Практикум з історії педагогіки

Анотація
Практикум з навчального курсу «Історія педагогіки» складений відповідно до вимог кредитно-трансферної системи навчання. Комплексне методичне забезпечення занять вміщує теоретичні питання, методичні рекомендації, різнорівневі завдання для самоконтролю засвоєння навчального матеріалу, передбачає роботу із першоджерелами та словником основних понять теми за основною та додатковою літературою. Практикум розрахований насамперед на студентів і викладачів закладів вищої освіти. Він буде корисним для магістрантів, учителів, та тих, кого цікавить історія вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки й шкільництва.
The practicum on the course «History of Pedagogics» is drawn up in accordance with the requirements of credit transfer system of education. Comprehensive methodical support of classes contains theoretical questions, recommendations, multilevel tasks for self-learning and self-control, provides work with primary sources and vocabulary of basic concepts of the topic in the main and additional literature. The practicum is designed primarily for students and teachers of higher educational institutions. It will be useful for postgraduates, teachers, and those who are interested in the history of domestic and foreign pedagogical thought and schooling.
Опис
Ключові слова
практичні заняття з історії педагогіки, методичне забезпечення практичних занять з історії педагогіки,, зміст самостійної роботи студентів з історії педагогіки, завдання для дискусій та педагогічних роздумів з історії педагогіки, тести з історії педагогіки, робота з першоджерелами історії педагогіки, practical training in the history of pedagogics, methodical support of practical training on the history of pedagogics, content of independent work of students on the history of pedagogics, assignments for discussions and pedagogical reflections on the history of pedagogics, tests on the history of pedagogics, work with the primary sources of the history of pedagogics
Бібліографічний опис
Практикум з історії педагогіки [Текст] : навч.-метод. посібник [для студ. закл. вищої освіти] / А. А.Cбруєва, М. Ю. Рисіна, Н. Г. Осьмук, І. А. Чистякова. – Вид. 4-те, доповнене й перероблене. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 165 с.