Педагогіка вищої школи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» розроблена для аспірантів педагогічних університетів з метою озброєння майбутніх викладачів і науковців методологією педагогічної науки, знаннями закономірностей функціонування системи вищої освіти і її складових, ознайомлення з інноваційними технологіями, методами, засобами навчання, виховання, управління в системі вищої освіти; розвиток професійного мислення, формування у них розуміння високої значущості педагогічної праці у суспільному прогресі людства, розвиток практичних умінь і навичок творчого дослідницького підходу до організації педагогічної діяльності в умовах вищої школи. Програма складається з таких змістових модулів: загальні основи педагогіки вищої школи, дидактика вищої школи, виховна робота вищої школи, управління системою освіти ВНЗ. У кожному модулі пропонується основний зміст лекційних, практичних та семінарських занять, розроблені завдання для самостійної роботи, напрями навчальних проектів, пропонуються теоретичні та практичні завдання, надається список рекомендованої літератури, пропонуються запитання для самоаналізу та самоперевірки.
The work program of the academic discipline "Pedagogy of the Higher School" is developed for post-graduate students of pedagogical universities with the aim of equipping future teachers and scientists with the methodology of pedagogical science, knowledge of the regularities of the functioning of the system of higher education and its components, familiarization with innovative technologies, methods, means of education, education, management in the system. higher education; development of professional thinking, formation of their understanding of the high significance of pedagogical work in the social progress of mankind, the development of practical skills and skills of creative research approach to the organization of teaching activities in higher education. The program consists of the following content modules: general principles of higher education pedagogy, higher education didactics, educational work of higher education, administration of the system of education of higher educational institutions. Each module offers the main content of lectures, practical and seminar classes, developed tasks for independent work, directions of educational projects, offered theoretical and practical tasks, a list of recommended literature is given, questions are offered for self-examination and self-examination.
Опис
Ключові слова
педагогіка вищої школи, професійна компетентність вчителя, професійна педагогічна підготовка, дидактика вищої школи, теорія виховання вищої школи, управління ВНЗ, pedagogy of high school, professional competence of the teacher, professional pedagogical preparation, didactics of the higher school, theory of higher education, university management
Бібліографічний опис
Коваленко, Н. В. Педагогіка вищої школи [Текст] : робоча програма навчальної дисципліни / Н. В. Коваленко. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – 79 с.