач, розв’язання конфліктних ситуацій, виконання творчих завдань під час позааудиторної роботи; надання педагогічної підтримки в процесі становлення майбутніх фахівців соціономічної сфери як суб’єктів професійної комунікації; відпрацювання набутих знань, умінь і навичок під час проходження навчально-ознайомлювальної практики. Презентовано сутність експериментальної методики формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери на різних етапах.
 • Документ
  Розвиток приватної вищої освіти: досвід Китаю
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Пшенична Любов Василівна; Pshenychna Liubov Vasylivna; Корж-Усенко Лариса Вікторівна; Korzh-Usenko Larysa Viktorivna; Сидоренко Олена Леонідівна; Sydorenko Olena Leonidivna
  У статті представлено історико‐педагогічний аспект та розкрито сучасний стан розвитку вищої приватної освіти в Китаї. На підставі використання сучасних наукових методів, що застосовуються в історико‐педагогічних дослідженнях, висвітлено актуальність та витоки досліджуваного феномену; з’ясовано ступінь розробленості в сучасній науковій літературі; схарактеризовано особливості становлення та розвитку приватної вищої освіти в Китаї в різні історичні періоди. На основі екстраполяції позитивного китайського досвіду розроблено рекомендації,спрямовані на оптимізацію діяльності приватних вищих освітніх закладів вумовах реформування системи вищої освіти в Україні (на державному, місцевому та інституційному рівнях).
 • Документ
  Non‐State Higher School of Ukraine in Modern Conditions of Higher Education Reform Develomment Features
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Sydorenko Olena Leonidivna; Сидоренко Олена Леонідівна; Klochko Larysa Ivanivna; Клочко Лариса Іванівна
  A new milestone in the development of the non‐state sector of higher education began after Ukraine gained state independence (1991). The development of modern scientific research allows to carry out a comparative analysis of the state and non‐state sectors of domestic higher education. The use of the extrapolation method made it possible to actualize the identified positive experience and outline the prospects for its use in the modern conditions of reforming higher education in Ukraine regarding: activation of private and public initiatives for the development of a non‐state higher school; involvement of representatives of the academic community in the development of a strategy for the development of the field of higher education; deepening the individualization and differentiation of education and upbringing of student youth; ensuring the innovative orientation of the educational process in combination with the cultivation of the best academic traditions; strengthening the flexibility of educational programs and the variable component of the content of education in accordance with changes in the needs of society, the state and the requests of consumers of educational services; diversification of higher education based on the principles of democracy, equal access to knowledge, practical expediency, close connection with science, industry, local government; growth of academic mobility and international cooperation of representatives of academic communities, activation of interaction between teachers and students to ensure personal self‐realization of subjects of the educational process. Ukraine has one of the largest systems of higher education in the world, which developed under specific socio‐economic, socio‐political and cultural‐educational conditions. The crisis state of education at the end of the 20th century was due to the ideologicalization and complete nationalization of the education system, excessive centralization of education management and funding under the conditions of theSoviet Union, long‐term isolation from world educational experience, and the inability to adapt to market conditions.
 • Документ
  The Development of Non‐State Higher Education in the Global Dimension
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Sydorenko Olena Leonidivna; Сидоренко Олена Леонідівна
  The research is devoted to the disclosure of trends and features of the development of non‐state higher education in the global dimension. Based on the historiographical analysis, the degree of development of the chosen problem was clarified and it was confirmed that the development of the non‐state sector of higher education belongs to the modern trends of the global market of educational services. With the use of terminological analysis, the key concepts of the study were clarified. The dominance of the non‐state sector of higher education in terms of quantitative characteristics and quality of educational services is shown. The types of higher education institutions of the non‐state sector distributed in different countries of the world are characterized. Features of elite private universities and higher schools aimed at mass education are outlined. The significance of the positive experience of highly developed countries in the development of educational models indifferent countries of the world is revealed. The strengthening of such trends in the development of non‐state higher education at the beginning of the 21st century is revealed, such as: liberalization, democratization, modernization of university autonomy, diversification, elitism, commercialization, integration, international coordination.
