Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 41
 • Документ
  Іншомовні запозичення у сучасному медіадискурсі Сумщини
  (2021) Переваруха Віктор Вікторович; Perevarukha Viktor Viktorovych; Кумеда Олена Павлівна; Kumeda Olena Pavlivna
  У роботі досліджено особливості адаптації іншомовних запозичень української мовою через засоби масової інформації. На підставі аналізу різних типів адаптації визначено закономірності входження іншомовних слів у мову й доцільність їх використання мовцями. Виявлено, що найбільш активною мовою-джерелом запозичень на сьогодні є англійська, яка має всесвітній потужний вплив на всі інші мови світу і є мовою міжнародного спілкування. Сучасні запозичення в мові популярних ЗМІ виконують цілу низку функцій: інформативну, функцію привернення уваги, престижності та культурного обміну. Окрім того, такі слова можуть класифікуватися відповідно до тематики, у рамках якої вони функціонують, або ж часу їх запозичення в рамках історичного підходу. На сьогодні існує декілька шляхів надходження слова-запозичення до публіцистичного стилю української мови, зокрема, через появу нових реалій та необхідність їх найменування або ж унаслідок виникнення слів-синонімів до уже наявних слів української мови. Аналіз матеріалу показав, що інновації-англіцизми сфери ЗМІ представлені переважно в тематичних галузях програмування, маркетингу, геймінгу, індустрії краси та моди, спорту. Натомість у сферах кулінарії, туризму, культури можуть використовуватися також запозичення-екзотизми з інших мов. Такі слова можуть адаптуватися до мови-реципієнта, набуваючи категорії числа та роду, а також характеризуються наявністю утворювальних суфіксів. У період з 2019 по 2021 рр. найновішими запозиченнями є великий шар запозичень-термінів у медичній та соціальній сферах, які стосуються проблеми пандемії коронавірусу та боротьби всього світу з нею. Проблема надмірного та нелогічного використання іншомовних запозичень у мові ЗМІ має вирішуватися за допомогою редакційно-видавничої обробки текстів перед їх публікацією. Отже, іншомовна лексика, яка надходить до української мови, має активно досліджуватися й підлягати належному редакційно-видавничому опрацюванню, зокрема піддаватися й заміні питомими українськими відповідниками, калькуванню або описовому перекладу, а в деяких випадках є доречним створення принципово нових слів української мови.
 • Документ
  Мовний стиль українського політика: граматико-прагматична специфіка реалізації
  (2021) Старченко Анна Олександрівна; Starchenko Anna Oleksandrivna; Герман Вікторія Василівна; Herman Viktoriia Vasylivna
  Магістерська робота присвячена дослідженню граматико-прагматичної специфіки реалізації мовного стилю українського політика. Об’єктом дослідження є політичний дискурс як вид публічного мовлення. Мета роботи полягає в граматико-прагматичному аналізі мовного стилю українських політиків В. Зеленського, Ю. Тимошенко, О. Ляшка. Дослідження складається зі вступу, де обґрунтовано вибір теми дослідження, її актуальність, визначено об’єкт, предмет, мету й завдання дослідження, наукову новизну, теоретичне й практичне значення одержаних результатів, з’ясовано методи дослідження. Першого розділу, у якому досліджено мову як складову державотворення, проаналізовано риси та стратегії політичного дискурсу, визначено поняття «мовний стиль політика» у науковій літературі. Другого розділу, в якому досліджені питання стилістичного потенціалу морфологічних форм і синтаксичних конструкцій у формуванні мовного стилю політика; вживання прикметників, займенників, дієслів та інших морфологічних форм у виступах політиків. Було проаналізовано емоційно-експресивне забарвлення синтаксичних конструкцій у виступах українських політиків. Третього розділу, де визначено особливості використання мовних інструментів у реалізації політичних стратегій та впливу на електорат та використання соціальних мереж як засобу політичної комунікації. Наприкінці розділу викладені поради політикам щодо успішних публічних виступів. У висновках подано основні результати проведеного дослідження відповідно до теми роботи «Мовний стиль українського політика: граматико-прагматична специфіка реалізації». У додатках вміщено тестові завдання для учнів 9 класу в межах роботи наукового гуртка, а також виховна година для учнів 9 класу за темою магістерської роботи.
