Навчальні видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Самостійна робота студентів з курсу «Педагогіка»
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Чернякова Жанна Юріївна; Cherniakova Zhanna Yuriivna; Чистякова Ірина Анатоліївна; Chystiakova Iryna Anatoliivna
  Методичні рекомендації «Самостійна робота студентів з курсу «Педагогіка»» складено відповідно до вимог кредитно-трансферної системи. Завдання курсу спрямовані на озброєння майбутніх вчителів педагогічними знаннями, на формування на їх основі педагогічних умінь і навичок, на розвиток і виховання студентської молоді шляхом самостійного опанування теоретичного і практичного матеріалу. Зміст самостійної роботи є логічно структурованим: мета заняття, план вивчення теми, ключові поняття теми, основні положення, тематична інформація, комплекс завдань для самостійної роботи. Методичні рекомендації спрямовані на удосконалення навичок самостійної навчальної роботи студентів і пошуку інформації, умінь опрацьовувати різноманітні науково-педагогічні джерела; критично їх аналізувати і використовувати як у процесі підготовки до семінарських занять, так і у педагогічній діяльності. Методичні рекомендації адресовано студентам другого курсу освітнього рівня підготовки «Бакалавр», а також магістрантам, аспірантам, викладачам педагогічних спеціальностей закладів вищої педагогічної освіти.
 • Документ
  Італійська мова для початківців
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Тригубчак Олена Валеріївна; Tryhubchak Olena Valeriivna
  У методичних вказівках стисло й доступно викладені основні розділи (фонетика, граматика, лексика) курсу італійської мови. Означений експрес-курс було розроблено та впроваджено у практику на замовлення Міжкультурного центру м. Парма та провінції – АСП. Видання призначено передусім для емігрантів, біженців та тимчасових переселенців з України, вимушених залишити Батьківщину внаслідок початку воєнних дій та бажаючих швидко опанувати італійську мову. Спрямовано на підвищення рівня мовленнєвої обізнаності як частини інтеркультурної освіти – важливого фактора формування у сучасного суспільства прагнення до інтеграції в демократичне, багатокультурне світове та європейське співтовариство.
 • Документ
  Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Сбруєва Аліна Анатоліївна; Sbruieva Alina Anatoliivna
  Навчальний посібник опубліковано в рамках реалізації проєкту програми Еразмус+ Жан Моне Модуль «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка (https://jmm.sspu.edu.ua/). У посібнику викладено науковий апарат та історичні етапи розвитку порівняльної педагогіки як галузі наукових знань; схарактеризовано основоположні чинники розвитку вищої освіти в суспільстві знань; узагальнено тенденції модернізації освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищої школи в ЄС та в Україні; з’ясовано особливості забезпечення якості вищої освіти у європейському, національному та інституційному вимірах розгляду; розкрито інноваційні підходи до менеджменту вищої освіти в сучасному світі; виокремлено цілі, етапи розвитку, виміри змін, що відбулися в рамках Болонського процесу у контексті формування Європейського простору вищої освіти. Для студентів, аспірантів та викладачів закладів вищої освіти, широкої наукової громади.
 • Документ
  Дослідження медіаграмотності: проект школи та університету
  (ФОП Цьома С.П., 2019) Коваленко Наталія Володимирівна; Kovalenko Nataliia Volodymyrivna
  У монографії представлено результати науково-дослідницької роботи студентів другого курсу Фізико-математичного та Природничо-географічного факультетів Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, що виконувалась у рамках навчально-наукового педагогічного проекту «Дослідження рівня сформованості складових медіаграмотності учнів початкової школи та майбутніх вчителів» протягом 2018-2019 років. Матеріали висвітлюють особливості реалізації навчально-наукового педагогічного проекту: розробку концепції проекту, організацію, проведення психолого-педагогічного дослідження; публікацію отриманих результатів, виявлення актуальних завдань виховної роботи, вибір тематики та проведення виховних заходів. На прикладі медіа грамотності, як актуальної в інформаційному суспільстві, ключової особистісної якості, яка стала змістовою лінією навчально-наукового проекту, розкрито результати психолого-педагогічного дослідження рівнів сформованості складових медіаграмотності учнів початкової школи та майбутніх вчителів. Рекомендації стануть у нагоді студентам та магістратам педагогічних закладів вищої освіти (галузь 014 Середня освіта, за предметними спеціалізаціями), класним керівникам, керівникам практики, викладачам ЗВО і працівникам освіти.