 • Документ
  Учнівське самоврядування як школа молодого лідерства: історико‐педагогічний аспект
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Корж-Усенко Лариса Вікторівна; Korzh-Usenko Larysa Viktorivna; Козлова Олена Григорівна; Kozlova Olena Hryhorivna; Сидоренко Олена Леонідівна; Sydorenko Olena Leonidivna
  У статті представлено історико‐педагогічний аспект проблеми організації учнівського самоврядування. На підставі використання сучасних наукових методів, що застосовуються в історико‐педагогічних дослідженнях, висвітлено актуальність та витоки обраної проблеми; з’ясовано ступінь її розробленості в науковій літературі; схарактеризовано особливості становлення та розвитку учнівського самоврядування в різні історичні періоди; розкрито потенціал учнівського самоврядування в самоорганізації, соціалізації особистості та формуванні колективу учнів. Акцентовано увагу на внеску видатних українських педагогів А. Макаренка і В. Сухомлинського в теорію та практику учнівського самоврядування як школи молодого лідерства.
 • Документ
  Development of the Ukrainian Free University: National Identity Anddialogue of Cultures
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Корж-Усенко Лариса Вікторівна; Korzh-Usenko Larysa Viktorivna; Сидоренко Олена Леонідівна; Sydorenko Olena Leonidivna; Довгополова Ганна Геннадіївна; Dovhopolova Hanna Hennadiivna
  The proposed article periodizes formation and development of the Ukrainian Free University, which has been a representative of Ukrainian higher education and science in Europe for 100 years. A set of factors influencing the preconditions of origin, features of formation and development of the institution in the Viennese, Prague and Munich periods is revealed. The authors consider the history of the Ukrainian Free University in the discourse of the genesis of the idea of free higher education as a component of reformist pedagogy and institutionalization of Ukrainian studies in the world scientific and educational space. It is proved that in accordance with European traditions, the academic environment of the Ukrainian Free University functioned on the basis of academic autonomy, in contrast to the higher education system in the Soviet Union, where university autonomy was ignored,freedom of teaching, learning and research were severely restricted (especially in socio-humanities). The innovative potential of the Ukrainian Free University, which contributed to the development of private higher education in the European countries, is revealed, the achievements and difficulties in the implementation of various activities of the institution are highlighted. Particular attention is paid to the analysis of the educational process organization, aimed at preserving the national identity of Ukrainian student youth and establishing cooperation between representatives of different academic communities in the context of intercultural interactions. In the process of research modern scientific approaches (systems, anthropocentric, culturological, interdisciplinary) and methods (general scientific –analysis, synthesis, comparison, systematization, generalization; specific scientific –historiographical, textual, retrospective and synchronous analysis) were used.
 • Документ
  Analytical Psychology of Carl Gustav Jung and Psychoanalytic Pedagogy in a Single Field of Reflection
  (2023) Vertel Anton Viktorovych; Вертель Антон Вікторович
  The article is devoted to the problem of raising children according to the concept of С. G. Jung, a Swiss psychiatrist, psychologist and philosopher, the founder of analytical psychology. He perfected the theory of consciousness and the unconscious, establishing the existence of the collective unconscious alongside the personal unconscious, and endowed the unconscious with a compensatory function in relation to consciousness. C. G. Jung recognizes consciousness as a prerequisite for the existence of both humanity and the formation of an individual. The presence of undifferentiated personality substructures leads to disharmonious development. The process of upbringing prevents deviant development and aligns all the potential possibilities of the mental substance, contributes to the enrichment of the content of consciousness and the expansion of the scale of our personality. Therefore, education acts not only as an “ethical necessity”, but also as a basic component of a full-fledged life activity of an individual. The article pays special attention to the peculiarities of the relationship between parents and children, the child is considered as a projection of the parents. The peculiarities of children’s mental disorders in the context of psychoanalytical pedagogy of C. G. Jung are revealed: intellectually defective children, morally defective children, epileptic children, neurotic children, various forms of psychosis. It is shown that a teacher (educator) who wants to apply the principles of analytical psychology should pay attention to the child’s psychopathology and all the dangers of such conditions. Special attention is paid to the analysis of talented and gifted children. The article analyzes the meaning of unconscious upbringing, namely: upbringing by example, conscious collective upbringing, individual upbringing.
