Дослідження медіаграмотності: проект школи та університету

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С.П.
Анотація
У монографії представлено результати науково-дослідницької роботи студентів другого курсу Фізико-математичного та Природничо-географічного факультетів Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, що виконувалась у рамках навчально-наукового педагогічного проекту «Дослідження рівня сформованості складових медіаграмотності учнів початкової школи та майбутніх вчителів» протягом 2018-2019 років. Матеріали висвітлюють особливості реалізації навчально-наукового педагогічного проекту: розробку концепції проекту, організацію, проведення психолого-педагогічного дослідження; публікацію отриманих результатів, виявлення актуальних завдань виховної роботи, вибір тематики та проведення виховних заходів. На прикладі медіа грамотності, як актуальної в інформаційному суспільстві, ключової особистісної якості, яка стала змістовою лінією навчально-наукового проекту, розкрито результати психолого-педагогічного дослідження рівнів сформованості складових медіаграмотності учнів початкової школи та майбутніх вчителів. Рекомендації стануть у нагоді студентам та магістратам педагогічних закладів вищої освіти (галузь 014 Середня освіта, за предметними спеціалізаціями), класним керівникам, керівникам практики, викладачам ЗВО і працівникам освіти.
The monograph presents the results of research work of second-year students of Physics, Mathematics and Natural Geography of Sumy State Pedagogical University named after AS Makarenko, which was carried out within the educational and scientific pedagogical project "Study of the level of media literacy of primary school students and future teachers "during 2018-2019.The materials highlight the features of the implementation of educational and scientific pedagogical project: development of the project concept, organization, conduct of psychological and pedagogical research; publication of the obtained results, identification of actual tasks of educational work, choice of topics and holding of educational events. The results of psychological and pedagogical research of the levels of formation of the components of media literacy of primary school students and future teachers are revealed on the example of media literacy as a key personal quality that is relevant in the information society.
Опис
Ключові слова
дослідження медіаграмотності, медіаграмотність учнів початкової школи, проект школи та університету, медіаграмотність майбутніх вчителів, студентське педагогічне дослідження, проектно-тренінговий підхід, педагогічна підготовка майбутнього вчителя, media literacy research, media literacy of primary school students, school and university project, media literacy of future teachers, student pedagogical research, project-training approach, pedagogical training of future teachers
Бібліографічний опис
Дослідження медіаграмотності: проект школи та університету [Текст] : студентська монографія / [за загальною редакцією Н. В. Коваленко]. – Суми : [ФОП Цьома С.П.], 2019. – 161 с.