 • Документ
  Наскрізна педагогічна практика
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019) Сбруєва Аліна Анатоліївна; Sbruieva Alina Anatoliivna; Кривонос Ольга Борисівна; Kryvonos Olha Borysivna; Коваленко Наталія Володимирівна; Kovalenko Nataliia Volodymyrivna; Осьмук Наталія Григорівна; Osmuk Nataliia Hryhorivna; Будянський Дмитро Васильович; Budianskyi Dmytro Vasylovych; Бикова Марія Миколаївна; Bykova Mariia Mykolaivna; Проценко Ірина Іванівна; Protsenko Iryna Ivanivna; Бойченко Марина Анатоліївна; Boichenko Maryna Anatoliivna; Чернякова Жанна Юріївна; Cherniakova Zhanna Yuriivna; Чистякова Ірина Анатоліївна; Chystiakova Iryna Anatoliivna
  У навчально-методичному посібнику подані програми навчальних і виробничих практик студентів педагогічних університетів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр», «аспірант» галузі знань 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), розроблені викладацьким колективом кафедри педагогіки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Визначені цілі й завдання практики, її особливості на кожному з етапів; подані характеристики вікових особливостей дітей відповідних вікових груп, представленні методики педагогічного діагностування, рекомендації щодо організації ефективної навчальної та позанавчальної роботи, що відповідають завданням сучасної освіти в контексті Концепції нової української школи. Призначено для студентів та викладачів педагогічних університетів, працівників освіти.
 • Документ
  Практикум з історії педагогіки
  (Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019) Сбруєва Аліна Анатоліївна; Рисіна Марія Юхимівна; Осьмук Наталія Григорівна; Чистякова Ірина Анатоліївна; Sbruieva Alina Anatoliivna; Rysina Mariia Yukhymivna; Osmuk Nataliia Hryhorivna; Chystiakova Iryna Anatoliivna
  Практикум з навчального курсу «Історія педагогіки» складений відповідно до вимог кредитно-трансферної системи навчання. Комплексне методичне забезпечення занять вміщує теоретичні питання, методичні рекомендації, різнорівневі завдання для самоконтролю засвоєння навчального матеріалу, передбачає роботу із першоджерелами та словником основних понять теми за основною та додатковою літературою. Практикум розрахований насамперед на студентів і викладачів закладів вищої освіти. Він буде корисним для магістрантів, учителів, та тих, кого цікавить історія вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки й шкільництва.
 • Документ
  Педагогіка вищої школи
  (2017) Коваленко Наталія Володимирівна; Kovalenko Nataliia Volodymyrivna
  Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» розроблена для аспірантів педагогічних університетів з метою озброєння майбутніх викладачів і науковців методологією педагогічної науки, знаннями закономірностей функціонування системи вищої освіти і її складових, ознайомлення з інноваційними технологіями, методами, засобами навчання, виховання, управління в системі вищої освіти; розвиток професійного мислення, формування у них розуміння високої значущості педагогічної праці у суспільному прогресі людства, розвиток практичних умінь і навичок творчого дослідницького підходу до організації педагогічної діяльності в умовах вищої школи. Програма складається з таких змістових модулів: загальні основи педагогіки вищої школи, дидактика вищої школи, виховна робота вищої школи, управління системою освіти ВНЗ. У кожному модулі пропонується основний зміст лекційних, практичних та семінарських занять, розроблені завдання для самостійної роботи, напрями навчальних проектів, пропонуються теоретичні та практичні завдання, надається список рекомендованої літератури, пропонуються запитання для самоаналізу та самоперевірки.