 • Документ
  Своєрідність художнього відтворення проблеми митця й мистецтва у драматичних творах Лесі Українки
  (2021) Скопич Дар’я Владиславівна; Skopych Daria Vladyslavivna; Горболіс Лариса Михайлівна; Horbolis Larysa Mykhailivna
  Магістерська робота присвячена дослідженню своєрідності художнього відтворення проблеми митця й мистецтва у драматичних творах Лесі Українки. Об’єктом дослідження є художня концепція мистецтва та митця в драматургії Лесі Українки. Мета роботи полягає у з’ясуванні особливостей художнього відображення проблеми митця й мистецтва у драматургії Лесі Українки. Дослідження складається із вступу, де зазначено актуальність, мету, завдання, об’єкт, предмет, методи, наукову новизну, практичне значення, апробацію і впровадження результатів, зв’язок роботи з науковою темою, публікації. У першому розділі, схарактеризовано особливості становлення та критичної рецепції естетичної концепції Лесі Українки. Другий розділ, присвяченого специфіці висвітлення проблеми мистецтва та митця у драмах письменниці «Оргія», «У пущі», «Вавилонський полон», «Лісова пісня». У третьому розділі, представлено матеріал про особливості вивчення драматургії Лесі Українки в школі. У висновках подано узагальнення досліджуваного матеріалу відповідно до теми роботи «Своєрідність художнього відтворення проблеми митця й мистецтва у драматичних творах Лесі Українки». У додатках вміщено наочні та ілюстративні матеріали, що допомагають репрезентувати досліджувану тему.
 • Документ
  Дієприкметник в освітній документації: особливості граматичної норми
  (2021) Отрохова Ольга Павлівна; Otrokhova Olha Pavlivna; Герман Вікторія Василівна; Herman Viktoriia Vasylivna
  Дослідження складається зі вступу, де зазначено актуальність, мету, завдання, об’єкт, предмет, методи, наукову новизну, практичне значення, апробацію і впровадження результатів, публікації. У Розділі 1 «Теоретико-методологічні засади функціонування дієприкметникової парадигми в морфологічній системі сучасної української ділової мови» з’ясовано позиції науковців щодо інтерпретації морфологічної природи дієприкметника, а також явище ад’єктивації як спосіб уникнення у ділових текстах дієприкметникових утворень. Наголошено, що на сучасному етапі розвитку української літературної мови активно виявляється явище ад’єктивації дієприкметників, своєрідність і складність виявлення якого зумовлене вживанням слова у невластивій для нього формі. У Розділі 2 «Вживання дієприкметникових одиниць в освітніх документах» висвітлено проблеми граматичного вживання активних дієприкметників в освітніх документах, складні випадки вживання пасивних дієприкметників у освітянських нормативно-правових документах, досліджено дієприкметниковий зворот у документах про освіту, способи заміни активних дієприкметників у нормативно-директивних документах про освіту. Розділ чітко структурований, наповнений достатньою кількістю прикладів. У Розділі 3 подано розроблений для студентів 2 курсу спецсемінар «Норми вживання дієприкметників у діловому мовленні (на матеріалі нормативно-директивних документів про освіту) для гімназій для талановитих та творчо обдарованих дітей (11 клас)». Метою спецсемінару є підвищення компетентності учнів у процесі вивчення наукових поглядів на граматичні норми ділового стилю, лінгвістичного статусу дієприкметника, культуромовного аналізу дієприкметникових одиниць, уживаних у ділових текстах. У висновках подано узагальнення досліджуваного матеріалу відповідно до теми роботи «Дієприкметник в освітній документації: особливості граматичної норми».
