Статті

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 48
 • Документ
  Психолого-педагогічні підходи до проблеми мотивації
  (2021) Парфілова Світлана Леонідівна; Бутенко Віта Григорівна; Білєр Оксана Славіківна; Харькова Євдокія Дмитрівна; Parfilova Svitlana Leonidivna; Butenko Vita Hryhorivna; Bilier Oksana Slavikivna; Kharkova Yevdokiia Dmytrivna
  Стаття присвячена аналізу історичного розвитку поглядів на проблему мотивації й узагальненню існуючих концепцій та підходів до вивчення її сутності, природи та структури. Конкретизовано актуальну мотивацію, яка складається із сили мотиву та інтенсивності ситуативних детермінант мотивації
 • Документ
  Організаційні засади функціонування загальноосвітніх навчальних закладів у великій Британії та Україні: порівняльний аналіз
  (Science and Education a New Dimension, 2021) Шаповалова Ольга Віталіївна; Бутенко Віта Григорівна; Павлущенко Наталія Миколаївна; Білєр Оксана Славіківна; Shapovalova Olha Vitaliivna; Butenko Vita Hryhorivna; Pavlushchenko Nataliia Mykolaivna; Bilier Oksana Slavikivna
  У статті здійснено порівняльний аналіз організаційних засад функціонування загальноосвітніх навчальних закладів Великої Британії та України. Конкретизовані обов’язкові етапи навчання у школах України та Великої Британії, які впливають на процес становлення і розвиток середньої освіти.
 • Документ
  Competence and Professional Skills in Training Future Specialists in the Field of Physical Education and Sports
  (2020) Іваній Ігор Володимирович; Вертель Антон Вікторович; Зленко Наталія Миколаївна; Бутенко Віта Григорівна; Білєр Оксана Славіківна; Ivanii Ihor Volodymyrovych; Vertel Anton Viktorovych; Zlenko Nataliia Mykolaivna; Butenko Vita Hryhorivna; Bilier Oksana Slavikivna
  The relevance of the problem is determined by the need to understand the further strategy of improving the training of physical education and sports specialists. The purpose of the article is to study the problem of correlation between the notions of “competence” and “professional skill” in the context of the formation of a specialist in the field of physical education and sports. The study of the relationship between the notions of “competence” and “professional skill” was conducted on the basis of an array of special literature on the competent approach to training of physical education and sports specialists, including more than 200 sources published in different countries. The article analyses negative trends in the content of training future specialists in the system of higher professional physical education based on a competence approach. The acme-culturological approach for improving the professional training of future specialists is proposed and tested, the stages of formation of professional skills of future specialists in the training process are presented. There is a need to focus on the identified features of professional training of young people to professions in the field of physical education and sports. The proposed system of professional training of future specialists of physical education and sports on acme-culturological bases directs teachers to improve the quality of training graduates in their future professional activities.
 • Документ
  Дистанційне навчання: досвід використання, проблеми, перспективи
  (2020) Васько Ольга Олександрівна; Бутенко Віта Григорівна; Шаповалова Ольга Віталіївна; Vasko Olha Oleksandrivna; Butenko Vita Hryhorivna; Shapovalova Olha Vitaliivna
  У статті розглянуто проблему впровадження елементів дистанційного навчання в підготовку студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 012 Дошкільна освіта і 013 Початкова освіта. Визначено структуру дистанційного навчання, до якої входять всі компоненти, притаманні освітньому процесу. Представлено аналіз результатів опитування студентів останнього року навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 012 Дошкільна освіта і 013 Початкова освіта, яке стосувалося їх ставлення до використання дистанційного навчання при підготовці магістрів. Для магістрів названих спецільностей спроєктовано дистанційний курс «Технології вивчення математичної освітньої галузі» із застосуванням системного підходу ADDI. Представлено аналіз результатів опитування «Мої враження від проходження дистанційного курсу». Визначено завдання, які сподобалися студентам, не сподобалися і викликали ускладнення. Обґрунтовано причини такого вибору і представлено шляхи вирішення ускладнень, що виникли.
