Наскрізна педагогічна практика

Анотація
У навчально-методичному посібнику подані програми навчальних і виробничих практик студентів педагогічних університетів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр», «аспірант» галузі знань 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), розроблені викладацьким колективом кафедри педагогіки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Визначені цілі й завдання практики, її особливості на кожному з етапів; подані характеристики вікових особливостей дітей відповідних вікових груп, представленні методики педагогічного діагностування, рекомендації щодо організації ефективної навчальної та позанавчальної роботи, що відповідають завданням сучасної освіти в контексті Концепції нової української школи. Призначено для студентів та викладачів педагогічних університетів, працівників освіти.
The educational-methodical manual presents the programs of educational and industrial practices of the students of pedagogical universities of educational and qualification levels «bachelor», «master», «postgraduate» of the field of knowledge 014 Secondary education (by subject specializations), developed by the teaching staff of the Chair of Pedagogy of Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko. The goals and objectives of the practice, its peculiarities at each stage are defined; the characteristics of the children’s age peculiarities corresponding to the age groups are presented, the methods of pedagogical diagnostics are described, the recommendations for the organization of effective educational and extracurricular work corresponding to the tasks of modern education in the context of the Concept of the New Ukrainian School are offered. The educational-methodical manual is intended for students and teachers of pedagogical universities, education workers.
Опис
Ключові слова
наскрізна педагогічна практика, студенти педагогічних університетів, бакалавр, магістр, аспірант, концепція нової української школи, transverse teaching practice, students of pedagogical universities, bachelor, master, postgraduate, concept of the New Ukrainian School
Бібліографічний опис
Наскрізна педагогічна практика [Текст] : навч.-метод. посіб. – 3-е видання, доповнене і перероблене / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; наук. ред. А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 335 с.