 • Документ
  Поезія Оксани Забужко: проблематика, стильові особливості
  (2021) Овчаренко Єлизавета Дмитрівна; Ovcharenko Yelyzaveta Dmytrivna; Горболіс Лариса Михайлівна; Horbolis Larysa Mykhailivna
  Магістерська робота присвячена дослідженню проблематиці та стильовим особливостям поезії О. Забужко. Об’єктом дослідження є поетична творчість О. Забужко. Мета роботи полягає у з’ясуванні стильових особливостей, проблематики поетичної творчості О. Забужко в естетико-світоглядному контексті епохи модернізму і постмодернізму. Дослідження складається зі вступу, де зазначено актуальність, мету, завдання, об’єкт, предмет, методи, наукову новизну, практичне значення, апробацію і впровадження результатів, публікації. Першого розділу, у якому схарактеризовано поезію О. Забужко у теоретико-літературознавчому джерелі. Другого розділу, присвяченого вивченню проблемно-стильової парадигми творчості О. Забужко. Третього розділу, де матеріал про специфіку вивчення творчості О. Забужко в школі. У висновках подано узагальнення досліджуваного матеріалу відповідно до теми роботи «Поезія Оксани Забужко: проблематика, стильові особливості». У додатках вміщено наочні та ілюстративні матеріали, що допомагають репрезентувати досліджувану тему.
 • Документ
  Функціонування лексико-фразеологічних одиниць в українському політичному дискурсі (на матеріалі мовлення О. Ляшка)
  (2021) Касяненко Катерина Миколаївна; Kasianenko Kateryna Mykolaivna; Герман Вікторія Василівна; Herman Viktoriia Vasylivna
  У зв’язку із сучасною соціально-культурною ситуацією в Україні, постійними політичними змінами, подіями в соціумі, особливої актуальності набуває дослідження політичного мовлення, вивчення засобів конструювання мовного портрета політичних діячів, а також стратегій і тактик комунікативного впливу на поведінку та свідомість особистості. Метою дослідження є лексико-фразеологічна характеристика особливостей політичного мовлення Олега Ляшка. У дипломній роботі теoретичнo oбгрунтoванo вербалізацію політичного дискурсу на матеріалі мовлення Олега Ляшка, репрезентовано особливості політичного мовлення О. Ляшка на лексико-фразеологічному рівні за допомогою конкретних прикладів з політичних промов діяча.
 • Документ
  Художні особливості поезії Сергія Жадана
  (2021) Бекетова Аліна Миколаївна; Beketova Alina Mykolaivna; Горболіс Лариса Михайлівна; Horbolis Larysa Mykhailivna
  Магістерська робота присвячена дослідженню художніх особливостей поезії С. Жадана. Об’єктом дослідження є поетична творчість С. Жадана як складова українського літературного процесу. Мета роботи полягає у з’ясуванні особливостей та основних характеристик поезії відомого українського поета С. Жадана. Дослідження складається зі вступу, де зазначено актуальність, мету, завдання, об’єкт, предмет, методи, теоретичне значеня, практичне значення, апробацію і впровадження результатів, публікації. Першого розділу, у якому схарактеризовано творчість С. Жадана у теоретико-методичних засадах . Другого розділу, присвяченого вивченню художньої самобутності поезії С.Жадана. Третього розділу, де матеріал про специфіку вивчення творчості С. Жадана в школі. У висновках подано узагальнення досліджуваного матеріалу відповідно до теми роботи «Художні особливості поезії Сергія Жадана».
 • Документ
  Жанрово-стильові особливості біографічних романів Степана Процюка
  (2021) Рухленко Лілія Миколаївна; Rukhlenko Liliia Mykolaivna; Горболіс Лариса Михайлівна; Horbolis Larysa Mykhailivna
  Об’єктом дослідження є романи «Троянда ритуального болю», «Маски опадають повільно», «Чорне яблуко» С. Процюка. Предметом дослідження є жанрово-стильові особливості психобіографічної трилогії С. Процюка. Мета роботи – виявити й проаналізувати жанрово-стильові особливості психобіографічних романів С. Процюка. Робота складається зі вступу, де викладено актуальність, новизну, мету, завдання, об’єкт та предмет дослідження, теоретичне та практичне значення роботи, оприявлено апробацію дослідження та публікації, а також визначено зв’язок роботи з науковою темою; Розділу 1, у якому означено теоретико-літературознавче осмислення жанрово-стильової специфіки біографічного роману; Розділу 2, де зроблено спробу дослідження поетики психобіографічної трилогії С. Процюка; висновків, де викледено результати дослідження, а також додатків. Матеріал дослідження може використовуватися під час вивчення сучасної української біографічної прози у ЗВО та під час вивчення творчості письменників у старших класах ЗЗСО; у процесі підготовки тематичних виступів до наукових конференцій, а також при написанні підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій для студентів гуманітарних спеціальностей ЗВО.