 • Документ
  Моніторинг реалізації інтерактивних технологій в освітньому процесі
  (2020) Шаповалова Ольга Віталіївна; Бутенко Віта Григорівна; Васько Ольга Олександрівна; Shapovalova Olha Vitaliivna; Butenko Vita Hryhorivna; Vasko Olha Oleksandrivna
  Статтю присвячено прогнозуванню і реалізації інтерактивних технологій в освітньому процесі, розглядаються їхні особливості та різновиди застосування. Інноваційні технології, які надаються в освітніх стандартах, схиляють фахівців не тільки надавати навчальне просвітництво, а навчити усувати помилки практичного користування в щоденному житті. Впроваджувати виокремлені зобов’язання спонукають інтерактивні методи навчання. Вважаємо питання реалізації моніторингу інтерактивних технологій як основний розділ складової частини професійного зросту фахівців. Охарактеризовано головні аспекти застосування моніторингу якості освіти в Україні. Визначено, що для покращення якості освіти необхідно реалізовувати моніторинг інтерактивних технологій в освітньому процесі. У роботі акцентується увага на зміцненні потенціалу сучасної системи освіти, яка повинна відбуватися насамперед шляхом застосування інноваційних заходів до методики ведення лекцій, семінарів, практичних занять. Доведено, що в процесі кращого застосування наголошених інтерактивних методів навчання реформуються позиції викладача. У процесі отриманих знань педагог трансформується в засновника пізнавальної діяльності особистості, яка передусім є суб’єктом в навчальному закладі, входить з рівними правами в освітню діяльність. Проаналізовано, що інтерактивність (у ракурсі застосування інформаційної системи) – це дії користувача в активному режимі та можливість реагувати на будьякі інформаційно-комунікаційні системи по-різному. У реалізації моніторингу освітнього процесу на різних етапах навчання застосовується багатогранний аспект технологій інтерактивного навчання, а саме: тренінги, дискусії, обговорення, командні ігри, кейс-технології, художні технології, метод мозкового штурму, проектного навчання. Також зазначаємо, що інтерактивність може застосовуватися як ознака комп’ютерних технологій. Одним із головних пріоритетів реалізації інтерактивних засобів навчання є сучасний підхід до сутнісної характеристики і практичного впровадження в діяльність майбутніх спеціалістів уміння аналізувати подану інформацію, обмірковувати, відстоювати думку, ідею, погляд. До цього спонукають методи, форми, засоби підвищення ефективності освітнього процесу, що дозволяє інтерпретувати, вірно сформулювати особистісну точку зору.
 • Документ
  Упровадження технології наставництва у процесі професійного розвитку майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти
  (2020) Шаповалова Ольга Віталіївна; Бутенко Віта Григорівна; Бойченко Марина Анатоліївна; Shapovalova Olha Vitaliivna; Butenko Vita Hryhorivna; Boichenko Maryna Anatoliivna
  У статті розглядається процес упровадження технології наставництва у професійному розвитку майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Виокремлено чотири послідовних етапи впровадження технології професійного розвитку майбутніх педагогів на основі наставництва в умовах закладу дошкільної освіти: аналітико-прогностичний, проблемно-пошуковий, операційно-технологічний, рефлексивно-коригувальний. Реалізація означеної технології відбувається на декількох рівнях: адміністративному, командному (колегіальному), наставницькому та оперативному (особистісному). На кожному з етапів реалізації ми виділили домінантні завдання діяльності, а саме: аналітико-прогностичний етап (формування мотивації професійного розвитку у творчому освітньому середовищі), проблемно-пошуковий (розширення професійної компетентності молодих педагогів), операційно-технологічний (формування професійно значущих якостей педагогів), рефлексивно-коригувальний (розвиток рефлексивної культури педагогів). Так, на аналітико-прогностичному етапі провідною умовою була розробка та реалізація щодо кожного молодого вихователя індивідуальної програми професійного розвитку. На проблемно-пошуковому етапі – впровадження технології професійного розвитку молодих вихователів на основі наставництва. На операційно-технологічному етапі – створення в колективі сприятливої психологічної атмосфери творчої партнерської взаємодії. Охарактеризовано успішний професійний розвиток майбутніх вихователів, який діагностується за такими критеріями: когнітивним, емоційно-ціннісним, компетентнісним. На підставі теоретичної розвідки визначили, що наставництво є однією з форм міжособистісної суб’єктної взаємодії у спільній діяльності, спрямованої на взаєморозвиток прикладних професійних компетенцій молодого вихователя та наставника. Поняття «професійний розвиток» щодо молодого вихователя закладу дошкільної освіти подано як багатокомпонентну, інтегральну характеристику особистісно-професійних змін, зумовлених системою зовнішніх та внутрішніх впливів у професійно-педагогічній діяльності.
 • Документ
  Формування пізнавальної мотивації і вікових особливостей молодших школярів
  (2020) Парфілова Світлана Леонідівна; Павлущенко Наталія Миколаївна; Шаповалова Ольга Віталіївна; Бутенко Віта Григорівна; Parfilova Svitlana Leonidivna; Pavlushchenko Nataliia Mykolaivna; Shapovalova Olha Vitaliivna; Butenko Vita Hryhorivna
  У статті висвітлено різні погляди на проблему можливості цілеспрямованого формування і розвитку пізнавальних мотивів. Виділено позитивні та негативні аспекти мотивації учіння молодшого школяра, описано динаміку її розвитку протягом цього віку, розкрито причини зниження пізнавальної мотивації.