 • Документ
  Застосування наукових дидактичних казок при вивченні теми «Молекулярні основи спадковості» на заняттях з основ генетики для майбутніх корекційних педагогів
  (2024) Золотарьова Тетяна Вікторівна; Zolotarova Tetiana Viktorivna
  У статті проаналізовано методику роботи з науковими дидактичними казками при вивченні теми «Молекулярні основи спадковості» на заняттях з основ генетики. У ході підготовки статті нами були застосовані загальнонауковіта евристичні методи, філософський, психолого‐педагогічний, лінгвістичний аналіз казок біологічного та медичного змісту для дошкільників, школярів та студентів, а також казок італійського письменника Джанні Родарі. З метою адекватної інтерпретації наукового матеріалу серед філософських, психологічних та соціальних аспектів людського життя студенти шукають аналогію з науковою генетичною інформацією по темі та підбирають відповідні філософські,психологічні та соціальні метафори для кожного генетичного об’єкта та процесу,про який буде написано в казці. З майбутніми фахівцями корекційної педагогіки важливо читати та писати казки відповідно до типів занять, оскільки у дітей з особливими освітніми потребами можуть виникнути проблеми на будь‐якому етапі засвоєння матеріалу. Вивчення складного генетичного матеріалу перестає бути важким і неприємним завданням, якого студенти зазвичай намагаються уникати якомога довше, а перетворюється на приємний процес, яким хочеться займатися постійно. У перспективі необхідно створити систему науково‐дидактичних казок з усіх тем генетики та інших навчальних дисциплін для студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Організаційні умови підготовки курсантів для потреб ВМС України
  (2024) Кузьменко Василь Васильович; Kuzmenko Vasyl Vasylovych
  Стаття репрезентує окремі аспекти підготовки курсантів закладіввищої військово‐морської освіти. Наголошено на необхідності забезпечення сумісності армій країн‐членів НАТО та України в умовах російської агресії, що забезпечується як через спільні військові навчання, так і через організацію освітньо‐професійної підготовки в ЗВО. Окреслено певні позиції окремих унормовуючих документів, які регламентують відповідну підготовку. Мета статті полягає в окресленні організаційний умов підготовки курсантів для потреб ВМС ЗСУ.Акцентовано увагу, що система військової освіти має такі основні форми практичної підготовки: загальна та спеціальна фізична підготовка,військово‐польові збори, тренування з загальновійськової (морської, водолазної)підготовки, спеціальна практична підготовка на тренажерах, практика /стажування у військових частинах / на кораблях, практичне виконання бойових вправ і нормативів.Організаційні умови, які створюються в закладах вищої освіти, і покликані забезпечувати якісне проходження освітньо‐професійної підготовки курсантів –моряків з урахування основних положень Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022‐2032 роки виокремлено в рамках чотирьох напрямів автономій закладіввищої освіти України: кадрова, фінансова, організаційна, академічна.Зроблено висновки, що організаційними умовами, здатними забезпечити високоякісну практичну підготовку курсантів ВМС, є: соціальна відповідальність; урахування потреб ринку праці; дотримання послідовності в реалізації освітньої та державної політики щодо підготовки фахівців;забезпечення ресурсного потенціалу (кадровий склад, матеріально‐технічна база, полігони, навчально‐тренувальні центри, можливість проходження міжнародних стажувань, спільні навчання для забезпечення сумісності); додаткове фінансування та можливість проходження практик на бойових кораблях країн‐членів НАТО для забезпечення сумісності ВМС.
 • Документ
  Формування екологічної стійкості як пріоритет освітньої політики Європейського Союзу
  (2024) Сбруєва Аліна Анатоліївна; Sbruieva Alina Anatoliivna
  У дослідженні схарактеризовано організаційні, змістові та процесуальні засади формування екологічної стійкості в освітній політиці ЄС. Розглянуто чинники що зумовлюють актуальність досліджуваної проблеми; окреслено ґенезу досліджень проблем сталого розвитку у міждисциплінарному науковому дискурсі; окреслено умови ефективного формування екологічної стійкості, зокрема здійснення екологічної освіти протягом усього життя, формування сприятливого навчального середовища,застосування орієнтованого на учня практичний підходу до організації навчального процесу, надання підтримки педагогам та командам лідерів, сприяння співпраці та партнерству з місцевими та іншими громадами, розвиток компетентностей сталого розвитку, створення розвиненої політики освіти для сталого розвитку.