 • Документ
  Мовні засоби позначення простору в поетичній мові В. Голобородька
  (2021) Зленко Аліна Олександрівна; Zlenko Alina Oleksandrivna; Беценко Тетяна Петрівна; Betsenko Tetiana Petrivna
  У кваліфікаційній роботі проаналізовано мовні засоби позначення простору у поетичній мові В. Голобородька. Дослідження присвячене аналізу художнього простору як складника поетикальної системи митця, що дає уявлення про визначальні константи його світосприйняття, які знаходять мовне вираження на образному рівні його поезії. Мета роботи полягає в описі мовних одиниць на позначення простору, що засвідчені в поетичній мові В. Голобородька. У першому розділі зосереджено увагу на особистості В. Голобородька і його поетичному доробку; у другому розділі досліджено мовні засоби репрезентації художнього простору у поетичній творчості В. Голобородька; у третьому розділі розкрито основні особливості використання мовних одиниць на позначення простору в поетичній мові письменника; висновків, де подано узагальнення результатів та списку використаної літератури, що містить 151 позицію. Загальний обсяг роботи складає 89 сторінок.
 • Документ
  Юрій Андрухович: філософські мотиви
  (2021) В’юн Діана Вікторівна; Viun Diana Vikltorivna; Семеног Олена Миколаївна; Semenoh Olena Mykolaivna
  Метою магістерського дослідження є аналіз філософських мотивів у творчості Ю. Андруховича. Розкрито сутність постмодернізму як культурно-філософського напрямку; проаналізувано вияв постмодернізму у поезії та прозі Ю.Андруховича; схарактеризовано основні образи у творчості письменника; простежино вживання і зачення символів у поезії та прозі митця; здійснити аналіз хронотопу у творах Ю. Андруховича. Результати дослідження, сприяють розширенню уявлень про феномен філософських мотивів в українській літературі і творчості Ю. Андруховича.
 • Документ
  Особливості динаміки лексичної норми в сучасній українській літературній мові
  (2021) Титаренко Олександр Іванович; Tytarenko Oleksandr Ivanovych; Кумеда Олена Павлівна; Kumeda Olena Pavlivna
  У кваліфікаційні роботі розглянуто поняття й історію вивчення мовної норми як центральної категорії лінгвістики; охарактеризовано теоретичні аспекти визначення лексичної норми сучасної української літературної мови; досліджено неологізацію як феномен оновлення лексичної системи мови; проаналізовано процес актуалізації як один із виявів динамічності лексичної норми; з’ясовано особливості пасивізації лексики як компонента історичного розвитку лексичної норми; визначено особливості вивчення динаміки лексичної норми в закладах загальної середньої освіти. У роботі здійснено спробу дослідження основних змін лексичної норми в українській літературній мові на сучасному етапі; на основі аналізу навчальних програм і підручників запропоновано методичні рекомендації щодо вивчення особливостей динаміки лексичної норми в закладах загальної середньої освіти.
 • Документ
  Символи у поетичній мові І.Малковича: семантика і поетика
  (2021) Сиріна Аліна Василівна; Syrina Alina Vasylivna; Беценко Тетяна Петрівна; Betsenko Tetiana Petrivna
  У кваліфікаційній роботі окреслено теоретичні засади вивчення символу як універсальної естетичної категорії; схарактеризовано лінгвостилістичну природу символу; проаналізовано класифікації символів, а також означено проблемні питання у класифікаційному аналізі лінгвосимволів. На матеріалі збірок («Подорожник» та «Яксунині береги») І. Малковича здійснено спробу класифікації лінгвосимволів у поетичній інтерпретації автора, а також проаналізовано стилістичні функції символів у мовотворчості митця.
