Італійська мова для початківців

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У методичних вказівках стисло й доступно викладені основні розділи (фонетика, граматика, лексика) курсу італійської мови. Означений експрес-курс було розроблено та впроваджено у практику на замовлення Міжкультурного центру м. Парма та провінції – АСП. Видання призначено передусім для емігрантів, біженців та тимчасових переселенців з України, вимушених залишити Батьківщину внаслідок початку воєнних дій та бажаючих швидко опанувати італійську мову. Спрямовано на підвищення рівня мовленнєвої обізнаності як частини інтеркультурної освіти – важливого фактора формування у сучасного суспільства прагнення до інтеграції в демократичне, багатокультурне світове та європейське співтовариство.
The methodological instructions concisely and easily explain the main sections (phonetics, grammar, vocabulary) of the course of Italian language. The specified express course was developed and put into practice on the order of the Intercultural Center of the city of Parma and the province – ASP. The publication is primarily intended for emigrants, refugees and temporary migrants from Ukraine who were forced to leave the Motherland due to the war and who wish to quickly master Italian language. It is aimed at increasing the level of speech awareness as a part of intercultural education – an important factor in the formation of modern society’s desire for integration into a democratic, multicultural world and European community.
Опис
Ключові слова
італійська мова, вивчення італійської мови українцями, комунікативно-мовленнєва компетентність, соціокультурна компетентність, фонетика італійської мови, граматика італійської мови, лексика італійської мови, інтеркультурна освіта, Italian language, learning Italian language by Ukrainians, intercultural education, sociocultural competence, communicative and speech competence, vocabulary of Italian language, phonetics of Italian language, grammar of Italian language
Бібліографічний опис
Італійська мова для початківців [Текст] : методичні вказівки до експрес-курсу / розробник та укладач О. Тригубчак ; переклад та оформлення М. Ш. Сегедоні. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – 156 с.