Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Навчальний посібник опубліковано в рамках реалізації проєкту програми Еразмус+ Жан Моне Модуль «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка (https://jmm.sspu.edu.ua/). У посібнику викладено науковий апарат та історичні етапи розвитку порівняльної педагогіки як галузі наукових знань; схарактеризовано основоположні чинники розвитку вищої освіти в суспільстві знань; узагальнено тенденції модернізації освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищої школи в ЄС та в Україні; з’ясовано особливості забезпечення якості вищої освіти у європейському, національному та інституційному вимірах розгляду; розкрито інноваційні підходи до менеджменту вищої освіти в сучасному світі; виокремлено цілі, етапи розвитку, виміри змін, що відбулися в рамках Болонського процесу у контексті формування Європейського простору вищої освіти. Для студентів, аспірантів та викладачів закладів вищої освіти, широкої наукової громади.
The handbook is published within the framework of implementation of the Erasmus+ Jean Monet Module project "Europeanization of Doctoral Programs in Education on the Principles of Interdisciplinary and Inclusive Approaches" in Sumy Makarenko State Pedagogical University (https://jmm.sspu.edu.ua/). The handbook describes the scientific apparatus and historical stages of development of comparative education as a field of scientific knowledge. The fundamental factors of development of higher education in knowledge society are described. The trends of modernization of educational, scientific and innovation activity of HEI in the EU and in Ukraine are summarized. The peculiarities of higher education quality assurance on the European, national and institutional levels are described. The innovative approaches to higher education management in the modern world are revealed. The objectives, stages of development, aspects of change that took place within the framework of the Bologna process in the context of formation of the European Higher Education Area are distinguished. For students, postgraduates and teachers of higher education institutions, a wide scientific community.
Опис
Ключові слова
порівняльна педагогіка, Comparative education, глобалізація освіти, globalization of education, чинники глобалізації освіти, factors of the globalization of education, виміри глобалізації освіти, dimensions of the globalization of education, порівняльно-педагогічні дослідження, research in comparative education, освітні реформи, educational reforms, історичні етапи, historical stages, методологія порівняльної педагогіки, methodology of comparative education
Бібліографічний опис
Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти [Текст] : навчальний посібник / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – 319 с.