 • Документ
  Художнє моделювання долі жіночих образів у творі «Соло для Соломії» Володимира Лиса
  (2021) Лисянська Вікторія Віталіївна; Lysianska Viktoriia Vitaliivna; Кириленко Надія Іванівна; Kyrylenko Nadiia Ivanivna
  Актуальність обраної теми дослідження вмотивована потребою системного впорядкування та осмислення місця і ролі творчості В. Лиса в контексті сучасної української літератури, необхідністю дослідження жіночих образів у творах, проблемно-тематичних, жанрово-стильових особливостей прози письменника, що визначені програмою для вивчення в загальноосвітніх закладах. Об’єктом наукової роботи є роман В. Лиса «Соло для Соломії». Предмет дослідження – особливості потрактування жіночих образів у романі В. Лиса «Соло для Соломії». У науковій роботі вперше реалізовано комплексний підхід до вивчення жіночих образів у творі «Соло для Соломії» В. Лиса, визначено роль творчої спадщини митця в історії української літератури, що дає змогу повніше та об’єктивніше вибудувати загальну картину українського літературного процесу ХХІ століття. Запропоновано ввести твір письменника до програми з української літератури в старших класах та розроблено чіткі методичні рекомендації вчителю української літератури до вивчення жіночих образів роману.
 • Документ
  Феномен листів Лесі Українки до Ольги Кобилянської: психолінгвістичний аспект
  (2021) Замошнікова Вероніка Андріївна; Zamoshnikova Veronika Andriivna; Герман Вікторія Василівна; Herman Viktoriia Vasylivna
  Мета дослідження полягає в здійсненні психолінгвістичного аналізу текстів приватного вихідного листування Лесі Українки, адресованого Ользі Кобилянській, а саме у визначенні психолінгвістичних особливостей функціонування конкретних лексем та дослідженні емоційно-експресивної природи лінгвістичних новоутворень. У першому розділі окреслені особливості психолінгвістики як науки, визначені рушії механізму психолінгвістичного аналізу епістолярного тексту та досліджена специфіка психолінгвістичних характеристик писемного мовлення. У другому розділі визначені засоби вербалізації емоційної наснаженості листів Лесі Українки до Ольги Кобилянської та розгорнуто проаналізована психолінгвістична спрямованість звертальних формул у листах. У даному розділі представлене сучасне психолінгвістичне осмислення епістолярних текстів мисткині. У третьому розділі висвітлено специфіку формування мовленнєвої компетентності учнів старших класів під час роботи з листами Лесі Українки до Ольги Кобилянської, а також на основі даних епістолярних текстів узагальнені методичні рекомендації з вивчення теми «Синтаксис» у старшій школі. Матеріали та результати даного дослідження можуть бути використані на уроках української мови в старших класах з метою формування мовленнєвої, синтаксичної та загальнокультурної компетентності здобувачів освіти; під час викладання мовознавчих дисциплін у закладах вищої освіти.
 • Документ
  Сакральні коди українського вінка в контексті етнокультури
  (2021) Закоморна Альона Вікторівна; Zakomorna Alona Viktorivna; Кириленко Надія Іванівна; Kyrylenko Nadiia Ivanivna
  Актуальність роботи полягає в тому, що дослідження здійснено в межах літературознавства та етнопсихології, що спрямовано на вивчення віддзеркалення в літературознавчих одиницях, зокрема й у вербальних символах, особливостей світосприйняття та національного характеру українців. Об’єктом дослідження є українська народна обрядова творчість. Предметом дослідження є сакральні коди українського вінка в контексті етнокультури. Мета дослідження полягає у тому, щоб простежити сакральні коди вінка в українській народній обрядовій творчості, яка є безпосереднім складником етнокультури. Для аналізу багатозначності символіки концепту «вінок» в українській народній творчості використано загальнонаукові методи: індукції, аналізу, синтезу, а також описовий, зіставний, діахронно-синхронний методи.