 • Документ
  Особливості формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку
  (2018) Кондратюк Світлана Миколаївна; Кondratiuk Svitlana Mykolaivna; Бутенко Віта Григорівна; Butenko Vita Hryhorivna
  У статті здійснено теоретичний аналіз наукових підходів до визначення поняття «компетентність»; висвітлено підходи до тлумачення конструкту «соціальна компетентність» та виявлення його компонентів; сформульовано термін «соціалізація»; встановлено пріоритетні характеристики процесу соціалізації дітей старшого дошкільного віку та основні відмінності соціалізації дитини та дорослого; виділено педагогічні умови, необхідні для формування у старшого дошкільника певного рівня соціальної компетентності.
 • Документ
  Оволодіння майбутніми вихователями здоров’язбережувальними знаннями, вміннями та навичками в аспекті формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності
  (2018) Бутенко Віта Григорівна; Butenko Vita Hryhorivna
  У статті уточнено сутність понять «знання», «уміння», «навички»; інтерпольовано визначення означених термінів у контексті дослідження; визначено групи та обсяг здоров’язбережувальних знань, умінь і навичок, які забезпечать реалізацію структурних компонентів змісту підготовки майбутніх вихователів до формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності: когнітивного, діяльнісного, мотиваційного, особистісного, рефлексивного, креативного.
 • Документ
  Targeted Motivation of the Future Teachers for Forming Health-Saving Competence of Preschoolers by Means of Activity
  (2017-12) Бутенко Віта Григорівна; Butenko Vita Hryhorivna
  In the article the essence of the definitions of "motive" and "motivation" has been analyzed; types, structural elements of motivation have been highlighted. The significance and stages of targeted motivation of the future teachers of preschool education institutions for forming health-saving competence of preschoolers by means of game activity have been revealed. The factors of influence of the teacher of higher education institution on the formation of the indicated motivation have been determined.
 • Документ
  Methods of Using Fiction for the Development of Artistic-Speech Activity of Preschool Children
  (Frankfurt, Deutschland Poitiers, France Los Angeles, USA, 2021-03) Бутенко Віта Григорівна; Butenko Vita Hryhorivna; Васько Ольга Олександрівна; Vasko Olha Oleksandrivna; Кондратюк Світлана Миколаївна; Kondratiuk Svitlana Mykolaivna; Парфілова Світлана Леонідівна; Parfilova Svitlana Leonidivna
  The article considers the methods that promote development of artistic-speech activity by means of fiction. The methods of artistic-aesthetic consciousness formation are determined: narrative or explanation of the preschool teacher, retelling the fairy tale “in one’s own words”, direct storytelling, reading-viewing literary works, conversation. The methods of artistic-speech activity organization are characterized: analysis of a fictional text; commenting on a literary work with non-textual materials; observations or excursions; comparison; lexical and stylistic analysis of the work. The methods of stimulating practical verbal creativity are revealed: creation of problem-searching situations, emotional action, modeling interactive games, realization of a literary work, literary creativity, dramatization and staging of works.
 • Документ
  Професійно-особистісне самовдосконалення майбутніх вихователів в аспекті формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності
  (2018-04) Бутенко Віта Григорівна; Butenko Vita Hryhorivna; Павлущенко Наталія Миколаївна; Pavlushchenko Nataliia Mykolaivna
  У статті проаналізовано сутність феномену «професійно-особистісне самовдосконалення». Розкрито основні процесуальні складові професійно-особистісного самовдосконалення майбутнього педагога. Розроблено алгоритм професійно-особистісного самовдосконалення майбутніх вихователів з метою ефективного формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності. Виділено етапи означеного процесу. Встановлено, що результатом введення в дію репрезентованого алгоритму професійно-особистісного самовдосконалення буде сформованість його сутнісних складових: самопізнання, саморегуляції, самоосвіти, саморозвитку, самовиховання та інтерпретовано їх в аспекті дослідження.
 • Документ
  Сучасний стан підготовки майбутніх вихователів до формування здоровʼязбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності
  (2018) Бутенко Віта Григорівна; Butenko Vita Hryhorivna
  Стаття присвячена аналізу нормативних документів підготовки майбутніх вихователів до формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності: Стандарту вищої освіти в Україні, навчального плану підготовки, робочих програм навчальних дисциплін за спеціальністю 012 Дошкільна освіта. Визначено, що навчальні дисципліни професійно-орієнтованого і вибіркового циклу, пов’язані з тематикою дослідження, спрямовані на формування, збереження та зміцнення здоров’я дошкільників частково і фрагментарно, оскільки не мають першочергового завдання. Здійснено моніторинг формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності в освітньому процесі закладів дошкільної освіти. Обумовлено актуальність розробки та впровадження в систему підготовки майбутніх вихователів спецкурсу «Формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності».