 • Документ
  Особливості поетичної мови Сергія Жадана: лексико-семантичний та лексико-стилістичний аспекти
  (2021) Горбатенко Ірина Сергіївна; Horbatenko Iryna Serhiivna; Рудь Ольга Миколаївна; Rud Olha Mykolaivna
  У кваліфікаційній роботі досліджено поезію Сергія Жадана в лексико-семантичному та лексико-стилістичному аспектах на матеріалі поетичних збірок «Антена», «Тамплієри», «Список кораблів». На основі аналізу наукових розвідок визначено мовознавчі аспекти вивчення поетичної мови Сергія Жадана, охарактеризовано лексико-семантичні та лексико-стилістичні особливості мови поезії. На основі поетичних текстів Сергія Жадана розроблено систему вправ для використання на уроках української мови у старших класах під час узагальнення і систематизації найважливіших відомостей з лексикології.
 • Документ
  Формування інфомедійних умінь учнів 10 класу на уроках української мови
  (2021) Воронова Анастасія Андріївна; Voronova Anastasiia Andriivna; Семеног Олена Миколаївна; Semenoh Olena Mykolaivna
  У кваліфікаційній роботі з’ясовано сутність поняття «медіаграмотність», «інфомедійна грамотність», розглянуто особливості освітнього процесу з інтеграцією програми «Навчай та розрізняй», проаналізовано вправи, які формують інфомедійні уміння в учнів десятих класів, виявлено значущість критичного мислення та інфомедійної грамотності загалом для учнів, що навчаються в десятих класах.
 • Документ
  Інноваційні підходи вивчення образних мовних засобів на уроках української мови в основній школі
  (2021) Білик Каріна Вікторівна; Bilyk Karina Viktorivna; Громова Наталія Василівна; Hromova Nataliia Vasylivna
  У кваліфікаційні роботі здійснено теоретико-практичне узагальнення інноваційних підходів до вивчення мовних образних засобів на уроках української мови в основній школі. Представлено детальну класифікацію інноваційних педагогічних технологій та визначено їх місце у контексті освітнього процесу. Наведено способи ефективного використання текстів пісень сучасних музичних гуртів у навчальному процесі, під час уроків української мови. Надано методичні рекомендації для учителів мовно-літературної галузі. Вчителеві-словеснику запропоновані власні методи роботи, зразки завдань та вправ, конспектів уроків.
 • Документ
  Вставні і вставлені конструкції у художній мові Гр. Тютюнника
  (2020) Писаренко Катерина Олександрівна; Pysarenko Kateryna Oleksandrivna; Беценко Тетяна Петрівна; Betsenko Tetiana Petrivna
  Проблеми синтаксису здавна привертали до себе увагу лінгвістів, адже саме речення найшвидке та найчуттєвіше реагує на мовленнєві зміни. Речення – найгнучкіша та найбільш змінна структура. Це призводить до появи нових питань та явищ, які потребують докладного пізнання та аналізу. До таких актуальних проблем належить і питання категорії вставності, оскільки на сьогодні дослідження, пов’язані зі вставними та вставленими конструкціями, не розв’язують повністю проблему їх становлення та розвитку у системі мови. Мета магістерської роботи – описати різновиди вставних та вставлених конструкцій, репрезентованих у лінгвостилі Г. Тютюнника, з`ясувати їх стилістичні функції у мовотворчості митця. Для досягнення мети дослідження нами були поставлені наступні завдання: 1. З`ясувати природу вставних та вставлених структур; 2. Схарактеризувати історію вивчення вставних та вставлених конструкцій; 3. Виявити різновиди вставних та вставлених конструкцій, реалізованих у творчості Г. Тютюнника, описати особливості їх репрезентації; 4. З`ясувати стилістичні функції означених структур мовотворчості письменника.
 • Документ
  Художньо-поетикальні особливості перекладів Миколи Лукаша
  (2020) Воропай Оксана; Voropai Oksana; Кириленко Надія Іванівна; Kyrylenko Nadiia Ivanivna
  Магістерська робота присвячена дослідженню творчого спадку М. Лукаша – яскравого представника тлумачення іноземних текстів. Об’єктом дослідження є праці українського дослідника з теорії перекладу, пародії Л. Керролла та монолог Фауста з однойменної трагедії В. Гете в україномовних інтерпретаціях (М. Лукаш, І. Малкович, І. Франко). Метою роботи являється дослідження особливостей перекладницької діяльності М. Лукаша.