 • Документ
  Історичні орієнтири музичної терапії в контексті формування музичних компетенцій бакалаврів дошкільної освіти
  (2019) Пушкар Лариса Вікторівна; Pushkar Larysa Viktorivna
  У статті актуалізовано питання історичного розвитку та основних напрямів використання музичної терапії; висвітлено проблему використання терапевтичного потенціалу музичних компетенцій бакалаврів дошкільної освіти; представлено сутнісні характеристики поняття «музична терапія» з метою узагальнення в контексті психологопедагогічного впливу на особистість.
 • Документ
  Розвиток дослідницької діяльності дітей старшого дошкільного віку у процесі реалізації проекту
  (2020) Гаврило Олена Іллівна; Havrylo Olena Illivna; Харькова Євдокія Дмитрівна; Kharkova Yevdokiia Dmytrivna; Шаповалова Ольга Віталіївна; Shapovalova Olha Vitaliivna; Парфілова Світлана Леонідівна; Parfilova Svitlana Leonidivna
  У розділі розкрито проблеми сформованості дослідницької діяльності дітей старшого дошкільного віку, що випливають у першу чергу з низького рівня пізнавального інтересу. Для розвитку дослідницької діяльності дітей запропоновано проект роботи на метеорологічному майданчику закладу дошкільної освіти. Перевірка ефективності реалізації даного проекту показала значне підвищення пізнавального інтересу до самої діяльності та змісту знань про неживу природу, сформованість умінь проводити спостереження за погодою у дітей.
 • Документ
  The Role of Teachers’ Readiness for Ecological Education in Forming Preschoolers’ Environmental Awareness
  (2020) Гаврило Олена Іллівна; Havrylo Olena Illivna; Бутенко Віта Григорівна; Butenko Vita Hryhorivna; Колишкіна Алла Петрівна; Kolyshkina Alla Petrivna
  The article considers the impact of the level of professional and personal readiness of the teachers of preschool education institutions on the process of children’s environmental awareness formation. We have assumed that the ways in which the educational process is organized (forms, methods, means) and behavior of adults surrounding children directly affect the results of environmental education of the younger generation.
 • Документ
  Облігатнопаразитні фітотрофні мікроміцети на рідкісних рослинах Сумського геоботанічного округу
  (1999) Гаврило Олена Іллівна; Havrylo Olena Illivna
  Були проведені обстеження природоохоронних територій Сумського геоботанічного округу, де на рідкісних рослинах виявлені специфічні для них гриби-паразити.
 • Документ
  Облігатнопаразитні фітотрофні мікроміцети штучних та рудеральних рослинних угруповань Харківського Лісостепу
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2006) Гаврило Олена Іллівна; Havrylo Olena Illivna
  Подані результати мікологічних досліджень штучних і рудеральних рослинних угруповань Харківського Лісостепу. У штучних лісонасадженнях виявлено 64 види представників порядків Erysiphales, Peronosporales, Uredinales і Ustilaginales. У культурних угрупованнях - 105 видів мікроміцетів. У рудеральних фітоценозах зареєстровано 61 вид вказаних порядків.
 • Документ
  Борошнисторосяні гриби північної частини Харківського Лісостепу
  (1999) Гаврило Олена Іллівна; Havrylo Olena Illivna
  Для півночі Харківського Лісостепу представлено 48 видів з 9 родів порядку Erysiphales. Найбільша кількість видів паразитує на представниках родин Rosaceae, Asteraceae, Fabaceae. Найбільше видів рослин-живителів також належить до цих родин. Проаналізовано поширення борошнисторосяних грибів у різних рослинних угрупованнях. Найбільша видова різноманітність характерна для культурних ценозів та широколистяних лісів.
 • Документ
  Облігатнопаразитні мікроміцети природоохоронних територій Сумського геоботанічного округу
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2010) Гаврило Олена Іллівна; Havrylo Olena Illivna
  У 9 природоохоронних об'єктах Сумського геоботанічного округу виявлено 93 види облігатнопаразитних мікроміцетів, які належать до порядків Erysiphales, Peronosporales, Uredinales та Ustilaginales. У статті подано їх розподіл за рослинними угрупованнями. Більшість представників знайдено у лісових і степових формаціях. Також зазначені гриби-паразити рідкісних рослин даної території.